Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Komponent B1 Modernizacja obwałowań Odry

Komponent B1 składa się z czterech kontraktów, które obejmują wymienione poniżej obiekty:

KONTRAKT B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice - Trestno:

 • 1. Blizanowice – Trestno – (wał polderu) przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 3)
  • Odbudowa i modernizacja prawo- i lewobrzeżnego obwałowania polderu Blizanowie-Tresno
  • Modernizacja i konserwacja istniejących przyczółków, przepustów wałowych
  • Konserwacja istniejącej bramy powodziowej, zjazdów i przejazdów wałowych
  • Wykonanie przejazdu w ciągu drogi gminnej
  • Wykonanie schodów na skarpach wałów od strony odwodnej i odpowietrznej
  • Wykonanie ronda do zawracania w ciągu drogi serwisowej

KONTRAKT B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce:

 • 2. Kotowice - Siedlce – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 1)
  • Podwyższenie i poszerzenie korony wału Kotowice-Siedlce
  • Wzmocnienie nasypu wału
  • Modernizacja dróg i wjazdów na koronę wału
  • Wykonanie bramy przeciwpowodziowej
  • Przedłużenie istniejących przepustów wałowych
 • 3. Radwanice – etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska – Siechnice, gm. Św. Katarzyna (obiekt WWW nr 2)
  • Modernizacja wału polderowego Bierdzany – Solniki i wału Radwanice – Siechnice wraz z przebudową obiektów wałowych oraz uzbrojeniem terenu
  • Przełożenie odcinka rzeki Szalona wraz z budową przepustu na wlocie rzeki na polder
  • Zabezpieczenie pompowni Czechnice
 • 4. Siechnice – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 20a)
  • Modernizacja i odbudowa istniejącego wału Siechnice-Groblice
  • Wykonanie zjazdów wałowych
  • Wykonanie ronda do zawracania przy drodze na koronie
  • Dowiązanie projektowanego wału do skarpy zbiornika osadów wraz z podwyższeniem istniejącej drogi
  • Wykonanie drogi technologicznej na istniejącym wale

KONTRAKT B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia:

 • 5. Opatowice – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4)
  • Modernizacja wału pierścieniowego na terenie polderu Oławka
 • 6. Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 5)
  • Modernizacja i podwyższenie wału pierścieniowego chroniącego osiedle Nowy Dom, położone na terenie polderu Oławka
 • 7. Janowice – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 6)
  • Modernizacja i podwyższenie wału na prawym brzegu Odry i na lewym brzegu Odry
  • Wykonanie drogi serwisowej, wzmocnienie przejazdu przez wał Istniejące ciągi komunikacyjne zostaną przebudowane i wyremontowane
 • 8. Jeszkowice – budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 7)
  • Budowa nowego wału na prawym brzegu Odry w przedłużeniu (w górę rzeki) wału Gajków – Jeszkowice
 • 9. Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 8)
  • Modernizacja wału wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji na odcinkach na których jego stateczność jest niedostateczna wraz z niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury
 • 10. Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 47)
  • Usunięcie karczy drzew, które zostały wycięte
  • Uzupełnienie powstałych ubytków wału materiałem ziemnym i zagęszczenie go do parametrów charakterystycznych istniejącego wału

KONTRAKT B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia :

 • 11. Różanka – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 10)
  • Modernizacja wału Osobowice-Różanka
 • 12. Rędzin – przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11)
  • Budowa nowego odcinka wału w miejscowości Rędzin
  • Rozbiórka istniejącego wału
  • Wykonanie drogi serwisowej wzdłuż nowego wału lub na jego koronie
 • 13. Lesica – przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12)
  • Budowa nowego wału
  • Wykonanie drogi serwisowej wzdłuż nowego wału lub na jego koronie
  • Rozbiórka istniejącego wału
 • 14. Szczepin – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 13)
  • Przebudowa i konserwacja lewobrzeżnego korpusu wału na północ od osiedla Szczepin
  • Częściowa wycinka drzew Przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych
  • Obsianie skarp mieszankami traw
 • 15. Kozanów – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 15)
  • Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego Grobla Kozanowska
  • Wykonanie przepustów wałowych
  • Wykonanie zjazdów i przejazdów
  • Wykonanie schodów, szlabanów, ścieżek rowerowych i spacerowych
  • Budowa dróg służbowych i technologicznych
 • 16. Maślice – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 16)
  • Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Ślęzy
  • Odbudowę korpusu wału w obrębie istniejących przepustów wałowych
  • Rozbiórka i przebudowa dwóch istniejących przepustów wałowych
  • Budowa studni połączeniowych na wlocie do ww. przepustów
  • Przebudowę zjazdów i przejazdów wałowych
  • Budowa dwóch rond
  • Budowę schodów komunikacyjnych na skarpach wału
  • Zagospodarowanie rezerw ziemnych
 • 17. Pracze Odrzańskie – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 17)
  • Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Odry Odbudowa korpusu
  • Przebudowa budowli wodnych węzła połączeniowego
  • Rozbiórka i przebudowa dwóch istniejących przepustów wałowych
  • Budowa mijanek w ciągu drogi przywałowej
  • Budowa schodów komunikacyjnych na skarpach wału
  • Zagospodarowanie rezerw ziemnych
 • 18. Janówek – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 18)
  • Budowa nowego wału przeciwpowodziowego
  • Budowa nowego wału przeciwpowodziowego, otaczającego teren Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku od północy i zachodu
  • Budowa drogi serwisowej
  • Budowa ścieżki rowerowej
  • Budowa przejazdów i zjazdów
  • Przebudowa istniejącego zjazdu
  • Budowa nawrotów, mijanki i zatoki
  • Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
  • Rekultywacja terenów czasowo zajętych
  • Modernizacja wału przeciwpowodziowego
  • Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego otaczającego teren WOŚ w Janówku od wschodu i południa
  • Budowa drogi serwisowej
  • Budowa ścieżki rowerowej (spacerowej)
  • Budowa skrzyżowania z drogą serwisową
  • Budowa zjazdów
  • Budowa mijanek i nawrotu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: