Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice - Trestno

Grudzień 2013r.
Postęp robót:

Zakończone zostały roboty nawierzchniowe na wale nr I oraz II. Wykonawca prowadził prace wykończeniowe związane z rekultywacją terenów pasów technologicznych, placów składowania gruntu. Zlikwidowano zaplecze budowy.
Wykonawca zakończył opracowywanie i przedstawił dokumentację powykonawczą Kontraktu.
Z dniem 16.12.2013r. Wykonawca zakończył prace. Zgodnie z zapisami kontraktowymi w okresie czerwiec - wrzesień 2014r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koszeń traw na obwałowaniu.

Listopad 2013r.
Postęp robót:

Wał nr I
Wykonawca zakończył prace wykończeniowe, w tym wykonanie cokołów kamiennych wokół drzew rosnących na wale, nieprzewidzianych do wycinki orazhumusowanie skarp i korony nasypów z obsianiem. Kontynuowane były roboty nawierzchniowe. Zakończono prace przy oznakowaniach pionowych.

Wał nr II
Wykonawca zakończył roboty nawierzchniowe. Kontynuował naprawę eksploatowanej w czasie prowadzenia robót drogi gruntowej. Zakończono prace przy oznakowaniach pionowych.

Październik 2013r.
Postęp robót:

Wał nr I
Wykonawca zakończył zasadnicze roboty ziemne przy budowie konstrukcji wału. Kontynuowane były prace wykończeniowe, w tym humusowanie skarp i korony nasypów z obsianiem oraz wywozem nadmiaru humusu. Wykonawca zakończył prace przy schodach żelbetowych. Prowadzone były roboty nawierzchniowe oraz konserwacyjne, zakończona została przebudowa przepustu N-1. Wykonawca rozpoczął ustawianie oznakowań pionowych.

Wał nr II
Wykonawca zakończył prace wykończeniowe oraz konserwacyjne. Kontynuowane były roboty nawierzchniowe obejmujące m.in. korytowanie pod nawierzchnię dróg i alejek, rozłożenie geotkaniny, wykonanie nawierzchni drogi tłuczniowej, podbudowy z tłucznia oraz betonu asfaltowego. Wykonawca rozpoczął ustawianie oznakowań pionowych.

Wrzesień 2013r.
Postęp robót:

Wał nr I
Wykonawca kontynuował i zakończył zasadnicze roboty ziemne przy budowie konstrukcji wału. Kontynuowane były prace wykończeniowe.
Prowadzone były roboty nawierzchniowe oraz konserwacyjne, kontynuowano przebudowę przepustu N-1.

Wał nr II
Wykonawca prowadził prace wykończeniowe oraz konserwacyjne.
Kontynuowane były roboty nawierzchniowe.

Sierpień 2013r.
Postęp robót:

Wał nr I
Wykonawca kontynuował roboty ziemne oraz wykończeniowe, prowadzone były prace w zakresie:
- zdjęcia warstwy humusu z powierzchni wału,
- dogęszczenia istniejącego nasypu korpusu wału i podłoża pod jego rozbudowę,
- wykonania nasypów konstrukcji wału, w tym wykonanie ekranu z pospółki gliniastej z ukształtowaniem zjazdów, przejazdów i mijanek,
- plantowania skarp i korony nasypów wraz z humusowanie skarp i korony nasypów z obsianiem.
Wykonawca prowadził prace przy przebudowie przepustu N-1.
Kontynuowano roboty nawierzchniowe, w tym:
- korytowanie pod nawierzchnię drogi oraz innych obiektów komunikacyjnych na wale,
- wykonanie nawierzchni drogi tłuczniowej,
- wbudowanie krawężnika.

Wał nr II
Wykonawca zakończył roboty ziemne przy budowie konstrukcji wału. Kontynuowane i zakańczane były prace wykończeniowe.
Zakończona została przebudowa przepustów wałowych N-3, N-5, N-7.
Wykonawca prowadził roboty nawierzchniowe, w tym:
- korytowanie pod nawierzchnię drogi oraz innych obiektów komunikacyjnych na wale,
- wykonanie nawierzchni drogi tłuczniowej,
- wbudowanie krawężnika.

Lipiec 2013r.
Postęp robót:
W okresie sprawozdawczym podczas wykonywania robót związanych z korytowaniem pod nawierzchnię drogi na wale nr II Wykonawca natrafił na granat ręczny RG-42 z zapalnikiem. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa Wykonawca wstrzymał roboty na danym froncie robót poprzez unieruchomienie wszystkich pojazdów i pracujących maszyn oraz ewakuację wszystkich pracowników z zagrożonej wybuchem strefy. Wykonawca niezwłocznie poinformował o tym zdarzeniu Policję, Patrol Saperski, Kierownika Budowy oraz Specjalistę ds. BHP. Patrol saperski zabezpieczył  niewybuch i wywiózł z terenu budowy.

Wał nr I i II
Wykonawca kontynuował roboty ziemne, prowadzone były prace w zakresie:
- zdjęcia warstwy humusu z powierzchni wału,
- dogęszczenia istniejącego nasypu korpusu wału i podłoża pod jego rozbudowę,
- wykonania nasypów konstrukcji wału, w tym wykonanie ekranu z pospółki gliniastej z ukształtowaniem zjazdów, przejazdów i mijanek,
- plantowania skarp i korony nasypów wraz z humusowanie skarp i korony nasypów z obsianiem.
Prowadzono prace przy przepustach wałowych.
Wykonawca prowadził roboty nawierzchniowe, w tym:
- korytowanie pod nawierzchnię drogi oraz innych obiektów komunikacyjnych na wale,
- wykonanie nawierzchni drogi tłuczniowej,
- wbudowanie krawężnika.

Czerwiec 2013r.
Postęp robót:
Na przełomie miesiąca maja i czerwca br. panowały niekorzystne warunki atmosferyczne – częste i obfite opady deszczu w rejonie zlewni środkowej Odry, co spowodowało przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Trestno dnia 06.06.2013r. oraz stanu alarmowego na wodowskazie Trestno dnia 15.06.2013r. W związku z przekroczeniem stanu alarmowego Wykonawca prowadził wzmożony, stały monitoring prognoz meteorologicznych, stanów wód oraz placu budowy.

Wał nr I oraz nr II
Wykonawca kontynuował roboty ziemne, prowadzone były prace w zakresie:
- zdjęcia warstwy humusu z powierzchni wału;
- dogęszczenia istniejącego nasypu korpusu wału i podłoża pod jego rozbudowę;
- wykonania nasypów konstrukcji wału, w tym wykonanie ekranu z pospółki gliniastej z ukształtowaniem zjazdów, przejazdów i mijanek;
- plantowania skarp i korony nasypów.

Maj 2013r.
Postęp robót:
Wał nr I
- na odcinkach od 2+760 do 3+313, od 2+400 do 2+760 zdjęto humus z pasów technologicznych, wykonano odhumusowanie wału oraz rozkop,
- na odcinku od 2+000 do 2+050 wykonano rozbiórkę obrzeży, nawierzchni z brukowca i cegły wraz z podbudową oraz nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową,
- na odcinku od 2+764 do 2+963 wykonano rozkop,
- na odcinku od 2+750 do 2+900 dogęszczono nasyp kontrukcji wału,
- na odcinku od 2+900 do 3+300 dogęszczono nasyp konstrukcji wału, zbudowano konstrukcję,
- na odcinku od 1+800 do 1+964 wykonano plantowanie skarp i korony, wbudowano krawężniki na koronie wału,
- na odcinkach od 2+065 do 2+340, od 2+889 do 2+015 wykonano plantowanie skarp i korony.
Wał nr II
- na odcinkach od 2+518 do 2+650, od 0+300 do 0+500 zbudowano konstrukcję wału, wykonano plantowanie skarp i korony,
- na odcinkach do 2+340 do 2+455, od 1+927 do 2+316 wykonano plantowanie skarp i korony.
Budowle wałowe
- na przepuście N1, N3, N5, N7 trwają prace remontowe

Ponadto w maju br. Wykonawca prowadził kampanię informacyjno - edukacyjną ICE oraz wywiózł humus z miejsc, w których nie będzie już potrezby lub utrudniał prowadzenie prac. Ponadto w zakresie działań środowiskowych Wykonawca przenosił płazy z pułapek do ich miejsca migrowania.

Kwiecień 2013r.
Postęp robót:
Wał nr I
- na odcinku od 1+800 do 2+000 wykonano odhumusowanie, rozkop, zbudowano konstrukcję oraz obhumusowano
- na odcinku od 2+000 do 2+200 wykonano odhumusowanie, rozkop oraz zbudowano konstrukcję
- na odcinku od 2+200 do 2+400 wykonano odhumusowanie, rozkop oraz zbudowano konstrukcję
Wał nr II
- na odcinku od 0+186 do 0+900 wykonano odhumusowanie, rozkop
- na odcinku od 1+930 do 2+470 wykonano odhumusowanie, rozkop oraz zbudowano konstrukcję
- na odcinku od 2+520 do 2+680 wykonano odhumusowanie, rozkop, natomiast w toku jest budowanie konstrukcji
Budowle wałowe
- na przepuście N1, N3, N5, N7 wykonano prace rozbiórkowe, wykonano żelbetowe przyczółki odwodne, naprawiono przyczółki odpowietrzne, zamontowano  zasuwy wrzecionowe, w toku jest montaż klap przeciwcofkowych.

W zakresie działań środowiskowych Wykonawca dokonał metaplantacji siedliska róży francuskiej. Ponadto zgodnie z "Projektem ochrony płazów" Wykonawca ustawił płotki/pułapki na płazy.

Marzec 2013r.
Postęp robót:
Wykonawca nie prowadził Robót związanych z przebudową przepustów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Natomiast przygotował się do ponownego rozpoczęcia prac. Na budowie złożonono zasłony wrzecionowe (4 szt.). Na budowę dostarczono pierwszą klapę przeciwcofkową. Kolejne są w trakcie produkcji. Rozpoczęto odhumusowanie odcinka na wale nr II.
Prace wykonane:
- Wał I/II na całej długości wykonano wycinkę i karczowanie krzewów,
- Wał II km 0+186÷0+300 wykonano odhumusowaniem odcinka,
- Wał II km 0+700÷0+900 wykonano odhumusowaniem odcinka,
- Wał II 0+186÷0+300 wykonano rozkop odcinka pod rozbudowę wału,
- Wał II 0+700÷0+900 wykonano rozkop odcinka pod rozbudowę wału.
W zakresie działań środowiskowych Wykonawca uzyskał nową decyzję na przeniesienie krzewów Róży francuskiej oraz opracował plan ochrony płazów, plan ten został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.

Luty 2013r.
Postęp robót:
Wykonawca nie prowadził Robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
W dniu 05.02.2013r. Wykonawca złożył do RDOŚ wniosek o zmianę terminu przeniesienia róży francuskiej.
Wykonawca przygotował projekt organizacji ruchu i 20.02.2013r. wystąpił do DSDiK oraz Policji z prośbą o opinię.

Styczeń 2013r.
Wykonawca nie prowadził Robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Grudzień 2012r.
Postęp robót:
- przepusty wałowe, ekran glinowy – Wykonawca w miesiącu grudniu zawiesił kontunuowanie prac ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- trwało karczowanie pni na wale nr I. W dniu 21.12.2012r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o lokalizacji miejsc składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew,
- Wykonawca planowo przerwał prowadzenie Robót w okresie od 21.12.2012r. do 02.01.2013r.

Listopad 2012r.
Postęp robót:
Wykonawca:
- wykonał deskowanie płyty dennej przepustu N3 i 10.11.2012 zabetonował przedmiotową płytę. Trwają prace konstrukcyjne wraz z konserwacją rowów,
- wykonał deskowanie płyty dennej przepustu N5 i 10.11.2012 zabetonował przedmiotową płytę. Trwają prace konstrukcyjne wraz z konserwacją rowów,
- kontynuował wykonywanie elementu skarpowego ekranu na odcinku od km 1+930 do 2+300 wału nr II oraz wznowił wykonywanie elementu poziomego ekranu na odcinku od 2+300 do 2+470,
- kontynuuje wycinkę drzew bez karczowania,
- rozebrał przepust N1 a następnie wykonał podbeton pod płytę,
- wykonał zbrojenie, deskowanie a następnie zabetonował płytę denną przepustu N7,
- rozpoczął zdejmowanie humusu na odcinku od 0+500 do 0+700 wału nr II.
W listopadzie 2012r. Wykonawca opracowywał „Program łagodzenia” w zakresie infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową.

Październik 2012r.
Postęp robót:
Wykonawca:
- zakończył wykop i wykonał podbeton pod przyczółek od strony odpowietrznej przepustu N3,
- wykonał zbrojenie płyty dennej jw,
- zakończył wykop i wykonał podbeton pod przyczółek od strony odpowietrznej przepustu N5,
- wykonał zbrojenie płyty dennej jw.,
- na odcinku od 2+100 do 2+470 wału nr II wykonał rozkop pod ekran uszczelniający,
- na odcinku od 1+930 do 2+490 po dogęszczeniu podłoża rozpoczął wykonywanie elementu poziomego ekranu uszczelniającego,
- na odcinku od 2+100 do 2+300 przeprowadził badania kontrolne zagęszczenia wału nr II. Badania te wykazały, iż korpus wału wymaga dogęszczenia,
- rozpoczął wycinkę drzew na wale nr I.
We wrześniu oraz październiku 2012r. Wykonawca rozwieszał plakaty i rozdawał ulotki w ramach kampanii informacyjnej skierowanej do pracowników oraz lokalnej społeczności w zakresie infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową. Ze społecznego punktu widzenia działania bardzo ważne.

Wrzesień 2012r.
Postęp robót:
Wykonawca rozpoczął prace związane ze zdjęciem humusu z wału nr II na odcinku od km 1+900 do drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka.
Wykonawca zakończył wykop i wykonał podbeton pod przyczółki od strony odpowietrznej przepustów N3 i N5.
Wykonawca rozpoczął cięcia pielęgnacyjne drzew przy wale nr I.
Wykonawca w dniach 26-29.09 dokonał, zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czwartego koszenia wału I na odcinku od 1+800 do 2+900.

31.08.2012r. – zakończyły się szczegółowe inwentaryzacje florystyczne oraz entomologiczno-chiropterologiczne, które Wykonawca kontraktu na roboty B1-1 „Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno” był zobowiązany przeprowadzić przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych na wskazanych z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach fragmentach wałów. Wykonawca przekazał stosowne raporty Inżynierowi Kontraktu.

16.07.2012r. – rozpoczęły się szczegółowe inwentaryzacje florystyczne oraz entomologiczno-chiropterologiczne, które Wykonawca kontraktu na roboty B1-1 „Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno” jest zobowiązany przeprowadzić przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych na wskazanych z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach fragmentach wałów.

28.06.2012r – rozpoczęła się fizyczna realizacja robót w ramach Kontraktu na roboty B1-1 „Modernizacja obwałowania Blizanowice - Trestno”. Wykonawca rozpoczął prace od wykoszenia wału zgodnie z postanowieniami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 17 kwietnia 2012r. w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno”. Wykonawcą robót będzie firma: Energopol - Szczecin SA, z siedzibą w Szczecinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: