Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia

Listopad 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 - "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował i zakończył prace przy ubezpieczeniu skarpy odwodnej narzutem kamiennym. Kontynuowano i zakończono prace przy murze oporowym oraz drogach eksploatacyjnych i serwisowych. Wykonawca zakończył rekultywację terenów czasowo zajętych oraz instalację oznakowań pionowych.

Obiekt WWW nr 5 - "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca kontynuował i zakończył prace związane z wykonaniem nasypów ziemnych. Zakończono prace przy przesłonie przciwfiltracyjnej oraz ubezpieczeniu skarpy narzutem kamiennym. Kontynuowano i zakończono prace przy wykonaniu rowu przywałowego oraz drogi eksploatacyjnej. Zakończono rekultywację terenów czasowo zajętych.

Obiekt WWW nr 6 - "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca zakończył rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję oraz instalację oznakowań pionowych na wale lewobrzeżnym. Wykonawca zakończył roboty ziemne w zakresie plantowania skarpy wału oraz roboty drogowe na wale prawobrzeżnym. Zakończyła się rekultywacja terenów czasowo zajętych.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował i zakończył prace związane z wykonaniem drenażu francuskiego oraz muru oporowego. Zakończono prace związane z drogą eksploatacyjną.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował i zakończył roboty związane z wykonaniem muru oporowego, schodów skarpowych oraz rowu przywałowego. Prowadzono i zakończono roboty drogowe w zakresie drogi serwisowej, ścieżek komunikacyjnych oraz przejazdów i zjazdów wałowych z płyt drogowych oraz nawierzchni tłuczniowej.

Obiekt WWW nr 47 – "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca zakończył roboty budowlane.

Na koniec listopada zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 100,00%

Październik 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 - "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
W październiku kontynuowano prace przy zagęszczaniu podłoża pod nasypy, wykonywaniu nasypów wraz z humusowaniem skarp i korony wału. Wykonawca kontynuował roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych, a także rekultywację terenów czasowo zajętych. Kontynuowano instalowanie oznakowań pionowych.

Obiekt WWW nr 5 - "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca kontynuował humusowanie skarp i korony wału wraz z obsiewem. Kontynuowano roboty drogowe i nawierzchniowe. Inastalowano oznakowania pionowe i urządzenia zabezpieczające. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych.

Obiekt WWW nr 6 - "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję na wale lewobrzeżnym. Wykonywane były oznakowania pionowe. Wykonawca kontynuował roboty ziemne oraz roboty drogowe na wale prawobrzeżnym. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca zakończył budowę schodów skarpowych. Kontynuowano i zakończono instalowanie oznakowań pionowych oraz rekultywację terenów zajętych czasowo.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował roboty ziemne obejmujące formowanie nasypów ziemnych, humusowanie skarpy i korony wału. Prowadzono roboty w zakresie budowli zabezpieczających z gabionów. Kontynuowano prace związane z wykonaniem rowu przywałowego. Prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi serwisowej oraz przejazdów i zjazdów wałowych z płyt drogowych. Instalowano oznakowania pionowe, prowadzono rekultywację terenów zajętych czasowo.

Obiekt WWW nr 47 – "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca instalował oznakowania pionowe.

Na koniec paździe zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 90,75%

Wrzesień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 - "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
We wrześniu kontynuowano prace przy usuwaniu humusu na terenie inwestycji. Wykonawca prowadził prace związane z ubezpieczeniem skarpy odwodnej narzutem kamiennym oraz wykonaniem rowów odwadniających. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych, a także rekultywację terenów czasowo zajętych. Instalowano oznakowania pionowe.

Obiekt WWW nr 5 - "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca zakończył prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Kontynuowano humusowanie skarp i korony wału wraz z obsiewem. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz roboty drogowe i nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 6 - "Janowice – przebudowa wału p/pow."
We wrześniu zakończono prace przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję. Wykonawca kontynuował roboty drogowe oraz ziemne na wale prawobrzeżnym. Kontynuowano umacnianie skarp w tym ułożenie geowłókniny.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca zakończył roboty przy wykonaniu rowu przywałowego oraz muru oporowego. Wykonywano umocnienia skarpy wału oraz prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej. Kontynuowano budowę schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował roboty ziemne obejmujące formowanie nasypów ziemnych, humusowanie skarpy i korony wału. Prowadzono roboty w zakresie budowli zabezpieczających z gabionów. Kontynuowano prace związane z wykonaniem schodów skarpowych. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie drogi serwisowej oraz ścieżek komunikacyjnych.

Obiekt WWW nr 47 – "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
We wrześniu Wykonawca zainstalował bariery ochronne.

Na koniec września zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 87,40%

Sierpień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 - "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
W sierpniu kontynuowano zagęszczanie podłoża oraz humusowanie skarp i korony wału. Wykonawca prowadził prace związane z ubezpieczeniem skarpy odwodnej oraz wykonaniem rowów odwadniających. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych, a także rekultywację terenów czasowo zajętych.

Obiekt WWW nr 5 - "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca zakończył prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Zakończono roboty ziemne obejmujące wykonanie nasypów ziemnych, kontynuowano humusowanie skarp i korony wału wraz z obsiewem. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz roboty drogowe i nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 6 - "Janowice – przebudowa wału p/pow."
W sierpniu zakończono  humusowanie skarp i korony wału lewobrzeżnego. Zakończono prace przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję. Wykonawca kontynuował roboty drogowe oraz ziemne na wale prawobrzeżnym. Kontynuowano umacnianie skarp w tym ułożenie geowłókniny.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca zakończył roboty ziemne obejmujące formowanie nasypu. Zakończono roboty przy wykonaniu rowu przywałowego oraz muru oporowego. Wykonywano umocnienia skarpy wału oraz prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej. Rozpoczęto budowę schodów skarpowych.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował roboty ziemne obejmujące formowanie nasypów ziemnych, humusowanie skarpy i korony wału. Prowadzono roboty w zakresie budowli zabezpieczających z gabionów. Kontynuowano prace związane z wykonaniem schodów skarpowych. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie drogi serwisowej oraz ścieżek komunikacyjnych.

Obiekt WWW nr 47 – "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
W sierpniu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Na koniec sierpnia zaawansowanie prac na kontrakcie wynosiło 76,05%.

Lipiec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 - "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża oraz humusowanie skarp i korony wału. Prowadzono prace związane z ubezpieczeniem skarpy odwodnej. Wykonywano roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych.

Obiekt WWW nr 5 - "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Prowadzono roboty ziemne obejmujące wykonanie nasypów ziemnych oraz humusowanie skarp i korony wału. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz roboty drogowe i nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 6 - "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował  humusowanie skarp i korony wału lewobrzeżnego. Prowadzono prace przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej. Kontynuowano roboty drogowe oraz ziemne na wale prawobrzeżnym.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca prowadził roboty ziemne obejmujące formowanie nasypu. Kontynuowano roboty przy wykonaniu rowu przywałowego oraz muru oporowego. Wykonywano umocnienia brzegu rzeki.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował roboty ziemne obejmujące formowanie nasypów ziemnych, humusowanie skarpy i korony wału. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem schodów skarpowych. Prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi serwisowej oraz ścieżek komunikacyjnych.

Obiekt WWW nr 47 – "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
W lipcu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Maj 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 - "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża oraz humusowanie skarp i korony wału. Prowadzono prace związane z ubezpieczeniem skarpy odwodnej. Wykonywano roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych.

Obiekt WWW nr 5 - "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Prowadzono roboty ziemne obejmujące wykonanie nasypów ziemnych oraz humusowanie skarp i korony wału. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz roboty drogowe i nawierzchniowe.

Obiekt WWW nr 6 - "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował  humusowanie skarp i korony wału lewobrzeżnego. Prowadzono prace przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej. Kontynuowano roboty drogowe oraz ziemne na wale prawobrzeżnym.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca prowadził roboty ziemne obejmujące formowanie nasypu. Kontynuowano roboty przy wykonaniu rowu przywałowego oraz muru oporowego. Wykonywano umocnienia brzegu rzeki.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował roboty ziemne obejmujące formowanie nasypów ziemnych, humusowanie skarpy i korony wału. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem schodów skarpowych. Prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi serwisowej oraz ścieżek komunikacyjnych.

Obiekt WWW nr 47 – "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
W kwietniu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Kwiecień 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca w dalszym ciągu kontynuował zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz humusowanie skarp i korony wału. Prowadzono roboty związane z wykonaniem rowu odwadniającego. Wykonawca kontynuował roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych.

Obiekt WWW nr 5 – "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. Prowadzono roboty ubezpieczeniowe w zakresie ułożenia geowłókniny. Wykonawca rozpoczął roboty drogowe obejmujące prace przy drogach eksploatacyjnych oraz przebudowie ulicy Opatowickiej.

Obiekt WWW nr 6 – "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował  humusowanie skarp i korony wału lewobrzeżnego. Prowadzone były prace przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej. Wykonawca kontynuował usuwanie warstwy humusu z terenów zajętych pod inwestycję wału prawobrzeżnego.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z umocnieniami brzegu rzeki, w tym wzmacnianie podłoża geowłókninami oraz ubezpieczenie brzegu koszami gabionowymi. Kontynuowano roboty przy wykonaniu muru oporowego.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował roboty ziemne w zakresie formowanie nasypów ziemnych oraz humusowaniu skarpy i korony wału. Prowadzone były intensywne prace drogowe obejmujące wykonanie dróg serwisowych oraz ścieżek komunikacyjnych na koronie wału.

Obiekt WWW nr 47 - "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
W kwietniu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Marzec 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował  humusowanie skarp i korony wału. Rozpoczęto prace związane z przebudową infrastruktury elektrycznej. Kontynuowano roboty związane z wykonaniem rowu odwadniającego.


Obiekt WWW nr 5 – "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. Rozpoczęto prace związane z przebudową infrastruktury elektrycznej. Kontynuowano prace ubezpieczeniowe obejmujące ułożenie geowłókniny oraz podparcie skarpy wału murem z koszy gabionowych.

Obiekt WWW nr 6 – "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca rozpoczął  humusowanie skarp i korony wału lewobrzeżnego. Prowadzone były prace przy wykonaniu drogi eksploatacyjnej. Wykonawca kontynuowano usuwanie warstwy humusu z terenów zajętych pod inwestycję wału prawobrzeżnego.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem drenażu francuskiego. Kontynuowano roboty przy wykonaniu muru oporowego.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca prowadził roboty ziemne obejmujące wykopy ziemne, formowanie nasypów ziemnych, humusowaniu skarpy i korony wału oraz umocnienia skarpy i korony płytami ażurowymi. Kontynuowano roboty w zakresie przesłony przeciwfiltracyjnej. Prowadzone były prace drogowe przy drogach serwisowych oraz ścieżkach komunikacyjnych.

Obiekt WWW nr 47 - "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
W marcu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Styczeń 2014r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – "Opatowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca wykonywał humusowanie skarp i korony wału. Prowadzono prace związane z ubezpieczniem skarpy odwodnej. Kontynuowano roboty związane z wykonaniem rowu odwadniającego.

Obiekt WWW nr 5 – "Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. Rozpoczęto prace ubezpieczeniowe obejmujące podparcie skarpy wału murem z koszy gabionowych.

Obiekt WWW nr 6 – "Janowice – przebudowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuowano usuwanie warstwy humusu z terenów zajętych pod inwestycję wału lewobrzeżnego.

Obiekt WWW nr 7 - "Jeszkowice – budowa wału p/pow."
Wykonawca kontynuował formowanie nasypu wału.

Obiekt WWW nr 8 - "Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow."
Wykonawca prowadził prace przy humusowaniu skarpy i korony wału. Kontynuował roboty w zakresie przesłony przeciwfiltracyjnej.

Obiekt WWW nr 47 - "Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow."
W styczniu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Grudzień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – Opatowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował wykonanie nasypów ziemnych. Do końca grudnia uformowano 39 000 m3 nasypu. Prowadzono roboty związane z ubezpieczeniem skarpy wału narzutem kamiennym. Kontynuowano prace przy rowie odwadniającym u podnóżna wału.

Obiekt WWW nr 5 – Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował wykonywanie nasypów ziemnych. Do końca października uformowano 27 800 m3 nasypu. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej.

Obiekt WWW nr 6 – Janowice – przebudowa wału p/pow.
Kontynuowano usuwanie humusu oraz plantowanie skarpy wału prawobrzeżnego. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną.

Obiekt WWW nr 7 - Jeszkowice – budowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję. w listopadzie Wykonawca uformował 750 m3 nasypu.

Obiekt WWW nr 8 - Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usuwanie warstwy humusu na terenach zajetych pod inwestycję, wykonanie wykopów ziemnych oraz formowanie nasypów ziemnych. Do końca grudnia uformowano 55 000 m3 nasypu. Wykonawca kontynuował prace przy wykonaniu muru oporowego oraz remont przepustu N1.

Obiekt WWW nr 47 - Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow.
W grudniu Wykonawca nie prowadził robót na tym obiekcie.

Listopad 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – Opatowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Do końca listopada uformowano 38 500 m3 nasypu. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej (do końca listopada wykonano 25 500 m2 przesłony) oraz wykonaniu muru oporowego. Kontynuowano roboty związane z wykonaniem rowu odwadniającego.

Obiekt WWW nr 5 – Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował wykonywanie nasypów ziemnych. Do końca października uformowano 27 500 m3 nasypu. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz rowie odwadniającym u podnóża wału.

Obiekt WWW nr 6 – Janowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył formowanie nasypu oraz plantowanie skarty wału lewobrzeżnego. Kontynuowano usuwanie humusu oraz plantowanie skarpy wału prawobrzeżnego.

Obiekt WWW nr 7 - Jeszkowice – budowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję. W listopadzie Wykonawca uformował 1000 m3 nasypu.

Obiekt WWW nr 8 - Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usuwanie warstwy humusu na terenach zajetych pod inwestycję, wykonanie wykopów ziemnych oraz formowanie nasypów ziemnych. Do końca listopada uformowano 38 000 m3 nasypu. Wykonawca kontynuował prace przy wykonaniu muru oporowego oraz remont przepustu N1.

Obiekt WWW nr 47 - Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował i zakończył roboty drogowe obejmujące wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego.

Październik 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – Opatowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Do końca października uformowano 35 000 m3 nasypu. Kontynuowano prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz wykonaniu muru oporowego. Kontynuowano roboty związane z wykonaniem rowu odwadniającego.

Obiekt WWW nr 5 – Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował wykonywanie nasypów ziemnych. Do końca października uformowano 24 500 m3 nasypu. Wykonawca rozpoczął prace przy przegrodzie ze ścianki szczelnej.

Obiekt WWW nr 6 – Janowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął prace przy formowaniu nasypu obwałowania. Kontynuował roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej.

Obiekt WWW nr 7 - Jeszkowice – budowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję, a także kontynuował formowanie nasypu wału.

Obiekt WWW nr 8 - Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował wykonanie wykopów ziemnych oraz wykonanie nasypów ziemnych. Do końca października uformowano 34 350 m3 nasypu. Prowadzono prace przy ułożeniu maty bentonitowej. Wykonawca rozpoczął prace przy wykonaniu muru oporowego oraz remont przepustów N1 i N2.

Obiekt WWW nr 47 - Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył prace związane z plantowanie i humusowanie skarpy wału, humusowaniem korony wału. Kontynuowane i zakończone zostały drogowe roboty wykończeniowe przy ciągu spacerowym.

Wrzesień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – Opatowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Prowadzono prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz wykonaniu muru oporowego. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem rowu odwadniającego.

Obiekt WWW nr 5 – Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych.

Obiekt WWW nr 6 – Janowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję. Prowadził roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej.

Obiekt WWW nr 7 - Jeszkowice – budowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję, a także rozpoczął formowanie nasypu wału.

Obiekt WWW nr 8 - Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował zagęszczanie podłoża pod nasypy, rozpoczął wykonanie wykopów ziemnych oraz wykonanie nasypów ziemnych. Prowadzono prace przy ułożeniu maty bentonitowej .

Obiekt WWW nr 47 - Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca zakończył usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję. Prowadzone były prace związane z plantowanie i humusowanie skarpy wału, humusowaniem korony wału. Wykonawca zakończył prace drogowe przy ciągu spacerowym. Kontynuowane były drogowe roboty wykończeniowe.

Sierpień 2013r.
Postęp robót:
Obiekt WWW nr 4 – Opatowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję , wykonanie wykopów ziemnych, zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Prowadzono prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej oraz wykonaniu muru oporowego.

Obiekt WWW nr 5 – Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję , wykonanie wykopów ziemnych, zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Wykonawca rozpoczął przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę przegrody ze ścianki szczelnej i przesłony przeciwfiltracyjnej.

Obiekt WWW nr 6 – Janowice – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję.

Obiekt WWW nr 7 - Jeszkowice – budowa wału p/pow.
Wykonawca rozpoczął usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję.

Obiekt WWW nr 8 - Kamieniec Wrocławski –Wojnów– przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję , zagęszczanie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Prowadzono prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej .

Obiekt WWW nr 47 - Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow.
Wykonawca kontynuował usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję. W dalszym ciągu prowadzone były roboty drogowe przy ciągu spacerowym.

Lipiec 2013r.
Postęp robót:
Wykonawca zakończył wycinkę drzew i krzewów na wszystkich obiektach Kontraktu. Prowadzone były prace związane z zabezpieczeniem drzew nieprzewidzianych do wycinki oraz porządkowaniem terenu. Wykonawca kontynuował roboty ziemne na obiektach WWW nr 4, 5, 8 oraz 47.  Prace obejmowały usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję, wykonanie wykopów ziemnych, zagęszczenie podłoża pod nasypy oraz wykonanie nasypów ziemnych. Na ob. WWW nr 4 oraz nr 8 Wykonawca prowadził prace przy wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej ciągłej.  Na obiekcie nr 5 rozpoczęto wykonywanie rowu przywałowego. Na obiekcie WWW nr 47 prowadzone były roboty drogowe przy ciągu spacerowym.

Czerwiec 2013
Postęp robót:
Wykonawca prowadził wycinkę oraz karczowania drzew i krzewów na wszystkich obiektach Kontraktu. Prowadzone były również prace związane z zabezpieczeniem drzew nieprzewidzianych do wycinki oraz porządkowaniem terenu, zorganizowane zostały pukty tymczasowej zbiórki drewna z wycinki. Wykonawca rozpoczął zdejmowanie warstwy humusu na obiektach WWW nr 4, 5, 8, 47. Na obiekcie WWW nr 4 prowadzone były prace przy wykopach ziemnych, dogęszczaniu podłoża oraz wykonywaniu nasypu konstrukcji. Na obiekcie WWW nr 47 prowadzone były roboty drogowe przy ciągu spacerowym.

Maj 2013r.
Postęp prac:
Wykonawca kontynuował wycinkę oraz karczowania drzew i krzewów na wszystkich obiektach Kontraktu. Prowadził porządkowanie terenu oraz składowanie drewna w miejscach tymczasowej zbiórki. Prowadzono prace przy zabezpieczeniu drzew nieprzewidzianych do wycinki. Na obiekcie WWW nr 4 oraz WWW nr 5 Wykonawca rozpoczął zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję.

Kwiecień 2013r.
Postęp prac:
Wykonawca prowadził wycinkę oraz karczowania drzew i krzewów na wszystkich obiektach Kontraktu. Prowadzone były również prace związane z zabezpieczeniem drzew nieprzewidzianych do wycinki oraz porządkowaniem terenu. Wykonawca zorganizował pukty tymczasowej zbiórki drewna z wycinki.

Styczeń - Marzec 2013r.
Postęp robót:
Zakończono ustawianie tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu przez UE w miejscach uzgodnionych z Inżynierem, na następujących zadaniach – 20szt:
Zorganizowano zaplecze budowy dla zadania nr 8 przy ul. Wykładowej.
Rozpoczęto prace związane z organizacją zaplecza budowy dla zadania nr 4 przy ul. Opatowieckiej.
W przypadku prac przygotowawczych Wykonawca, prowadzi następujące prace:
- dokonał wytyczenia przez nadzór geodezyjny współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów. Wyznaczyło dodatkowe punkty wysokościowe (repery robocze),
- zinwentaryzował punkty istniejącej osnowy geodezyjnej,
- zinwentaryzował geodezyjnie drzewa przeznaczone do wycinki wg numeracji Operatu dendrologicznego. Trwają prace geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek oraz z inwentaryzacją drzew, które nie były ujęte w operacie dendrologicznym, a kolidują z projektowanymi elementami robót.
Prowadzony jest stały nadzór przyrodniczy, związany ze szczegółową inwentaryzacją florystyczną i bieżącą kontrolą podczas wycinki drzew.

W dniu 28 listopada 2012r. w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej miasta Wrocławia". Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: BUDIMEX S.A.- Lider; FERROVIAL AGROMAN S.A. - Partner.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: