Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Informacja o przyznaniu zamówienia - Kontrakt B3-2

Informacja o przyznaniu zamówienia

Polska
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Budowa urządzeń przeciwpowodziowych dla miasta Wrocławia realizowana w ramach działań mających na celu modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego.
7436-POL

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych informuje, że przetarg dot. kontraktu Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry nr ORFPP B3-2 został rozstrzygnięty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Poniżej w tabeli przedstawiono nazwy firm, które przedłożyły oferty oraz ceny odczytane w trakcie publicznego otwarcia ofert.

Lp

Nazwa Oferenta

Cena oferty z VAT

1

JV:

BUDIMEX S.A.

FERROVIAL AGROMAN S.A.

203 293 479,30 PLN

2

JV:

Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Berger Bau GmbH

196 326 795,22 PLN

3

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

153 910 248,09 PLN

4

ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.

174 927 222,71 PLN

5

MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

158 768 794,15 PLN

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie. W trakcie oceny odrzucono ofertę firmy ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. ze względu na znaczące odchylenia (MAJOR DEVIATION), które skutkowały uznaniem oferty jako nieadekwatnej w stosunku do wymagań Zamawiającego zgodnie z pkt. 29 IDW.

Kontrakt Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry nr ORFPP B3-2 został przyznany firmie Mota – Engil Central Europe S.A. za Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową z VAT w równowartości kwoty 158 768 794,15 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 15/100).

Kontrakt Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry nr ORFPP B3-2  będzie realizowany przez 720 dni od daty rozpoczęcia robót. W zakres kontraktu wchodzi wykonanie następujących prac:
- wykonanie budowli wałowych,
- prace rozbiórkowe,
- przebudowa wskazanych odcinków wałów,
- roboty ubezpieczeniowe,
- rozbiórka i budowa mostów
- roboty nawierzchniowe i drogowe,
- przebudowa infrastruktury,
- wykonanie oznakowań pionowych.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  we Wrocławiu
Marek Kwiatkowski - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
al. Jana Matejki 5
50-333 Wrocław, Polska
Tel. +48 71 322 66 81-83
Fax. +48 71 322 79 29
E-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl

 

Contract Award Information

Republic of Poland
Odra River Basin Flood Protection Project
Construction of flood protection facilities for the city of Wroclaw within the framework of the activities related to modernization of the Wroclaw Floodway System.
7436-POL

Lower Silesia Board of Amelioration and Water Structures in Wroclaw inform that the bidding procedure for the Works Contract „ Section: the Widawa River from the railway bridge (Krzywoustego Str.) to estuary to the Odra River” No. OFRPP B3-2 has been resolved.
Five (5) bids were submitted. The Table hereunder shows the names of companies that submitted their bids and prices read out at the public Bid Opening.

Item

Name

of Bidder

Bid Price including VAT

1

JV:

BUDIMEX S.A.

FERROVIAL AGROMAN S.A.

203 293 479.30 PLN

2

JV:

Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Berger Bau GmbH

196 326 795.22 PLN

3

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

153 910 248.09 PLN

4

ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.

174 927 222.71 PLN

5

MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

158 768 794.15 PLN

All the Bids were evaluated. The bid of company ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. was rejected for the following reason: a large number of MAJOR DEVIATIONS, which resulted in the recognition of bid as inadequate in relation to the requirements of the Employer in accordance with point. 29 ITB.

The Works Contract „Section: the Widawa River from the railway bridge (Krzywoustego Str.) to estuary to the Odra River” No. ORFPP B3-2 was awarded to MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. for the Accepted Contract Amount with VAT of 158 768 794,15 PLN with VAT (in words: hundred fifty eight million seven hundred sixty eight thousand seven hundred ninety four zloty 15/100).

The Works Contract „Section: the Widawa River from the railway bridge (Krzywoustego Str.) to estuary to the Odra River” No. ORFPP B3-2 will be realised 720 days from the date of commencement. The summary scope of the contract awarded is the following:
- Execution of the embankment’s constructions,
- Dismantling works,
- Modernization of the embankments’ sections,
- Securing works,
- Disassembly and assembly of the bridges,
- Road and road surface works,
- Reconstruction of infrastructures,
- Execution of vertical signs and markings.

Lower Silesia Board for Amelioration and Water Structures in Wroclaw
Attn: Marek Kwiatkowski – Deputy Director for Investment
5 Jana Matejki Av.
50-333 Wroclaw, Poland
Tel: +48 71 322 66 81-83
Fax: +48 71 322 79 29
E-mail: www@dzmiuw.wroc.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: