Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry

Październik 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 – Prace zostały zakończone.
2. WWW nr 42.2 - Prace zostały zakończone.
3. WWW nr 42.3 - Prace zostały zakończone
4. WWW nr 43 – Prace zostały zakończone.
5. WWW nr 44.4 – Prace zostały zakończone.
6. WWW nr 44.5 – Prace zostały zakończone.
7. WWW nr 44.6 – Prace zostały zakończone
8. WWW nr 44.7 - Prace zostały zakończone.
9. WWW nr 44.8 – Prace zostały zakończone.
10. WWW nr 44.9 - Prace zostały zakończone.
11. WWW nr 44.10
Górny - Prace zostały zakończone.
Dolny - Prace zostały zakończone.
12. WWW nr 44.15 – Prace zostały zakończone.
13. WWW nr 44.16 – Prace zostały zakończone.
14. WWW nr 44.17 - Prace zostały zakończone.
15. WWW nr 44.18 - Prace zostały zakończone.
16. WWW nr 45.4 – Prace zostały zakończone.
17. WWW nr 46.2 – Prace zostały zakończone.

Wrzesień 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 – na obiekcie nie prowadzono robót.
2. WWW nr 42.2 - na obiekcie nie prowadzono robót.
3. WWW nr 42.3 - na obiekcie nie prowadzono robót.
4. WWW nr 43 – na obiekcie nie prowadzono robót.
5. WWW nr 44.4 – na obiekcie nie prowadzono robót
6. WWW nr 44.5 – na obiekcie nie prowadzono robót.
7. WWW nr 44.6 – na obiekcie nie prowadzono robót
8. WWW nr 44.7 - prowadzono prace przy realizacji rowów otwartych przywałowych. Humusowano skarpy i dno rowu z obsianiem.
9. WWW nr 44.8 – na obiekcie nie prowadzono robót.
10. WWW nr 44.9 - na obiekcie nie prowadzono robót.
11. WWW nr 44.10
Górny - na obiekcie nie prowadzono robót.
Dolny - na obiekcie nie prowadzono robót.
12. WWW nr 44.15 – wbudowano repery powierzchniowe na koronie wału.
13. WWW nr 44.16 – wbudowano repery powierzchniowe na koronie wału.
14. WWW nr 44.17 - wbudowano repery powierzchniowe na koronie wału.
15. WWW nr 44.18 - wbudowano repery powierzchniowe na koronie wału.
16. WWW nr 45.4 – na obiekcie nie prowadzono robót.
17. WWW nr 46.2 – na obiekcie nie prowadzono robót.

Sierpień 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 – na obiekcie nie prowadzono robót.
2. WWW nr 42.2 - zakończono wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Rozścielono ziemię urodzajną wraz z założeniem trawników. Wykonano korektę skarpy nasypu drogowego w rejonie przepustu na Potoku Sołysowickim, w ciągu drogi krajowej nr 5.
3. WWW nr 42.3 - na obiekcie nie prowadzono robót.
4. WWW nr 43 – prowadzono prace związane z plantowaniem powierzchni skarp wykopów/nasypów wraz z humusowaniem powierzchni skarp i korony nasypów z obsiewem. Trwały prace dotyczące rekultywacji terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
5. WWW nr 44.4 – na obiekcie nie prowadzono robót
6. WWW nr 44.5 – na obiekcie nie prowadzono robót.
7. WWW nr 44.6 – na obiekcie nie prowadzono robót
8. WWW nr 44.7 - trwały umocnienia rowów przywałowych. Zamontowano blokady parkingowe, szlabany oraz słupki blokujące wjazd na koronę wału. Wbudowano słupki hektometrowe oraz tablice informacyjne.
9. WWW nr 44.8 – na obiekcie nie prowadzono robót.
10. WWW nr 44.9 - prowadzono prace przy przepuście w km 1+447. Wykonano schody żelbetowe skarpowe oraz obustronne rolki wzdłuż schodów.
11. WWW nr 44.10
Górny - prowadzono prace związane z rekultywacją terenów czasowo zajętych pod inwestycję – rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) oraz obsianie w/w terenów.
Dolny - na obiekcie nie prowadzono robót.
12. WWW nr 44.15 – na obiekcie nie prowadzono robót.
13. WWW nr 44.16 – zakończono plantowanie, humusowanie skarp i korony nasypów wraz z obsianiem mieszanką traw. W części drogowej zakończono prace związane z drogą eksploatacyjną, obsługową, przejazdami i zjazdami. Ułożono obrzeża i krawężniki na ławie betonowej.
14. WWW nr 44.17 - prowadzono prace dotyczące konserwacji części istniejącego rowu.
15. WWW nr 44.18 - wykonano odwodnienie fragmentu drogi obsługowej wraz z drenażem przyściennym i izolacją przeciwwodną ściany. Zakończono prace dotyczące przebudowy sieci wodociągowej Ø110.
16. WWW nr 45.4 – prowadzono prace przy budowie stacji hydrotechnicznej.
17. WWW nr 46.2 – na obiekcie nie prowadzono robót.

Lipiec 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 – na obiekcie nie prowadzono robót.
2. WWW nr 42.2 - zakończono plantowanie oraz humusowanie skarp, wykonywano rozścielenie ziemi urodzajnej oraz obsiew terenów czasowo zajętych pod inwestycję. Wykonano formowanie i zagęszczenie zjazdu  oraz nawierzchnię z kruszywa 0/31,5 pomiędzy obiektami WWW 42.2 WWW 43. Zamontowano słupki do znaków drogowych z rur stalowych. Przymocowano tablice znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych – znaki średnie typu A, C, D. Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemioutwardzalnych z dodatkiem mikrokulek. Zdemontowano oznakowanie tymczasowe przeznaczone na czas robót.
3. WWW nr 42.3 - wykonano Wpusty deszczowe DN 500, przykanalik do wpustu W6 do rowu. Wykonano również zjazd pomiędzy starym zapleczem a DR1. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 oraz nawierzchnię z kruszywa 2/5 stabilizowanego mechanicznie. Zamontowano balustrady U-11a. Zakończono rozścielenie ziemi urodzajnej o gr 10 cm i założenie trawników wzdłuż ścieżki od DR1 w stronę Wrocławia. Zamontowano słupki do znaków drogowych z rur stalowych, przymocowano tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2, znaków średnich typu C, znaków średnich typu D, Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemioutwardzalnych z dodatkiem mikrokulek. Zdemontowano oznakowanie tymczasowe przeznaczone na czas robót.
4. WWW nr 43 – wykonywano chodniki z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin  piaskiem – płytki STOP na podsypce z piasku. Zamontowano słupki znaków drogowych z rur stalowych, przymocowano tablice drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemioutwardzalnych z dodatkiem mikrokulek
5. WWW nr 44.4 – zamontowano szlabany stałe o szerokości 3 metrów
6. WWW nr 44.5 – zamontowano wyposażenie przepustów wałowych w km 0+461,7, 1+583,2, 0+225,2; 0+955,6, 2+267,4 oraz wykonano umocnienia wlotu i wylotu. Zakończono zjazdy wałowe o nawierzchni z płyt drogowych wraz z wykonaniem poboczy na drodze serwisowej. Na drodze eksploatacyjnej wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego 0-16mm. Zakończono wykonywanie schodów skarpowych żelbetowych. Zamontowano blokady parkingowe typu S-4, słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne na słupkach stalowych, znaki drogowe B-1 oraz T-22. Zakończono humusowanie i obsiew terenów czasowo zajętych pod inwestycję. Zakończono wykonywanie obustronnych rolek wzdłuż schodów.
7. WWW nr 44.6 –
na obiekcie nie prowadzono robót.
8. WWW nr 44.7 - zakończono modernizację i odbudowę Kanału Psarskiego w km 0+747,3 oraz Starej Widawy w km 1+628,4. Zakończono formowanie przejazdu w km 0+180 oraz przepust wałowy w km 1+628,4. Wykonano i zakończono uzupełnienia przy schodach skarpowych pod kolizją z drogą serwisową Astaldi. Wykonano zjazd wałowy w km 1+180 na drodze serwisowej. Plantowano oraz humusowano skarpy i koronę wału przy przejeździe w km 0+180. Zamontowano blokady parkingowe typu S-4, szlaban stały 2m, słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne na słupkach stalowych, znaki drogowe B-1 i T-22. Wykonywano rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
9. WWW nr 44.8 – wykonano kolejne koszenie wału. Zamontowano blokady parkingowe typu S-4, Szlaban stały 3m, słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne na słupkach stalowych, znaki drogowe B-1 i T-22.
10. WWW nr 44.9 - wykonano prace związane z wyposażeniem komory przepustu 1+447 oraz zakończono przepusty rurowe na opaskowych rowach przywałowych w km 1+125 oraz 2+626. Wykonywano schody skarpowe. Zamontowano blokady parkingowe typu S-4, Szlaban stały 2m, słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne na słupkach stalowych, znaki drogowe B-1 i T-22. Wykonywano  również prace związane z rozścieleniem ziemi urodzajnej. Obsiewano tereny czasowo zajęte pod inwestycję.
11. WWW nr 44.10
Górny - zamontowano szlaban stały 3m. Wykonywano prace związane z rozścieleniem ziemi urodzajnej oraz obsiewano tereny czasowo zajęte pod inwestycję.
Dolny - zamontowano szlaban stały 3m oraz zakończono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
12. WWW nr 44.15 – zakończono prace przy przepustach P1, P2, P3, P4, P5, P6
13. WWW nr 44.16 –formowano zjazd w km 0+022, zamontowano pałąki ochronne przy przepustach P3, P4, P5, P6. Wykonywano prace związane z odmulaniem przepustów. Na przejeździe Astaldi wykonano podsypkę piaskową oraz utwardzono koronę wału. Wbudowano krawężnik na ławie betonowej. Zakończono korytowanie, rozłożenie geowłókniny, podsypkę piaskową oraz nawierzchnię drogi eksploatacyjnej, przejazdów oraz zjazdów w km 1+100 – 0+150. Trwają prace przy drodze na stronie odpowietrznej wału w km 2+200 – 3+100. Zakończono nawierzchnię poboczy przy przebudowie ul. Cholewkarskiej.
14. WWW nr 44.17 - zamontowano oraz pomalowano pokrywy przepustu P1 oraz P2. Zamontowano tablice administracyjne, Zamontowano studnię z kręgów betonowych. Wykonywano rekultywację terenów przyległych.
15. WWW nr 44.18 - zamontowano oraz pomalowano pokrywy przepustu P1 oraz P2. Wykonywano odwodnienie fragmentu drogi obsługowej wraz z drenażem przyściennym i izolacją przeciwwodną ściany. Rekultywowano tereny przyległe. Zamontowano stalową rurę ochronną DN200 przy ul. Zalipie.
16. WWW nr 45.4 – wykonywano nową stację telemetryczną.
17. WWW nr 46.2 – na obiekcie nie prowadzono robót.

Czerwiec 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono robót.
2. WWW nr 42.2 - Wykonano rozbiórkę dawnego objazdu tymczasowego od strony fryzjerskiej oraz podbudowę z kruszywa łamanego na ul. Fryzjerskiej. Wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego. Umocniono stożki i skarpy nasypów przy moście kostką brukową kamienną.
3. WWW nr 42.3 - Wykonano ścieki uliczne z kostki betonowej. Wykonano ciąg rurowy, studnię kablową, wpusty deszczowe oraz wlot przykanalika od wpustu W6 do rowu. W części drogowej wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kruszywa stabilizowaną mechanicznie. Wykonany został ciąg pieszo – rowerowy na odcinku Świniary – zjazd drogi dojazdowej do pól. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na zjeździe w km 0+018 oraz nawierzchnię z kruszywa na zjeździe od strony Wrocławia. Zamontowano balustrady. Wykonano krawężniki betonowe, ścieki uliczne z kostki betonowej na ciągu pieszo – rowerowym odcinek Świniary – Zjazd drogi dojazdowej do pól. Wykonano rekultywację na odcinku od Wrocławia do zaplecza. Wykonano koszenie nasypów od strony odpowietrznej.
4. WWW nr 43 – Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na zjeździe Hortico oraz krawężniki betonowe. Wykonano plantowanie oraz humusowanie przy zjeździe do Zielonego Centrum. Na zjeździe do centrum ogrodniczego wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonano umocnienie skarp płytami ażurowymi.
5. WWW nr 44.4 – Wykonano humusowanie skarp o korony wału oraz obsianie terenów czasowo zajętych. Zostało wykonane również koszenie.
6. WWW nr 44.5 – Wykonano prace przy przepuście wałowym – oszlifowano umocnienia wlotów i wylotów, zamontowano również wyposażenie oraz wykonano umocnienie wlotu i wylotu. Wykonano roboty na drodze technologicznej: warstwę wyrównawczą, separacyjną, podbudowę, nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz krawężniki betonowe – zakończono naprawę drogi serwisowej. Zakończono humusowanie oraz wykonano koszenie. Rozpoczęto montaż oznakowania.
7. WWW nr 44.6 – Zakończono prace przy przepuście wałowym w km 0+480, wykonano również korektę spoinowania bruku.
8. WWW nr 44.7 - Prowadzono prace modernizacji i odbudowy Kanału Psarskiego w km 0+747,3 oraz starej Widawy w km 1+628,4. Zakończono przepust wałowy w km 0+747,3. Zakończono wykonywanie drenażu francuskiego z tłucznia kamiennego, wykonano schody skarpowe. Wykonano formowanie nasypów przy odbudowie nasypu przejazdu wałowego w km 0+180. Rekultywowano tereny czasowo zajęte pod inwestycję.
9. WWW nr 44.8 – Wykonano roboty drogowe na drodze technologicznej – warstwę wyrównawczą, separacyjną, podbudowę oraz zakończono nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Wykonano również zjazdy wałowe o nawierzchni tłuczniowej oraz wbudowano krawężniki betonowe. Wykonano plantowanie oraz humusowanie przy zjeździe do Zielonego Centrum.
10. WWW nr 44.9 - Wykonano prace związane z modernizacją i odbudową istniejących rowów melioracyjnych oraz zakończono modernizację i odbudowę Kanału Psarskiego w km 2+696,5. Zostały wykonane umocnienia kamienne skarpy w km 0+162. Wykonano prace na drodze serwisowej – korytowanie i profilowanie, warstwa wyrównawcza, separacyjna, podbudowa, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, zjazdy wałowe o nawierzchni tłuczniowej oraz krawężniki betonowe. Wykonano prace związane z drogą na koronie wału – podsypka piaskowa, warstwa separacyjna, podbudowa, nawierzchnia z tłucznia kamiennego oraz obrzeża betonowe. Wykonano nawierzchnię na drodze eksploatacyjnej na koronie wału. Wykonywano schody skarpowe. Wykonano plantowanie oraz humusowanie skarp i korony wału. Wykonano rozścielenie ziemi urodzajnej oraz obsianie terenów czasowo zajętych pod inwestycję. Została wykonana modernizacja i odbudowa istniejących rowów melioracyjnych oraz przepusty rurowe na opaskowych rowach przywałowych. Zakończono umocnienie kamienne. Wbudowano słupki hektometrowe oraz wykonano obustronne rolki wzdłuż schodów skarpowych.
11. WWW nr 44.10
Górny - Wykonano plantowanie oraz humusowanie skarp i dna rowu. Wykonano poprawki na drodze serwisowej – poprawiono nawierzchnię z tłucznia kamiennego w km 0+300 – 1+200, Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego na drodze eksploatacyjnej na koronie wału. Zakończono schody skarpowe. Wykonano obsianie rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
Dolny - Wykonano obsianie rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję. Zamontowano oznakowania – blokady parkingowe typu S-4, szlaban stały, słupki blokujące wjazd na koronę wału, tablice informacyjne na słupkach stalowych, znaki drogowe oraz wbudowano słupki hektometrowe i końcowe na koronie wału.
12. WWW nr 44.15 – Nie prowadzono robót.
13. WWW nr 44.16 – Zamontowano blokady parkingowe, plantowano i humusowano teren na przejeździe Astaldi, wykonano podbudowę drogi eksploatacyjnej oraz utwardzenie korony wału  oraz wbudowano obrzeża na przejeździe Astaldi.
14. WWW nr 44.17 - Wykonano przepust wałowy P1 oraz P2 – wykonano pokrywy,  zakończono ubezpieczenie i uszczelnienie nowego odcinka rowu, humusowano skarpy.
15. WWW nr 44.18 - Wykonano daszek klinkierowy na murze w km 0+243 – 0+374 oraz 0+822 – 0+861- pozostały prace wykończeniowe, wykonano przyporę kamienną, plantowanie oraz humusowanie skarp i korony nasypów. Zakończono schody skarpowe. Wykonano malowanie powierzchni betonowych oraz wykończenie daszka kostką betonową na przepustach P1 oraz P2. Zakończono wykonywanie nawierzchni na drodze eksploatacyjnej, obsługowej, przejazdach i zjazdach. Wykonano odwodnienie fragmentu drogi obsługowej wraz z drenażem przyściennym oraz izolacją przeciwwodną ściany. Zakończono montaż blokad parkingowych oraz słupków. Wykonywano rekultywację terenów przyległych. Zakończono nawierzchnię, oraz nawierzchnię poboczy przy przebudowie ul. Zalipie.
16. WWW nr 45.4 – Prowadzono usuwanie usterek dotyczące plantowania oraz humusowania.
17. WWW nr 46.2 – Zakończono nawierzchnię, oraz nawierzchnię poboczy przy przebudowie ul. Zalipie z obsianiem. Ułożono nawierzchnię z niesortu kamiennego w ciągu przebudowywanej ul. Zalipie. Zakończono plantowanie terenu w granicach rozbiórki wału oraz humusowanie terenu po rozebranym wale z obsianiem mieszanką traw.

Maj 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Zakończono obsiew powierzchni skarp i korony wału, zakończono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję oraz po rozebraniu odcinków wałów.
2. WWW nr 42.2 - Zakończono roboty ziemne. Zakończono układanie umocnienia kamiennego, trwają prace porządkowe. Prowadzono rozbiórkę nasypu objazdu tymczasowego od strony Wrocławia od strony wody dolnej. W części drogowej wykonano frezowanie ul. Fryzjerskiej. Zamontowano balustradę w rejonie przepustu na Potoku Sołtysowickim oraz wykonano częściowo zabezpieczenie antykorozyjne ścianek szczelnych.
3. WWW nr 42.3 - Założono blachy osłonowe na dylatacji. W części drogowej wykonano stabilizację na odcinku od dawnego zaplecza w stronę Wrocławia. Ułożono krawężniki na chodniku od strony Wrocławia.
4. WWW nr 43 – Wykonano frezowanie fragmentu nawierzchni wzdłuż krawężnika przy Zielonym Centrum.
5. WWW nr 44.4 – Wykonano odmulenie oraz wyprofilowanie rowów W-32 (30 m) i rowu W-4.2. Prowadzono prace przy koszeniach skarp nasypów oraz terenów czasowo zajętych pod inwestycje.
6. WWW nr 44.5 – Zakończono prace przy modernizacji rowów otwartych oraz odmulono rów przy przepustach: km 1+585 i 2+267,4. Na przepuście w km 1+583 oraz 2+267 wykonano umocnienie wlotu i wylotu, zabito palisady oraz zeszlifowano powierzchnie betonowe. W części drogowej prowadzono prace związane z realizacją drogi serwisowej wraz z ułożeniem krawężników. Wykonano humusowanie skarp i korony wału. Zakończono wbudowywanie słupków hektometrowych i końcowych na koronie wału.
7. WWW nr 44.6 – Zamontowano komplet wyposażenia na przepuście w km 0+480. Prowadzono koszenie skarp nasypów.
8. WWW nr 44.7 - Prowadzono prace dotyczące wykonania umocnień przy przepuście w km 0+747,3. Wykonano rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję – rozścielono ziemię urodzajną (humus).
9. WWW nr 44.8 – Prowadzono prace przy korekcie dna rowu zgodnie z uwagami z przeglądu wałów. Zakończono prace dotyczące zjazdów wałowych o nawierzchni z płyt drogowych. Prowadzono koszenie skarp nasypów, wykonywano poprawki na poboczach i skarpach wału. Zakończono uporządkowanie terenu tymczasowej drogi dojazdowej do obiektu WWW 44.9.
10. WWW nr 44.9 - Zakończono humusowanie skarp i dna rowu przywałowego z obsianiem. Wykonano wykop pod drenaż. Prowadzono prace przy przepustach. W części drogowej prowadzono prace dotyczące drogi serwisowej i eksploatacyjnej na koronie wału wraz z ułożeniem krawężnika/obrzeży. Wykonano zjazdy wałowe i zakończono zjazd Z-13 z płyt drogowych. Prowadzono prace przygotowawcze pod schody żelbetowe skarpowe oraz prace związane z robotami umocnieniowymi skarp i korony walu – plantowanie i humusowanie. Wbudowano słupki hektometrowe i końcowe. Trwały roboty związane z rekultywacją terenów czasowo zajętych pod inwestycję – rozścielenie humusu oraz obsianie terenów
11. WWW nr 44.10
Górny - Zamontowano komplet wyposażenia na przepuście w km 2+221 oraz 1+566. Wykonano umocnienia skarp i korony wału tj. plantowanie i humusowanie. Prowadzono prace w ciągu drogi serwisowej oraz wykonano zjazd wałowy w km 2+210. Przygotowano podłoże na wszystkich schodach skarpowych. Zakończono wbudowywanie słupków hektometrowych i końcowych na koronie wału.
Dolny - Prowadzono prace dotyczące robót modernizacyjnych rowów otwartych. Zakończono prace przy wykonywaniu umocnień kamiennych skarp i korony wału. W części drogowej prowadzono roboty przy drodze serwisowej i eksploatacyjnej wraz z wykonaniem zjazdów wałowych. Zakończono prace związane z wykonaniem schodów skarpowych. Wbudowano słupki hektometrowe i końcowe na koronie wału.
12. WWW nr 44.15 – Wykonano malowanie powierzchni betonowych na przepustach P1÷P6 oraz zamontowano drabiny i barierki. Wykonywano koszenia. Zakończono montaż blokad parkingowych.
13. WWW nr 44.16 – Wykonano koszenie, trwają prace poprawkowe na skarpach i poboczach. Na przepustach P3÷P6 wykonano malowanie powierzchni betonowych oraz zamontowano drabiny i barierki. Zakończono miałowanie na odcinku 0+580 ÷ 0+760 w ramach przebudowy ul. Cholewkarskiej.
14. WWW nr 44.17 - ykonano schody skarpowe. Prowadzono prace przy wykonaniu nowego odcinka rowu bez nazwy wraz jego ubezpieczeniem i uszczelnieniem. Kontynuowano prace przy humusowaniu skarp i pasów szer. 0,5 m z obsianiem. Zakończono układanie nawierzchni gr. 10 cm z niesortu kamiennego stabilizowanego miałem oraz utwardzono koronę wału warstwą tłucznia stabilizowanego miałem. Zamontowano blokady parkingowe oraz słupki. Prowadzono prace dotyczące rekultywacji terenów przyległych.
15. WWW nr 44.18 - Prowadzono prace związane z wykonaniem daszka na murze oporowym. Plantowano skarpę i koronę nasypu. Wykonano schody skarpowe. Prowadzono prace drogowe, polegające na ułożeniu nawierzchni z niesortu kamiennego stabilizowanego miałem. Zakończono utwardzanie korony wału warstwą tłucznia oraz ułożono nawierzchnię z płyt drogowych. Wykonywano prace związane z przebudową ul. Zalipie. Zamontowano blokady parkingowe oraz tablice administracyjne.
16. WWW nr 45.4 – Prowadzono koszenia skarp nasypów.
17. WWW nr 46.2 – Wykonano humusowanie powierzchni pozostawionych części wału z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem oraz humusowano teren po rozebranym wale z obsianiem. Ułożono nawierzchnię z niesortu kamiennego stabilizowanego miałem w ciągu przebudowywanej ul. Zalipie.

Kwiecień 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonano planowanie i obsiew skarp i korony nasypów. Zakończono wykonywanie umocnień kamiennych stożków końcowych. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję oraz po rozebraniu odcinków wałów.
2. WWW nr 42.2 - Zakończono prace w korycie rzeki, trwają prace na terenie płaskim pod obiektem od strony Psar w ramach realizacji robót ziemnych: wykop, rozbudowa poprzecznego koryta rzeki oraz wykonanie umocnień kamiennych. W części drogowej zakończono układanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
3. WWW nr 42.3 - Prowadzono prace przy budowie sieci MKT: budowa ciągu rurowego oraz studni kablowej. Wykonano formowanie i zagęszczenie nasypów wraz z warstwą odsączającą na odcinku od strony Wrocławia. Pod obiektem mostowym rozścielono ziemię urodzajną.
4. WWW nr 43 – Wykonano klinowanie na skarpach w ramach realizacji umocnień kamiennych. Prowadzono prace związane z plantowaniem powierzchni skarp wykopów/nasypów wraz z humusowaniem. W części drogowej wykonano formowanie i zagęszczenie nasypów na zjeździe do Zielonego Centrum wraz z ułożeniem warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Zakończono układanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Zamontowano 200 mb balustrady rurowej z poprzeczką.
5. WWW nr 44.4 – Wykonano miałowanie w ciągu drogi serwisowej oraz eksploatacyjnej. Zamontowano blokady parkingowe, słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne na słupkach stalowych.
6. WWW nr 44.5 – Zamontowano barierki zabezpieczające na przepustach. Wykonano dylatacje oraz szlifowanie powierzchni betonowych w ramach realizacji ścianki szczelnej. W części drogowej prowadzono roboty nawierzchniowe w ciągu drogi serwisowej wraz z montażem krawężników. Zakończono prace związane z drenażem francuskim w geowłókninie. Wykonano humusowanie skarp i korony wału oraz rozścielono ziemię urodzajną (humus) wraz obsianiem terenów czasowo zajętych pod inwestycję na wybranych odcinkach.
7. WWW nr 44.6 – Zamontowano słupki blokujące wjazd na koronę wału wraz z blokadami parkingowymi. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
8. WWW nr 44.7 - Prowadzono prace dotyczące modernizacji i odbudowy istniejących rowów melioracyjnych oraz zmiany trasy rowu. W części drogowej prowadzono prace nawierzchniowe. Prowadzono prace ubezpieczeniowe polegające na plantowaniu i humusowaniu skarp i korony wału. Zamontowano słupki blokujące wjazd na koronę wału wraz z tablicami informacyjnymi. Wbudowano słupki hektometrowe na koronie wału. Wykonano rozścielenie ziemi urodzajniej (humusu) na terenie czasowo zajętym pod inwestycję.
9. WWW nr 44.8 – Zamontowano słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne. Wbudowano słupki hektometrowe na koronie wału. Zakończono rozścielenie humusu na terenie czasowo zajętym pod inwestycję oraz uporządkowano teren tymczasowej drogi dojazdowej do obiektu 44.9.
10. WWW nr 44.9 - Wykonywano wykopy pod drenaż. Wykonano nasyp pod drogą u postawy wału na odcinku 0+100 ÷ 0+550 ( od Z-1 do przepustu) oraz nasyp przejazdu Z-1, po stronie odpowietrznej. Prowadzono prace przy realizacji rowów przywałowych. Prowadzono prace przy realizacji przepustów wałowych, zamontowano wyposażenia. Prowadzono prace przy rynsztoku odwadniającym kamiennym z kostki wzdłuż ścianki szczelnej oraz murów żelbetowych. W części drogowej prowadzono prace nawierzchniowe w ciągu drogi serwisowej. Prowadzono prace związane z rekultywacją terenów czasowo zajętych pod inwestycję oraz roboty umocnieniowe, plantowanie wraz z humusowaniem, skarp i korony nasypów.
11. WWW nr 44.10
Górny - Prowadzono prace przy realizacji przepustów wałowych, zamontowano wyposażenia. Wykonano umocnienia skarp i korony wału w postaci plantowania i humusowania. Zakończono prace dotyczące wykonania drenażu francuskiego z tłucznia kamiennego w geowłókninie. Zamontowano słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne.
Dolny - Prowadzono prace dotyczące robót modernizacyjnych rowów otwartych. Zamontowano wyposażenie przepustów. Wykonywano prace dotyczące umocnień skarp i korony wału (plantowanie i humusowanie). W części drogowej trwały prace związane z drogą serwisową u podstawy wału oraz na drogą eksploatacyjną na koroni. Zakończono układanie obrzeży na podbudowie betonowej. Prowadzono prace przy realizacji żelbetowych schodów skarpowych.
12. WWW nr 44.15 – Zamontowano słupki typu U12-c, tablice informacyjne, wbudowano słupki hektometrowe i kilometrowe na koronie wału.
13. WWW nr 44.16 – Wykonano plantowanie i humusowanie skarp i korony nasypów, wraz z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem mieszanką traw. Wykonano nawierzchnie w ramach przebudowy ul. Cholewkarskiej. Zakończono montaż słupków typu U12-c, tablic informacyjnych. Wbudowano słupki hektometrowe oraz kilometrowe na koronie wału.
14. WWW nr 44.17 - Wykonano zjazd wałowy w km 0+00 ÷ 0+030. Prowadzono humusowanie skarp i korony nasypów wraz z ułożeniem maty przeciwerozyjnej wraz z obsianiem mieszanką trw. Zamontowano balustrady i wyposażenie na przepuście. Trwały prace związane z wykonaniem ubezpieczenia i uszczelnienia nowego odcinka rowu. W części drogowej prowadzono roboty nawierzchniowe. Ułożono krawężniki i obrzeża betonowe. Wbudowano słupki hektometrowe i kilometrowe na koronie wału. Prowadzono rekultywację terenów przyległych.
15. WWW nr 44.18 - Trwały prace związane z zasypaniem terenu na wys. wału w km ok. 0+300. Wykonywano prace dotyczące płaszcza żelbetowego wraz z okładziną klinkierową. Na przepustach wykonano szlifowanie powierzchni betonowych oraz zamontowano balustrady oraz drabinę szybową. W części drogowej prowadzono prace związane z wykonaniem podsypki piaskowej i podbudowy z kruszywa. Ułożono nawierzchnię z płyt drogowych, krawężniki i obrzeża betonowe oraz korytka ściekowe wzdłuż ul. Pęgowskiej. Kontynuowano prace związane z przebudową ul. Zalipie. Ułożono krawężniki w ciągu przebudowywanej drogi. Zamontowano słupki typu U12-c oraz zakończono wbudowywanie słupków hektometrowych i kilometrowych na koronie wału. Wykonywano rekultywację terenów przyległych.
16. WWW nr 45.4 – Zamontowano słupki blokady parkingowe, słupki blokujące wjazd na koronę wału oraz tablice informacyjne na słupkach stalowych. Prowadzono rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
17. WWW nr 46.2 – Wykonano nasypy w ramach przejazdu wałowego na początku obiektu. Na tym samym odcinku rozłożono geowłókninę, wykonano podsypkę piaskową, podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z niesortu kamiennego stabilizowanego miałem.

Marzec 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Zakończono prace przy rozbiórce odcinka 2. Na odcinku 3 i 1 zakończono formowanie powierzchni stożków wału na pozostałym zakończeniu po rozbieranych odcinkach korpusu wału oraz dogęszczono istniejącą powierzchnie stożków wału. Wykonano umocnienie kamienne stożków na odcinku 3 oraz 1.
2. WWW nr 42.2 - Trwały prace dotyczące robót ziemnych: wykop, rozbudowa poprzecznego koryta rzeki oraz dokop pod ubezpieczenie kamienne. Prowadzono roboty ubezpieczeniowe kamienne.
3. WWW nr 42.3 - Prowadzono prace w części drogowej, przy formowaniu i zagęszczaniu nasypów na odcinku od zaplecza w kierunku Wrocławia. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego wzdłuż ul. Pęgowskiej. Na odcinku od DR2 do ul. Kwiatowej wykonywano prace dotyczące rozścielenia ziemi urodzajnej i założeniem trawników.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac.
5. WWW nr 43 – Wykonano uzupełnienie kamienia powyżej lustra wody
w ramach umocnień kamiennych. Prowadzono rekultywację (rozścielenie humusu) wzdłuż nasypu drogowego. W części drogowej zakończono układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Zakończono prace przy układaniu obrzeży betonowych.
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac.
7. WWW nr 44.5 – Kontynuowano wykonywanie drenażu francuskiego. Wykonano drenaż do km 1+570. Prowadzono rekultywację terenu poprzez rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu).
8. WWW nr 44.6 – Wbudowano słupki hektometrowe i końcowe na koronie wału.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzono prace związane z realizacją rowów przywałowych w km 0+120 ÷ 0+180 (wykopy koryt oraz plantowanie skarp i dna wykopów wraz z humusowaniem). Rozpoczęto roboty dotyczące rowów otwartych. Wbudowano słupki hektometrowe.
10. WWW nr 44.8 – Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego na drodze serwisowej. Prowadzono prace związane z wykonaniem zjazdu wałowego o nawierzchni tłuczniowej. W ciągu drogi eksploatacyjnej na koronie wału zakończono podsypkę piaskową oraz podbudowę z tłucznia kamiennego. Trwa uporządkowanie terenu tymczasowej drogi dojazdowej do obiektu WWW nr 44.9.
11. WWW nr 44.9 - Trwały prace związane z formowaniem nasypów najazdu Z-1 po stronie odwodnej oraz wykonano nasyp pod drogą u podstawy wału na odcinku 0+000 ÷ 0+030 (włączenie do Z-1). Prowadzono roboty ziemne: wykop pod drenaż oraz pozostały grunt po zdjęciu humusu. Prowadzono prace związane z realizacją rowów przywałowych. Prowadzono roboty przy wykonaniu mnicha piętrząco-spustowego. Ułożono rurociąg na betonie podkładowym w ramach realizacji mnicha piętrząco-spustowego. Trwa realizacja rynsztoku odwadniającego. Wykonano stronę odwodną przejazdu Z-1. Wbudowywano krawężniki betonowe na odcinkach. Wykonywano drenaż francuski. Prowadzono roboty umocnieniowe skarp i korony nasypów. Wykonywano plantowanie oraz humusowanie skarpy odpowietrznej. Trwa rekultywacja strony odpowietrznej w km 0+00 ÷ 0+285.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonano umocnienia kamienne z palisadą wraz ze szlifowaniem powierzchni betonowych na przepuście. Wykonywano drenaż.
Dolny - Zamontowano wyposażenie bez barierek na przepuście 0+224,9. Zakończono wykop w ramach modernizacji i odbudowy istniejących rowów melioracyjnych. W części drogowej wykonano warstwę wyrównawczą, ułożono warstwę separacyjną – geowłókninę wraz z podbudową z tłucznia kamiennego. Prowadzono prace z układaniem krawężnika betonowego na drodze serwisowej. Trwają prace związane z wykonaniem schodów żelbetowych skarpowych.
13. WWW nr 44.15 – Montowano barierki i drabiny na przepustach P3 ÷ P6. Na terenie ROD „Podgrodzie” prowadzono prace dotyczące wykonania cokołów betonowych z fundamentem oraz ogrodzenia docelowego z siatki. Wykonano roboty pomiarowe w ramach wykonania ogrodzenia docelowego terenów ROD.
14. WWW nr 44.16 – Zamontowano elementy wyposażenia na przepustach P3 ÷ P6 (bariery i drabiny). W ramach przebudowy ul. Cholewkarskiej zakończono prace dotyczące rozłożenia geowłókniny, wykonania podsypki piaskowej oraz podbudowy. Wykonano roboty związane z nawierzchnią z niesortu kamiennego stabilizowanego miałem. Zakończono wbudowywanie krawężnika.
15. WWW nr 44.17 - Wykonano nasyp przejazdu wałowego w km 0+483. Zakończono humusowanie skarpy wału po stronie odwodnej na odcinku 0+000 ÷ 0+480 oraz w km 0+030 ÷ 0+480 po stronie odpowietrznej. Wykonywano korytowanie pod nawierzchnię na zjeździe wałowym. Prowadzono prace przy realizacji nawierzchni poboczy. Zakończono wbudowywanie krawężnika na przejeździe wałowym na odcinku 0+483 ÷ 0+513 km oraz w km 0+483, strona odwodna.
16. WWW nr 44.18 - Trwały prace przy przyporze kamiennej w km 0+822 ÷ 0+861. Wykonano nasypy w ramach przejazdu wałowego. Umocniono dno przy przepuście P1. Trwa rekultywacja terenu przy przepuście P1. Rozpoczęto wykańczanie powierzchni betonowych przepustu P2. W części drogowej wykonano korytowanie pod nawierzchnię na odcinku. Ułożono nawierzchnię z płyt drogowych. Wbudowywano krawężniki. W ramach przebudowy ul. Zalipie ułożono nawierzchnię z płyt drogowych. Wykonywano korytka ściekowe, wzdłuż ul. Pęgowskiej.
17. WWW nr 45.4 – Wbudowano słupki hektometrowe i końcowe na koronie wału.
18. WWW nr 46.2 – Prowadzono prace przy plantowaniu terenu w granicach rozbiórki korpusu wału. Humusowano teren po rozebranym wale.

Luty 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Prowadzono prace przy usunięciu warstwy humusu z konstrukcji istniejącego wału na odcinkach przeznaczonych do rozbiórki. Wykonano wykop – odcinkową rozbiórkę istniejących wałów: odcinek 3 oraz dokończenie odcinka 1. Na odcinku 4 i 5 oraz 6 i 7 prowadzono prace związane z uformowaniem powierzchni stożków wału na pozostałym po rozbieranych odcinkach zakończeniu wału oraz dogęszczenie istniejącej powierzchni stożków wału. Na tym samych odcinkach wykonano umocnienie kamienne z kamienia łamanego.
2. WWW nr 42.2 - Nie prowadzono prac.
3. WWW nr 42.3 - Prowadzono prace związane z wykonaniem drogi pod obiektem, od strony Obornik Śląskich. Wykonano warstwę wzmacniającą oraz podbudowę z kruszywa.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac.
5. WWW nr 43 – Wykonano umocnienia kamienne koryta pod obiektem. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na długości Zielonego Centrum. Prowadzono prace związane z rozścieleniem ziemi urodzajnej na odcinku przy Zielonym Centrum.
6. WWW nr 44.4 – Wbudowano słupki hektometrowe i końcowe na koronie wału.
7. WWW nr 44.5 – Wykonano drenaż francuski z tłucznia kamiennego. Prowadzono prace związane z rozścieleniem humusu. Wykonano regulację rowu W-4a oraz W-3 w związku z modernizacją rowów otwartych. Wykonano regulację rowu na przepuście.
8. WWW nr 44.6 – Zamontowano komplet wyposażenia na przepuście w km 0+480 wału.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzono montaż wyposażenia na przepustach. W części drogowej wykonano profilowanie warstwy podbudowy.
10. WWW nr 44.8 – Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Prowadzono prace przy miałowaniu poboczy oraz przestrzeni między płytami betonowymi na zjazdach wałowych. Prowadzono rozbiórkę i uporządkowanie terenu tymczasowej drogi dojazdowej.
11. WWW nr 44.9 - Trwały prace nad realizacją przejazdu wałowego Z-1. Wykonano rynsztok odwadniający kamienny z kostki. W części drogowej wykonano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie drogi, ułożono warstwę wyrównawczą, geowłókninę oraz podbudowę. Ułożono krawężniki, strona prawa, w kierunku rosnącego kilometrażu. W ciągu drogi na koronie wału wykonano podsypkę piaskową, ułożono geowłókninę oraz podbudowę. Wykonywano roboty ubezpieczeniowe skarp i korony nasypów, prowadzono prace związane z plantowaniem i humusowaniem skarp i korony wału. Wykonywano rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu).
12. WWW nr 44.10
Górny - wykonano umocnienia kamienne z palisadą na przepuście w km 0+220 oraz umocnienia wlotów i wylotów wraz z regulacją rowu na przepustach w km 1+244 i 1+566. Wykonano drenaż francuski z tłucznia kamiennego w km 0+814, 1+030 i 2+100 oraz rozpoczęto prace na odcinku 0+289 ÷ 0+814.
Dolny - montowano wyposażenie na przepuście 0+224. W części drogowej wykonano warstwę wyrównawczą w km 0+200 ÷ 0+450 oraz ułożono krawężniki betonowe na odcinku 0+000 ÷ 0+600
13. WWW nr 44.15 – Montowano barierki i drabiny szybowe na przepuście P1 ÷ P6. Na terenie ROD „Podgrodzie” prowadzono prace dotyczące wykonania cokołów betonowych z fundamentem oraz ogrodzenia docelowego z siatki wraz z furtkami.
14. WWW nr 44.16 – zamontowano elementy wyposażenia na przepustach P3 ÷ P6 (bariery i drabiny szybowe). W części drogowej ułożono krawężniki. Prowadzono prace związane z przebudową ul. Cholewkarskiej (rozłożenie geowłókniny, wykonanie podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z niesortu kamiennego, ułożono krawężniki).
15. WWW nr 44.17 - Plantowano i humusowano skarpę. Zahumusowano skarpę odwodną w km 1+190 do 1+500. Wykonano umocnienie wlotu, wylotu oraz skarpy wału nad przepustem P1 oraz P2. Wykonywano prace przy ubezpieczeniu i uszczelnieniu koryta rowu odwadniającego. W części drogowej w ramach przejazdu wykonano korytowanie, ułożono nawierzchnię przejazdu z płyt drogowych oraz wykonano pobocza wraz z ułożeniem krawężników. W km 1+190 wykonano pobocza na przejeździe wałowym. Wbudowano obrzeża na przejeździe wałowym w km 1+200 oraz na przyległej do niego koronie wału. Na odcinkach wykonano rekultywację terenów przyległych.
16. WWW nr 44.18 - Zakończono prace przy przyporze kamiennej wzdłuż muru. Zakończono prace przy rekultywacji terenu wzdłuż ul. Zalipie. Wykonano humusowanie skarp i korony nasypów na styku z przyporą kamienną, wzdłuż muru oporowego. Wykonano umocnienie skarpy przepustu P1 oraz umocnienie dna na wylocie/wlocie przepustu P2. W części drogowej przygotowano podłoże dla wykonania drogi na odcinku. Ułożono geowłókninę w km 0+200 ÷ 0+243 oraz 0+374 ÷ 0+410. Na tych samych odcinkach wykonano podsypkę piaskową, podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię z niesortu kamiennego oraz ułożono krawężnik na podbudowie betonowej. Wbudowano słupki hektometrowe i kilometrowe na koronie wału.
17. WWW nr 45.4 – Nie prowadzono prac.
18. WWW nr 46.2 – Wykonano nawierzchnię poboczy oraz prowadzono prace przy plantowaniu terenu w granicach rozbiórki korpusu wału.

Styczeń 2018

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Poprawiono ogrodzenia ochronne, naprawiono ubytki w wygrodzeniach tarnin, które powstały w trakcie zimy.
2. WWW nr 42.2 - Zakończono montaż barier energochłonnych.
3. WWW nr 42.3 - Zakończono montaż barier energochłonnych na zjazdach. Zamontowano balustrady U-11a na odcinku pomiędzy ul. Kwiatową, a DR2.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac.
5. WWW nr 43 – Wykonano warstwy odsączające z piasku oraz podbudowę
z kruszywa łamanego na chodniku na długości Zielonego Centrum i połączenie z estakadą Psary. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na połączeniu z estakadą Psary. Wykonano chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej. Prowadzono prace przy montażu barier energochłonnych oraz ułożeniu obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac.
7. WWW nr 44.5 – Na odcinku 0+000 ÷ 0+250 wykonano rozścielenie ziemi urodzajnej.
8. WWW nr 44.6 – Nie prowadzono prac.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzono prace dotyczące wykonania warstwy podbudowy na drodze technologicznej serwisowej oraz drodze eksploatacyjnej na kronie wału. W km 0+500 ÷ 0+900 prowadzono roboty ubezpieczeniowe. Na odcinku 1+400 ÷ 1+600 wykonano rekultywację terenów strony odpowietrznej oraz w km 1+100 ÷ 1+250 rekultywację na stronie odwodnej.
10. WWW nr 44.8 – Prowadzono prace przy wykonaniu drogi technologicznej serwisowej (podbudowa, nawierzchnia z tłucznia, krawężniki betonowe).
11. WWW nr 44.9 - Na odcinku 0+162 ÷ 0+565 wykonano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie drogi technologicznej serwisowej. Prowadzono rekultywację terenów w km 0+000 ÷ 0+565 - strona odwodna oraz na odcinku 0+612 ÷ 1+800 km, a także trwało uporządkowanie prawobrzeżnej linii brzegowej wzdłuż muru żelbetowego.
12. WWW nr 44.10
Górny - zakończono prace przy realizacji rynsztoku odwadniającego kamiennego.
Dolny - nie prowadzono prac.
13. WWW nr 44.15 – Trwał montaż drabin na przepustach P1-P6. Prowadzono prace dotyczące ogrodzenia docelowego wraz z wykonaniem cokołów betonowych i furki stalowej na terenie ROD „Leśna polana”.
14. WWW nr 44.16 – Trwał montaż drabin na przepustach P3-P6. Kontynuowano prace przy przebudowie ul. Cholewkarskiej.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z ukształtowaniem zjazdu w km 0+450 ÷ 0+480 oraz przy pętli nawrotowej w km 1+200 strona odwodna i odpowietrzna. Wykonano regulację rowu przy przepuście P2. Prowadzono prace przy wykonaniu nowego rowu otwartego, na wysokości wału ok. km 1+500. Rozłożono geowłókninę w km 1+200 ÷ 1+500. Utwardzono koronę wału warstwą tłucznia
w km 1+200 ÷ 1+500 oraz wbudowano krawężniki w km 0+960 ÷ 1+000, na przejeździe wałowym w km 1+200 – strona odwodna. Wykonano podsypkę piaskową, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię na odcinku 1+020 ÷ 1+180. Trwa rekultywacja terenów, po stronie odpowietrznej, na odcinku 0+483 ÷ 1+004.
16. WWW nr 44.18 - Prowadzono prace przy przyporze kamiennej oraz plantowano skarpy i koronę nasypów wzdłuż ul. Zalipie. Prowadzono rekultywację trenów przyległych, po stronie odpowietrznej, w km 0+180 ÷ 0+240.
17. WWW nr 45.4 – Nie prowadzono prac.
18. WWW nr 46.2 – Wykonywano rekultywację terenów, po stronie odpowietrznej w km 0+180 ÷ 0+240.

Grudzień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac.
2. WWW nr 42.2 - Wykonano punkty pomiarowo-kontrolne. Kontynuowano prace przy budowie kanalizacji deszczowej i systemie odprowadzania wód. Prowadzono prace dotyczące realizacji umocnienia skarp płytą ażurową. W części drogowej wykonano prace związane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ułożono warstwy odsączające z piasku gruboziarnistego wraz z zagęszczeniem oraz wykonano podbudowy z kruszywa łamanego wraz ze skropieniem ich emulsją asfaltową.  Kontynuowano prace przy układaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z montażem balustrady. Wykonano krawężniki i obrzeża betonowe oraz ścieki uliczne z kostki betonowej przed mostem Widawskim, na zjeździe na obiekt WWW 44.16 oraz na ul. Fryzjerskiej.
3. WWW nr 42.3 - Wykonano punkty pomiarowo-kontrolne – stałe punkty wysokościowe referencyjne poza obiektem, prowadzono prace przy budowie sieci MTKK oraz przebudowie sieci teletechnicznej MTK – budowa ciągu rurowego. Kontynuowano prace przy umocnieniach stożków i skarp przy moście kostką kamienną. Wykonano przepust wraz z umocnieniem skarp. W części drogowej kontynuowano pracę przy formowaniu nasypu oraz prace związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni wraz z ułożeniem krawężników. Zamontowano barieroporęcze.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac.
5. WWW nr 43 – Prowadzono prace przy umocnieniach kamiennych z kamienia łamanego oraz wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych podpór. Kontynuowano prace przy wykonaniu Suchodołu. Realizowano pracę przy montażu stałych punktów pomiarowo-kontrolnych poza obiektem. Prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej i systemie odprowadzania wód opadowych oraz budowie sieci MTKK. W części drogowej prowadzono prace przy umocnieniach skarp płytami betonowymi ażurowymi oraz układano krawężniki wraz ze ściekami ulicznymi z kostki betonowej
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac.
7. WWW nr 44.5 – Kontynuowano prace przy realizacji drogi technologicznej serwisowej oraz rekultywację terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
8. WWW nr 44.6 – Nie prowadzono prac.
9. WWW nr 44.7 - Układano krawężniki betonowe oraz biegi schodów skarpowych. Wykonano umocnienia kamienne z kamienia łamanego oraz prowadzono prace przy budowie drogi technologicznej serwisowej.
10. WWW nr 44.8 – Zakończono prace związane z wykopami koryt oraz plantowaniem skarp i dna wykopów rowów przywałowych. Humusowano skarpy i dno rowu przywałowego. W części drogowej prowadzono pracę przy realizacji zjazdów wałowych o nawierzchni tłuczniowej oraz z płyt drogowych żelbetowych. Ułożono obrzeża betonowe trawnikowe. Zakończono prace przy ułożeniu rur osłonowych oraz kabli - kolizja 7.
11. WWW nr 44.9 - Wykonywano prace związane z realizacją drogi eksploatacyjnej na koronie wału: podsypka piaskowa, warstwa separacyjna - geowłóknina, podbudowa oraz ułożono obrzeża betonowe. Prowadzono wykopy koryt oraz planowanie skarp i dna wykopów rowów przywałowych.
12. WWW nr 44.10
Górny - Prowadzono roboty związane z realizacją kamiennego rynsztoku odwadniającego z kostki. Wykonywano umocnienia skarp i korony nasypu w postaci humusowania.
Dolny - Wykonano prace związane z drogą eksploatacyjną na koronie wału: ułożenie podsypki piaskowej, warstwy separacyjnej z geowłókniny oraz podbudowy. Kontynuowano prace przy montażu obrzeży betonowych trawnikowych.
13. WWW nr 44.15 – Wykonano ogrodzenia docelowe wraz z wykonaniem cokołów betonowych na terenie ROD „Leśna polana”.
14. WWW nr 44.16 – Kontynuowano prace związane z przebudową ul. Cholewkarskiej oraz budową drogi eksploatacyjnej, obsługowej, przejazdów i zjazdów.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace nawierzchniowe (rozłożenie geowłókniny, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie podbudowy oraz ułożenie krawężnika). Humusowano skarpy i koronę nasypu z ułożeniem maty przeciwerozyjnej. Wbudowano krawężnik na ławie betonowej na drodze obsługowej u podstawy wału.
16. WWW nr 44.18 - Prowadzono roboty nawierzchniowe polegające na rozłożeniu geowłókniny, wykonaniu podsypki, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożeniu krawężnika na ławie betonowej. Wykonano korytowanie pod nawierzchnię dróg. Zamontowano balustrady. Wykonano profilowanie skarp w rejonie przepustu
P2. Kontynuowano prace przy przebudowie ul. Zalipie: ułożono płyty na zjeździe wałowym oraz wbudowano krawężnik. Zakończono prace przy budowie linii kablowej, układanej w rowie, kolizja D3.
17. WWW nr 45.4 – Plantowano i humusowano skarpy i koronę wału. Prowadzono roboty przy demontażu kabli wraz z odkopaniem i zasypaniem rowu kablowego oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia na kolizji 6. Wykonywano prace przy budowie stacji hydrotechnicznej wraz z demontażem stacji istniejącej.
18. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac.

Listopad 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac.
2. WWW nr 42.2 - Prowadzono roboty ziemne – rozbudowa poprzecznego koryta rzeki oraz dokop pod ubezpieczenie kamienne. Wykonywano roboty ubezpieczeniowe kamienne. W ramach innych robót mostowych prowadzono prace nad umocnieniem stożków i skarp nasypów przy moście płytą ażurową z wypełnieniem humusem i wypełnieniem trawą. Prowadzono prace nad budową sieci MTKK wraz przebudowę oświetlenia most Widawskiego. W części drogowej wykonywano profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wykonaniem obrzeży i krawężników betonowych. Kontynuowano prace związane z organizacją ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót.
3. WWW nr 42.3 - Wykonano umocnienia stożków i skarp kostką kamienną wraz z ułożeniem prefabrykowanych schodów skarpowych. Prowadzono prace nad budową sieci MTKK. W ramach części drogowej formowano i zagęszczano nasypy. Wykonywano profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy odsączające oraz warstwę podbudowy wraz z ułożeniem krawężników betonowych.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac.
5. WWW nr 43 – W ramach robót ziemnych wykonywano wykop pełny suchodołu, dokop pod ubezpieczenia kamienne i ułożenie umocnienia kamiennego. Prowadzono prace przy zabezpieczaniu antykorozyjnym powierzchni betonowych podpór. W części drogowej wykonywano prace związane z realizacją muru oporowego.
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac.
7. WWW nr 44.5 – Prowadzono związane z modernizacją rowów otwartych. Kontynuowano roboty drogowe – układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny, podbudowy i nawierzchnię z tłucznia kamiennego, wykonywano zjazdy wałowe o nawierzchni z płyt drogowych w ramach realizacji drogi serwisowej. Układano geowłókninę, podbudowę oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego na drodze eksploatacyjnej na koronie wału. Realizowano roboty w zakresie rekultywacji terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
8. WWW nr 44.6 – Nie prowadzono prac.
9. WWW nr 44.7 - Wykonywano rynsztok odwadniający kamienny z kostki.
W ramach robót drogowych dotyczących drogi technologicznej serwisowej wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie drogi, ułożenie warstwy wyrównawczej, geowłókniny, wykonywano nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz ułożono nawierzchnię z płyt betonowych na zjazdach wałowych. Wykonano prace związane z realizacją drogi eksploatacyjnej na koronie wału: korytowanie i profilowanie podłoża, wykonanie podsypki piaskowej wraz z ułożeniem geowłókniny, wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z ułożeniem obrzeży betonowych.
10. WWW nr 44.8 – Zakończono wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej.
W ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej wykonano: korytowanie i profilowanie podłoża, warstwę wyrównawczą i separacyjną (geowłóknina), podbudowę oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego, ułożono płyty drogowe na zjazdach wałowych oraz krawężniki betonowe. W ciągu drogi eksploatacyjnej wykonano korytowanie i profilowanie podłoża wraz z ułożeniem podsypki piaskowej, geowłókniny oraz podbudowy. Wykonano żelbetowe schody skarpowe wraz z obustronnymi rolkami wzdłuż schodów. Realizowano prace związane z humusowaniem skarp i korony wału.
11. WWW nr 44.9 - Wykonywano prace związane z formowaniem nasypu oraz rowami przywałowymi – wykopy koryt rowów wraz z planowaniem skarp i dna wykopów. Zakończono roboty przy realizacji przesłony przeciwfiltracyjnej. W ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi oraz ułożono obrzeża.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonywano prace przy modernizacji istniejących rowów otwartych. Prowadzono prace związane z realizacją przesłony przewifiltracyjnej oraz humusowaniem skarp i korony wału. Zakończono układanie nawierzchni z tłucznia kamiennego w ciągu drogi technologicznej serwisowej oraz kontynuowano wykonanie nawierzchni na drodze eksploatacyjnej na koronie wału.
Dolny - Wykonano warstwę wyrównawczą na drodze technologicznej serwisowej, natomiast w ramach realizacji drogi eksploatacyjnej na koronie wału, wykonano korytowanie i profilowanie podłoża, ułożenie podsypki i warstwy separacyjnej (geowłókniny), podbudowy oraz obrzeży betonowych.
13. WWW nr 44.15 – Wykonano montaż zastawki oraz klap na przepustach.  Prowadzono również roboty dotyczących wykonania nawierzchni drogi obsługowej oraz utwardzenie korony wału, zjazdu wraz z wbudowaniem krawężnika. Wykonywano ogrodzenia docelowe wraz z wykonaniem cokołów betonowych na terenie ROD ”Aster”, „Grudka” oraz „Leśna polana”. Na terenie ROD „Aster” kontynuowano prace w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej.
14. WWW nr 44.16 – Wykonano montaż zastawki oraz klap na przepustach. W zakresie robót związanych z wykonaniem drogi eksploatacyjnej, obsługowej, przejazdów i zjazdów ułożono geowłókninę, utwardzono koronę wału, zjazdu warstwą tłucznia. Na przejazdach wałowych zrealizowano nawierzchnię w postaci płyt betonowych wraz z wykonaniem nawierzchni poboczy. Na drodze technicznej A-8 prowadzono prace dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego. Kontynuowano pracę związane z przebudową drenażu ul. Cholewkarska.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z zasypaniem części rowu melioracyjnego (kolizja K2) oraz humusowaniem skarp i korony nasypów z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem mieszanką traw. W ramach realizacji rowów odwadniających wykonano nowy odcinek rowu w km 0+000 ÷ 0+120. W zakresie robót nawierzchniowych rozłożono geowłókninę, wykonano podsypkę, podbudowę i nawierzchnię oraz ułożono krawężniki na ławie betonowej.
16. WWW nr 44.18 - Ułożono krawężnik na ławie betonowej w ciągu drogi eksploatacyjnej, obsługowej, przejazdów i zjazdów oraz w ciągu ul. Zalipie. W ramach realizacji zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznych – kolizja D3 ułożono rury osłonowe oraz prowadzono budowę linii kablowej.
17. WWW nr 45.4 – wykonywano prace związane z budową ogrodzenia docelowego oraz budową stacji hydrologicznej wraz z demontażem stacji istniejącej.
18. WWW nr 46.2 – W ramach przebudowy ul. Zalipie ułożono krawężniki na ławie betonowej.

Październik 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - w ramach robót ziemnych usunięto warstwę ziemi urodzajnej z konstrukcji istniejącego wału oraz wykonano rozbiórkę wału na odcinku 6. Zakończono ogrodzenie docelowe.
2. WWW nr 42.2 - prowadzono roboty ziemne – rozbudowa poprzecznego koryta rzeki oraz dokop pod ubezpieczenie kamienne. Wykonywano również roboty ubezpieczeniowe kamienne. W ramach innych robót mostowych prowadzono prace nad umocnieniem stożków i skarp nasypów przy moście kostką brukową oraz wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych. Prowadzono również prace nad budową sieci MTKK. W części drogowej wykonywano mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy oraz formowanie i zagęszczanie nasypów. Wykonywano profilowanie i zagęszczanie podłoża a także warstwy odsączające. Wykonywano nawierzchnię z betonu asfaltowego i prowadzono pracę związane z montażem balustrady oraz wykonaniem obrzeży betonowych. Prowadzono prace rozbiórkowe tymczasowego objazdu.
3. WWW nr 42.3 - wykonano profilowanie stożków dla wykonania umocnienia kostką kamienną. Prowadzono prace nad budową sieci MTKK. W ramach części drogowej formowano i zagęszczano nasypy. Wykonywano również profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy odsączające oraz warstwę dolną podbudowy. Realizowano rozścielanie ziemi urodzajnej z założeniem i pielęgnacją trawników. Prowadzono prace rozbiórkowe tymczasowego objazdu.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac.
5. WWW nr 43 – w ramach robót ziemnych wykonywano wykop pełny suchodołu oraz dokop pod ubezpieczenia kamienne. W części drogowej wykonywano zdejmowanie humusu.
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac.
7. WWW nr 44.5 – prowadzono roboty drogowe – układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny, podbudowy i nawierzchnię z tłucznia kamiennego, wykonywano zjazdy wałowe o nawierzchni z płyt drogowych w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Układano geowłókninę i podbudowę na drodze eksploatacyjnej na koronie wału. Realizowano roboty umocnieniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału.
8. WWW nr 44.6 – prowadzono prace nad wykonaniem obustronnych rolek dla rowerów/wózków wzdłuż schodów skarpowych.
9. WWW nr 44.7 - wykonywano rowy przywałowe. Wykonano umocnienie kamienne na wlocie i wylocie przepustu oraz realizowano rynsztok odwadniający kamienny z kostki regularnej na podbudowie betonowej. W ramach robót drogowych wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny i podbudowy, wykonywano nawierzchnię i zjazdy wałowe z tłucznia oraz układano krawężniki w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Układano podsypkę, podbudowę, nawierzchnię z tłucznia kamiennego oraz obrzeża w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie. Prowadzono prace mające na celu wykonanie schodów skarpowych żelbetowych.
10. WWW nr 44.8 – zakończono wykonywanie nasypów. Realizowano roboty umocnieniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału. Porządkowano teren tymczasowej drogi dojazdowej do obiektu 44.9.
11. WWW nr 44.9 - wykonywano prace formowania nasypu. Wykonywano przesłonę przeciwfiltracyjną.  W ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi oraz układano obrzeża. Realizowano również roboty umocnieniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału.
12. WWW nr 44.10
Górny - wykonywano rowy przywałowe. Prowadzono humusowanie w ramach umocnień skarp i korony wału, wykonywano drenaż francuski z tłucznia kamiennego.
Dolny - wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża na drodze technologicznej serwisowej. Wykonywano również korytowanie i profilowanie podłoża, układano podsypkę, geowłókninę, podbudowę oraz obrzeża betonowe pod wykonanie drogi eksploatacyjnej na koronie wału.  Wykonywano ogrodzenie docelowe w ramach prac mających na celu rekultywacje terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
13. WWW nr 44.15 – prowadzono prace związane z wykonaniem rowów odwadniających. Prowadzono roboty nawierzchniowe - korytowanie pod nawierzchnię dróg, placów i przejazdów. Rozkładan  geowłókninę, wykonywano podsypki, podbudowy oraz nawierzchnię drogi obsługowej, przejazdów i poboczy. Wbudowywane były także krawężniki i obrzeża. Na ul. Sołtysowickiej wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę ścieralną z betonu oraz nawierzchnię poboczy. Prowadzono prace nad wykonaniem obustronnych rolek dla rowerów/wózków wzdłuż schodów skarpowych. Wykonywano ogrodzenia docelowe i przebudowę sieci energetycznej na terenie ROD.
14. WWW nr 44.16 – zakończono wykonywanie schodów skarpowych na przepustach. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę, podsypkę, podbudowę, nawierzchnie, utwardzenia oraz wbudowywano krawężniki i obrzeża w ramach drogi eksploatacyjnej, obsługowej, przejazdów i zjazdów. Prowadzono pracę związane z przebudową drenażu ul. Cholewkarska.
15. WWW nr 44.17 - prowadzono humusowanie skarp i korony nasypów. W zakresie robót nawierzchniowych rozkładano geowłókninę, podsypki, podbudowy i nawierzchnię oraz wykonywano krawężniki na ławie betonowej.
16. WWW nr 44.18 - wykonywano przyporę kamienną oraz plantowanie i humusowanie skarp i korony. W ramach robót nawierzchniowych układano podbudowy, warstwę ścieralną, wykonywano połączenie konstrukcji istniejącej nawierzchni z nową, wykonywano również nawierzchnię poboczy oraz odwodnienie fragmentu drogi. Prowadzono prace związanie z przebudową ul. Zalipie.
17. WWW nr 45.4 – wykonywano rynsztok odwadniający kamienny z kostki regularnej na podbudowie betonowej. Prowadzono roboty drogowe – układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny, podbudowy, nawierzchni z tłucznia oraz układano krawężniki w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Układano również nawierzchnię z tłucznia kamiennego na drodze eksploatacyjnej na koronie wału. Wykonywano również drenaż francuski z tłucznia kamiennego. W ramach zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznych wstawiono szafkę zasilającą w nowej lokalizacji, układano rury osłonowe i prowadzono budowę linii kablowej niskiego napięcia. Prowadzono również prace mające na celu uruchomienie nowej stacji telemetrycznej.
18. WWW nr 46.2 – w ramach przebudowy ul. Zalipie układano geowłókninę, podsypki, podbudowę i nawierzchnię oraz wbudowywano krawężniki.

Wrzesień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - W ramach robót ziemnych usunięto warstwę ziemi urodzajnej z konstrukcji istniejącego wału oraz wykonano rozbiórkę wału na odcinku 4, 5 i 7.
2. WWW nr 42.2 - Wykonywano roboty ziemne – rozbudowa poprzecznego koryta rzeki oraz dokop pod ubezpieczenie kamienne. Wykonywano nawierzchnię na kapach chodnikowych. W części drogowej wykonywano formowanie i zagęszczanie nasypów oraz prowadzono pracę związane z montażem balustrady.
3. WWW nr 42.3 - Realizowano roboty ubezpieczenia międzywala i brzegów rzeki przez wykonywanie humusowania. W ramach części drogowej formowano i zagęszczano nasypy. Wykonywano nawierzchnię z kruszywa na poboczu drogi DR 2 oraz układano krawężniki i ścieki uliczne z kostki betonowej. Prowadzono pracę rozbiórkowe tymczasowego objazdu.
4. WWW nr 42.3.1 - Prowadzono humusowanie w świetle i poza światłem mostu.
5. WWW nr 43 – W ramach robót przygotowawczych części drogowej wykonywano zdejmowanie humusu oraz formowanie i zagęszczanie nasypów. Zakończono prace związane z montażem balustrady oraz prowadzono roboty przy montażu balustrady rurowej z poprzeczką.
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac.
7. WWW nr 44.5 – Zakończono roboty ziemne w zakresie formowania nasypów. Zakończono układanie maty bentomat w korpusie wału. Prowadzono roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny i podbudowy, wykonano zjazdy Z-4 i Z-6, zakończono zjazdy wałowe o nawierzchni z tłucznia oraz układano krawężniki w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Wykonywano również korytowanie, podsypkę, układano geowłókniny
i podbudowy w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie. Wykonane zostały schody skarpowe żelbetowe. Realizowane były prace związane z plantowaniem i humusowaniem skarp i korony wału. Prowadzono prace mające na celu rekultywacje terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
8. WWW nr 44.6 – W ramach realizacji drogi eksploatacyjnej na koronie układano geowłókninę, podbudowę oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego.
9. WWW nr 44.7 - Wykonywano roboty ziemne w zakresie formowania nasypów z dostarczonego gruntu. Realizowanie były wykopy, plantowanie skarp i dna wykopów oraz humusowanie
w ramach prac przy nowych rowach przywałowych. Prowadzono również roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny, podbudowy, nawierzchni z tłucznia, zakończono przejazd w km 1+883 oraz układano krawężniki w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Wykonano 2 biegi schodów skarpowych. Wykonywano również roboty ubezpieczeniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału.
10. WWW nr 44.8 – Porządkowano teren tymczasowej drogi dojazdowej w ramach rekultywacji terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
11. WWW nr 44.9 - Wykonywano prace formowania nasypu. Wykonywano przesłonę przeciwfiltracyjną. Realizowano również roboty umocnieniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału. Prowadzono także prace mające na celu rekultywacje terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonywano wykopy koryt, plantowanie i humusowanie rowów przywałowych oraz wykonywano humusowanie skarp i korony wału. Prowadzono również roboty drogowe – układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny, podbudowy, nawierzchni i zjazdów z tłucznia kamiennego oraz układanie na zjazdach wałowych nawierzchni z płyt drogowych, a także układanie krawężników w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. W ramach realizacji drogi eksploatacyjnej na koronie wykonywano korytowanie
i profilowanie podłoża, układano podsypkę, geowłókninę, podbudowę oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego, a także układano obrzeża.
Dolny - wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża oraz obrzeża pod wykonanie drogi eksploatacyjnej.
13. WWW nr 44.15 – Zakończono prace humusowania skarp i korony wału. Wykonywano schody skarpowe. Prowadzono roboty nawierzchniowe - korytowanie pod nawierzchnię dróg, placów
i przejazdów. Rozkładano geowłókninę, wykonano podsypki, podbudowy oraz nawierzchnię drogi obsługowej, przejazdów i poboczy. Wbudowywane były krawężniki. Na ul. Sołtysowickiej wykonywano podbudowę z kruszywa łamanego.
14. WWW nr 44.16 – Wykonano schody skarpowe na przepustach P6, P5, P4. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę i podsypkę oraz podbudowę, nawierzchnię
i utwardzenie drogi eksploatacyjnej, obsługowej, przejazdów i zjazdów. Wbudowywane były krawężniki oraz obrzeża na ławie betonowej. Prowadzono prace nad wykonaniem nawierzchni poboczy na ul. Kamieńskiego. Na drodze technicznej A-8 wykonywano korytowanie oraz nawierzchnię poboczy. Prowadzono pracę związane z montażem słupków typu U-12c oraz wykonano oznakowanie pionowe w ramach przebudowy ul. Kamieńskiego.
15. WWW nr 44.17 - Zakończono formowanie nasypów konstrukcji wałów oraz prowadzono prace związanie z humusowaniem skarp i korony nasypów z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem mieszanką traw. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę, podsypkę i podbudowę oraz utwardzano koronę wału warstwą tłucznia. Wykonywano również krawężniki i obrzeża na ławie betonowej.
16. WWW nr 44.18 - Wykonywano nasypy konstrukcji wału oraz humusowanie skarp i korony. W ramach robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę, podsypkę
i podbudowę oraz nawierzchnię, wbudowywano również krawężniki. Prowadzono prace związanie z przebudową ul. Zalipie – wykonywano podsypki, podbudowy i nawierzchnię oraz ułożono krawężniki.
17. WWW nr 45.4 – Wykonywano warstwę wyrównawczą, układano geowłókninę, podbudowę, nawierzchnię oraz krawężniki na drodze technologicznej serwisowej. Układano nawierzchnię z tłucznia kamiennego na drodze eksploatacyjnej na koronie wału.
18. WWW nr 46.2 – Zdejmowano warstwę humusu z korpusu wału i pasami wzdłuż stopy wału. Prowadzono prace rozbiórki i plantowania terenu w granicach rozbiórki korpusu wału. W ramach przebudowy ul. Zalipie zdejmowano warstwę humusu, wykonywano wykopy i korytowanie pod nawierzchnie.

Sierpień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - W ramach robót przygotowawczych prowadzono rozbiórkę ogrodzenia.
2. WWW nr 42.2 - Prowadzono wykop, rozbudowę poprzecznego koryta rzeki oraz dokop pod ubezpieczenie kamienne. Usuwano również warstwę humusu z powierzchni pod umocnienie. W ramach innych robót mostowych wykonano umocnienie stożka P2.
3. WWW nr 42.3 - Wykonywano wykopy w korycie rzeki, układano geowłókninę oraz narzut z kamienia. W ramach innych robót mostowych prowadzono prace nad umocnieniem stożków i skarp nasypów przy moście kostką brukową uraz umocnienie pozostałych skarp nasypów płytą ażurową. Robiono również schody skarpowe prefabrykowane
4. WWW nr 42.3.1 - Prowadzono prace ubezpieczeniowe międzywala i brzegów rzeki – wykonano wykopy pod ubezpieczenie, ułożono geowłókninę oraz narzut z kamienia. Prowadzono również humusowanie.
5. WWW nr 43 – Wykonywane były umocnienia stożków i skarp nasypów przy moście kostką brukową kamienną oraz wykonywano prefabrykowane schody skarpowe.
6. WWW nr 44.4 – Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłoczonej. Zamontowano studnię rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 oraz studnię odwadniającą z kręgów betonowych DN 1000. Wykonano również demontaż studni z kręgów betonowych DN 1200 oraz zamontowano stalowe rury ochronne DN450.
7. WWW nr 44.5 – Wykonywano prace formowania nasypu z dostarczonego gruntu w tym ułożenie geowłókniny zbrojącej w podstawie korpusu wału. Układano także maty bentomat w korpusie wału od km 2+370 do km 2+470. Prowadzono również roboty drogowe – układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny i podbudowy. Zakończono przejazd w km 1+383 oraz układanie krawężników w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Układano obrzeża betonowe w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału. Wykonano również 7 biegów schodów skarpowych. Realizowane były prace związane z humusowaniem skarp i korony wału.
8. WWW nr 44.6 – Prowadzono roboty drogowe związane z wykonywaniem zjazdów wałowych z tłucznia i z płyt drogowych oraz zakończono wykonywanie krawężników na drodze technologicznej serwisowej. Prowadzono roboty ubezpieczeniowe – plantowanie i humusowanie skarp i korony wału. Prowadzono także prace mające na celu rekultywacje terenów czasowo zajętych pod inwestycję
9. WWW nr 44.7 - Wykonywano prace formowania nasypu z dostarczonego gruntu gdzie zakończono formowanie pętli nawrotowej oraz zakończono układanie maty bentomat w korpusie wału wraz z wykonaniem podsypki piaskowej. Prowadzono również roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny i podbudowy  oraz układanie na zjazdach wałowych nawierzchni z płyt drogowych i układanie krawężników w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Wykonywano również korytowanie, podsypkę, ułożenie geowłókniny, podbudowę i obrzeża betonowe w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie. Wykonano drenaż francuski z tłucznia wzdłuż ściany stalowej oraz zakończono wykonywanie drenażu z rur prefabrykowanych fi 400mm. Wykonano 2 biegi schodów skarpowych żelbetowych w km 1+990. Realizowano również roboty ubezpieczeniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału. Prowadzono także prace mające na celu rekultywacje terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
10. WWW nr 44.8 –
Nie prowadzono prac na tym odcinku.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace formowania nasypu z dostarczonego gruntu. Zamontowano igłofiltry oraz przygotowano beton podkładowy w ramach wykonywania budowli rurowych. Zakończono również wykonywanie umocnienia kamiennego z kamienia łamanego na warstwie betonu w obrębie mostu drogowego. Prowadzono również roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny i podbudowy  oraz układanie krawężników w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. Wykonano drenaż francuski z tłucznia na odcinku od km 1+450 do km 1+620 oraz drenażu z rur prefabrykowanych fi00mm na odcinku od km 1+620 do km 1+800. Wykonano 2 biegi schodów skarpowych żelbetowych w km 1+784 i 1+815. Realizowano również roboty ubezpieczeniowe w zakresie humusowania skarp i korony wału.
12. WWW nr 44.10
Górny - Prowadzono roboty związane z wykonaniem umocnień - humusowanie skarp i korony wału. Układano geowłókninę, podbudowę oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego a także wykonywano zjazdy wałowe oraz krawężniki betonowe w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. W ramach realizacji drogi eksploatacyjnej na koronie układano geowłókninę,  podbudowę  oraz nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Wykonano również drenaż francuski z tłucznia na odcinku od km 2+000 do km 2+220.
Dolny - Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej. Wykonywano roboty ziemne w zakresie przygotowania wykopu pod drenaż. Prowadzono również roboty związane z wykonaniem umocnień - plantowanie i humusowanie skarp i korony wału. Wykonywano drenaż francuski z tłucznia kamiennego.
13. WWW nr 44.15 – Wykonywano schody skarpowe. Prowadzono roboty nawierzchniowe - korytowanie pod nawierzchnię dróg, placów i przejazdów. W bieżącym miesiącu rozkładano również  geowłókninę, wykonano podsypki oraz nawierzchnię poboczy. Wbudowywane były także krawężniki..
14. WWW nr 44.16 – Realizowano roboty  mające na celu wykonanie przepustu. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę i podsypkę oraz podbudowę, nawierzchnię i utwardzenie drogi eksploatacyjnej, obsługowej,  przejazdów i zjazdów. Wbudowywane były również krawężniki oraz obrzeża na ławie betonowej.  Na ul. Kamieńskiego wykonano podbudowę, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną oraz połączono konstrukcję istniejącej nawierzchni z nową.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z wykonaniem nasypów, przesłony cementowo – bentonitowej oraz humusowaniem skarp i korony nasypów z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem mieszanką traw. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę i podsypkę oraz utwardzano koronę wału warstwą tłucznia. Wykonano również obrzeża.
16. WWW nr 44.18 - Wykonywano płaszcz żelbetowy wraz z okładziną z cegły klinkierowej oraz humusowanie skarp i korony nasypów z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem mieszanką traw. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę i podsypkę oraz podbudowę i nawierzchnię drogi eksploatacyjnej, obsługowej,  przejazdów i zjazdów. Wykonywano również utwardzanie korony wału warstwą tłucznia. Wbudowywane były także krawężniki oraz obrzeża na ławie betonowej. Rozkładano geowłókninę w ramach przebudowy ul. Zalipie w km 1+900-2+490.
17. WWW nr 45.4 – Wykonywano roboty ziemne w zakresie przygotowania podłoża pod nowy korpus wału oraz formowanie nasypów z dostarczonego gruntu. Wykonywano roboty drogowe - korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi oraz wykonywanie krawężników na drodze technologicznej serwisowej. Wykonywano również drenaże oraz roboty ubezpieczeniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału. Prowadzono prace mające na celu rekultywacje terenów czasowo zajętych pod inwestycję.
18. WWW nr 46.2 – Prowadzono prace rozbiórkowe – zdejmowano warstwę humusu z korpusu wału i pasami wzdłuż stopy wału oraz wykonywano rozbiórkę korpusu ziemnego wału. Wykonywano również wykopy w ramach przebudowy ul. Zalipie.

Lipiec 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Wykonywano roboty ziemne – usunięcie darniny, wykonanie nasypów z wyprofilowaniem stożków. Prowadzono roboty konstrukcyjne w zakresie betonowania przyczółków. Ułożono beton podkładowy pod kapę chodnikową. Realizowano roboty zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych podpór. Zabezpieczono konstrukcję przęsła w zakresie powierzchni szczelnie zamkniętych i napełniono konstrukcję gazem. Wykonywano szczeliny dylatacyjne oraz prowadzono prace związane z wykonaniem nawierzchni chodnikowych na przęśle. W zakresie innych robót mostowych wykonano podwaliny stożków nasypowych oraz umocnienia pozostałych skarp nasypów płytą ażurową z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą. Wbudowano kanalizację deszczową. W ramach robót drogowych wykonywano podbudowy oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i obrzeża betonowe.
3. WWW nr 42.3 - Wykonywano roboty ubezpieczenia międzywala i brzegów rzeki – prowadzono wykopy w korycie rzeki, nasyp, układano geowłókninę oraz narzut kamienny. Wykonywano schody skarpowe prefabrykowane.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonywano zdjęcia warstwy humusu, wykopy pod ubezpieczenia na międzywalu oraz ułożenia geowłókniny i narzutu kamiennego.
5. WWW nr 43 – Wykonywano roboty drogowe – warstwę górną podbudowy z kruszywa.
6. WWW nr 44.4 – Uzupełniano nawierzchnię z tłucznia kamiennego w ramach realizacji drogi serwisowej oraz w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału wykonano uzupełnienie miałowania.
7. WWW nr 44.5 – Wykonywano formowania nasypu oraz przygotowano podłoża podstawy pod nowy korpus wału na odcinku km 2+260 – 2+470. Układano maty bentomat w korpusie wału. Prowadzono roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi oraz ułożenie krawężników w ramach realizacji drogi serwisowej. Układano obrzeża betonowe w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału. Realizowane były prace związane z humusowaniem skarp i korony wału oraz z umocnieniem kamiennym powierzchni skarp, w ramach którego zakończono wykonywanie obruku.
8. WWW nr 44.6 - Wykonywano roboty drogowe związane z układaniem warstwy wyrównawczej, geowłókniny oraz podbudowy. Wykonywano zjazdy wałowe oraz układano krawężniki na drodze serwisowej. Na drodze eksploatacyjnej realizowano prace związane z położeniem geowłókniny i podbudowy. Prowadzono roboty ubezpieczeniowe– plantowanie i humusowanie skarp i korony wału oraz umocnienia kamienne.
9. WWW nr 44.7 - Wykonywano prace związane z formowaniem nasypów, zakończono wykonywanie korpusu. Realizowanie były wykopy pod nowe rowy przywałowe. Prowadzono roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny oraz podbudowy  oraz ułożenie krawężników w ramach realizacji drogi serwisowej. Wykonano korytowanie, podsypkę, ułożenie geowłókniny podbudowę i obrzeża betonowe w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie. Prowadzono roboty ubezpieczeniowe skarp i korony wału.
10. WWW nr 44.8 - Układano nawierzchnię z tłucznia kamiennego  w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału. Realizowano również roboty ubezpieczeniowe – plantowanie i humusowanie skarp i korony wału.
11. WWW nr 44.9 - Zakończono kolejny etap komory studni. Prowadzono również prace związane z wykonaniem drenażu.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonano humusowanie skarp i korony nasypu. Wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, warstwę wyrównawczą, geowłókninę, podbudowę oraz ułożenie krawężników w ramach realizacji drogi serwisowej. W ramach drogi eksploatacyjnej układano geowłókninę oraz podbudowę.
Dolny - Wykonywano roboty ziemne – zakończono formowanie nasypów korpusu wału. Prowadzono roboty związane z wykonaniem umocnień - plantowanie i humusowanie skarp i korony wału.
13. WWW nr 44.15 – Prowadzono prace związane z humusowaniem przy krawężnikach i obrzeżach. Wykonano korytowanie na koronie wału. Rozłożono również  geowłókninę, wykonano podsypki, podbudowę drogi eksploatacyjnej oraz nawierzchnię drogi obsługowej. Wykonywano utwardzenie korony wału i zjazdów oraz nawierzchnie z płyt drogowych. Wbudowywane były także krawężniki oraz obrzeża. WWW nr 44.16 – Prowadzono humusowanie skarp i korony nasypu. Wykonywano korytowanie pod nawierzchnię dróg, placów, przejazdów i  zjazdów wałowych. Układano geowłókninę, podsypki, podbudowę i nawierzchnię drogi eksploatacyjnej, przejazdów i zjazdów. Prowadzono pracę związane z utwardzeniem korony wału i zjazdów oraz  wykonano nawierzchnie przejazdów z płyt drogowych. Wbudowywane były również krawężniki oraz obrzeżą na ławie betonowej. W zakresie robót nawierzchniowych przy ul. Kamieńskiego wykonano nasypy oraz podbudowę z kruszywa łamanego.
14. WWW nr 44.17 - Zakończono wykonywanie okładziny klinkierowej muru oporowego. Wykonywano nasypy konstrukcji wału oraz prowadzono prace związane z wykonaniem przesłony cementowo – bentonitowej. Zakończono obrukowania skarpy brzegowej wału i realizowano humusowanie skarp i korony nasypów.
15. WWW nr 44.18 - Wykonywano prace związane z ułożeniem okładziny klinkierowej na obu płaszczach. Prowadzono również humusowanie skarp i korony nasypów wraz z ułożeniem maty przeciwerozyjej. Wykonano konstrukcję przepustu oraz zasyp. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywano korytowanie, układano geowłókninę i podsypkę oraz podbudowę i nawierzchnię drogi eksploatacyjnej, obsługowej,  przejazdów i zjazdów.
16. WWW nr 45.4 – Prowadzono roboty drogowe – korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi, układanie warstwy wyrównawczej, geowłókniny i podbudowy oraz ułożenie krawężników w ramach realizacji drogi technologicznej serwisowej. W ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału ułożono podsypkę, geowłókninę, podbudowę oraz obrzeża betonowe.
17. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Czerwiec 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Wykonywano nasypy przy obiekcie z wyprofilowaniem stożków gruntem przepuszczalnym. Wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przęsła i balustrad na przęśle i kapach chodnikowych powłoką cynkową oraz malarską. Realizowano izolacje – zabezpieczenie powierzchniowe betonu odziemnych części podpór, skrzydeł, płyt przejściowych. Układano izolację przęsła. Prowadzono prace nad odwonieniem obiektu oraz ułożono nawierzchnię na chodnikach z asfaltu. Montowano elementy wyposażenia obiektu. Realizowano umocnienie stożków i skarp nasypów przy moście kostką brukową kamienną.
3. WWW nr 42.3 - Prowadzono prace ubezpieczeniowe międzywala i brzegów rzeki – zdjęcie warstwy humusu, wykopy pod ubezpieczenie, ułożenie geowłókniny oraz narzut z kamienia do robót hydrotechnicznych. Wykonywano nasypy przy obiekcie z wyprofilowaniem stożków gruntem przepuszczalnym. Z robót nawierzchniowych na obiekcie mostowym wykonywano nawierzchnię kap chodnikowych. Wykonywano umocnienie stożków i skarp nasypów przy moście kostka brukową.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
5. WWW nr 43 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
6. WWW nr 44.4 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
7. WWW nr 44.5 – Realizowano roboty formowania nasypów oraz układano matę bentomat w korpusie wału wraz z wykonaniem podsypki piaskowej. Prowadzono prace drogowe w zakresie drogi technologicznej, korytowanie, warstwę wyrównawczą oraz krawężniki betonowe. Wykonywano zjazdy wałowe. W ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału wykonywano korytowanie, warstwę podsypki piaskowej oraz obrzeża betonowe.
8. WWW nr 44.6 - Wykonywano przepusty rurowe wałowe. Realizowano roboty drogowe – w zakresie drogi technologicznej wykonywano warstwę wyrównawczą, separacyjną oraz podbudowę z kruszywa i krawężniki betonowe. W ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału wykonywano korytowanie, podsypkę piaskową, warstwę separacyjną oraz podbudowę z kruszywa i obrzeża betonowe.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzono roboty ziemne w zakresie przygotowania podłoża pod nowy korpus wału oraz formowanie nasypów. Prowadzono roboty drogowe w ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału – podsypka piaskowa, warstwa separacyjna z geowłókniny oraz podbudowę z kruszywa. Realizowano również roboty ubezpieczeniowe w zakresie plantowania i humusowania skarp i korony wału.
10. WWW nr 44.8 - Prowadzono roboty drogowe w zakresie wykonania warstwy wyrównawczej oraz separacyjnej, oraz podbudowy z kruszywa.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace nad formowaniem nasypów. Wykonywano również mnich piętrząco-spustowy w km 0+285.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonywano nasypy konstrukcji wału. Prowadzono prace nad przepustem rurowym wałowym w km 0+220,3. Realizowane były umocnienia skarp i korony wału w postaci plantowania oraz humusowania. Wykonywano roboty drogowe – w zakresie drogi technologicznej serwisowej korytowanie, warstwę wyrównawczą, separacyjną oraz podbudowę z kruszywa, jak również krawężniki betonowe. W ramach drogi eksploatacyjnej na koronie wału wykonywano korytowanie, podsypkę piaskową oraz wbudowywano obrzeża betonowe.
Dolny - Prowadzone były prace związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej oraz prace przygotowawcze podłoża pod nowy korpus wału. Formowano również nasypy. Prowadzono prace plantowania skarp i korony wału.
13. WWW nr 44.15 – Wykonywana była przesłona przeciwfiltracyjna. Realizowano roboty plantowania oraz humusowania skarp i korony nasypów. W ramach robót nawierzchniowych wykonywano rozłożenie geowłókniny, wykonanie podsypki piaskowej oraz utwierdzenie korony wału. Wbudowywane były również krawężniki oraz obrzeża betonowe. W ramach przebudowy ul. Sołtysowickiej wykonywano nasypy.
14. WWW nr 44.16 – Wykonywano przesłonę cementowo-bentonitową. Realizowano roboty nawierzchniowe w zakresie korytowania, rozłożenia geowłókniny, wykonania podsypki piaskowej, podbudowy. Wykonano nawierzchnię drogi eksploatacyjnej oraz nawierzchnię przejazdów z płyt drogowych. Wbudowywano krawężniki i obrzeża betonowe.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z  wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz prace plantowania skarp i korony wału. Realizowano przesłonę cementowo-bentonitową.
16. WWW nr 44.18 - Wykonywano płaszcz żelbetowy wraz z okładziną z klinkieru. Prowadzono rozbiórkę nawierzchni na wysokości kolizji K10 oraz rozbiórkę istniejącego mostu.  Wykonywano prace związane z humusowaniem skarp i korony wału. W ramach robót drogowych prowadzonych na obiekcie, wykonywano korytowanie oraz wbudowywanie krawężników oraz obrzeży betonowych. Prowadzono prace nad przepustem drogowym o przekroju skrzynkowym w km 1+064 wału. Wykonano demontaż rurociągu tymczasowego.
17. WWW nr 45.4 – Wykonywano roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej na koronie wału – podsypkę piaskową, warstwę separacyjną oraz podbudowę z kruszywa.
18. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Maj 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Wykonany został ściek - asfalt twardolany, uszczelnienie styków taśmą bitumiczną oraz nawierzchnię na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowo-poliuretanowej. W ramach robót drogowych wykonywano profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; ułożono warstwę odsączającą z  piasku gruboziarnistego oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Wykonano oznakowanie poziome. Kontynuowano działania mające na celu rozbiórkę tymczasowego objazdu. Prowadzona była również przebudowa oświetlenia mostu oraz budowa gazociągu z rur stalowych.
3. WWW nr 42.3 - Wykonywano prace związane z ubezpieczeniem międzywala i brzegów rzeki, m.in. zdjęcie humusu, wykopy pod ubezpieczenie, ułożenie geowłókniny oraz narzut z kamienia. Realizowano roboty zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. Prowadzono prace związane z wykonaniem nawierzchni – ściek, uszczelnienie styków taśmą bitumiczną oraz nawierzchni kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych. W ramach robót drogowych wykonywano nawierzchnię z kruszywa stabilizowaną mechanicznie. Zamontowano bariery oraz barieroporęcze.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
5. WWW nr 43 – Prowadzone były prace korytowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa odsączająca oraz podbudowa z kruszywa łamanego; ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Układano obrzeża betonowe. Wykonywano murki oporowe stożków po stronie lewej obiektu wraz z nasypami stożków.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzono prace związane z rekultywacją terenów czasowo zajętych pod inwestycję - obsiew. Wykonywano umocnienia skarp i korony wału w postaci plantowania oraz humusowania.
7. WWW nr 44.5 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
8. WWW nr 44.6 - Wykonywano umocnienia powierzchni skarp i nasypów oraz humusowanie.
9. WWW nr 44.7 - Wykonywano przygotowanie podłoża oraz formowanie nasypów konstrukcji wału. Realizowano umocnienia kamienne skarp oraz roboty ubezpieczające, tj. plantowanie oraz humusowanie skarp i korony wału.
10. WWW nr 44.8 - Wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogowych. Prowadzono prace zwiane z humusowaniem skarp i korony wału.
11. WWW nr 44.9 - Formowano nasypy konstrukcji wału. Ułożono również krawężniki betonowe.
12. WWW nr 44.10
Górny - Prowadzone były prace na przepustach wałowych rurowych -   zakończono roboty żelbetowe przy tym elemencie. Wykonywane było plantowanie skarp i korony wału. Prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej na koronie (korytowanie, podsypka piaskowa, obrzeża betonowe), jak i drogi serwisowej (korytowanie, warstwa wyrównawcza, krawężniki betonowe).
Dolny - Wykonywano prace w zakresie realizacji przepustu rurowego – zabetonowano wlot , wylot oraz pierwszy etap ścian komory, wykonano glinowanie i zasyp rurociągu.
13. WWW nr 44.15 – Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów konstrukcji wału, plantowanie oraz humusowanie skarp i korony wału. Wykonywane były roboty drogowe, m.in. korytowanie pod nawierzchnię dróg, rozłożono geowłókninę, wykonano warstwę podsypki piaskowej, wbudowywano krawężniki betonowe oraz obrzeża.
14. WWW nr 44.16 – Wykonywano prace związane z rozbiórką części nawierzchni ul. Kamieńskiego. Formowano nasypy konstrukcji wału oraz humusowano skarpy  i koronę wału. Prowadzone były roboty drogowe – korytowanie, układanie geowłókniny, warstwa podsypki piaskowej oraz utwardzenie korony wału. Wbudowywano krawężniki oraz obrzeża betonowe.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca prowadził prace w zakresie formowania nasypów konstrukcji wału oraz plantowanie skarp i korony wału.
16. WWW nr 44.18 - Wykonywano prace związane z wykonaniem płaszcza żelbetowego. Formowano nasypy konstrukcji wału oraz prowadzono roboty - plantowania skarp i korony. Wykonana była przesłona przeciwfiltracyjna.
17. WWW nr 45.4 – Prowadzono roboty - plantowania oraz humusowania skarp i korony wału.
18. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Kwiecień 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Wykonany został ściek - asfalt twardolany, uszczelnienie styków taśmą bitumiczną oraz nawierzchnię na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowo-poliuretanowej. W ramach robót drogowych wykonywano profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; ułożono warstwę odsączającą z  piasku gruboziarnistego oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Wykonana została również nawierzchnia z kostki brukowej oraz obrzeża betonowe. Zamontowano bariery energochłonne oraz balustrady. Wykonano oznakowanie poziome. Rozpoczęto działania mające na celu rozbiórkę tymczasowego objazdu. Prowadzona była również przebudowa oświetlenia mostu oraz budowa gazociągu z rur stalowych..
3. WWW nr 42.3 - Wykonywano prace związane z ubezpieczeniem międzywala i brzegów rzeki, m.in. zdjęcie humusu, wykopy pod ubezpieczenie, ułożenie geowłókniny oraz narzut z kamienia. Realizowano roboty zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. Prowadzono prace związane z wykonaniem nawierzchni – ściek, uszczelnienie styków taśmą bitumiczną oraz nawierzchni kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych. Wykonywano umocnienie skarp z prefabrykatów betonowych. Zamontowano studzienki rewizyjne. W ramach robót drogowych wykonywano nawierzchnię z kruszywa stabilizowaną mechanicznie. Zamontowano bariery oraz barieroporęcze.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
5. WWW nr 43 – Prowadzone były prace korytowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa odsączająca oraz podbudowa z kruszywa łamanego; ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Zamontowano bariery energochłonne oraz balustrady. Układano obrzeża betonowe. Wykonywano murki oporowe stożków po stronie lewej obiektu wraz z nasypami stożków. Prowadzono prace przebudowy gazociągu z rur stalowych.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzono prace związane z rekultywacją terenów czasowo zajętych pod inwestycję – rozścielenie ziemi urodzajnej oraz obsiew. Wykonywano umocnienia skarp i korony wału w postaci plantowania oraz humusowania.
7. WWW nr 44.5 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
8. WWW nr 44.6 - Prowadzono prace - umocnienia powierzchni skarp i nasypów – wykonywano humusowanie. Uporządkowano i dogęszczono podłoże po okresie zimowym.
9. WWW nr 44.7 - Wykonywano przygotowanie podłoża oraz formowanie nasypów konstrukcji wału. Realizowano umocnienia kamienne skarp oraz roboty ubezpieczające, tj. plantowanie oraz humusowanie skarp i korony wału.
10. WWW nr 44.8 - Wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogowych. Prowadzono prace zwiane z humusowaniem skarp i korony wału. Ułożono krawężniki betonowe oraz obrzeża.
11. WWW nr 44.9 - Formowano nasypy konstrukcji wału. Prowadzono prace przy mnichu piętrząco-spustowym na obiekcie. Ułożono również krawężniki betonowe.
12. WWW nr 44.10
Górny - Prowadzone były prace na przepustach wałowych rurowych -   zakończono roboty żelbetowe przy tym elemencie. Wykonywane było plantowanie skarp i korony wału. Prowadzono roboty drogowe w zakresie drogi eksploatacyjnej na koronie (korytowanie, podsypka piaskowa, obrzeża betonowe), jak i drogi serwisowej (korytowanie, warstwa wyrównawcza, krawężniki betonowe).
Dolny - Wykonywano prace w zakresie realizacji przepustu rurowego – zabetonowano wlot , wylot oraz pierwszy etap ścian komory, wykonano glinowanie i zasyp rurociągu.
13. WWW nr 44.15 – Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów konstrukcji wału, plantowanie oraz humusowanie skarp i korony wału. Wykonywane były roboty drogowe, m.in. korytowanie pod nawierzchnię dróg, rozłożono geowłókninę, wykonano warstwę podsypki piaskowej, wbudowywano krawężniki betonowe oraz obrzeża.
14. WWW nr 44.16 – Wykonywano prace związane z rozbiórką części nawierzchni ul. Kamieńskiego oraz wykonywano przesłonę przeciwfiltracyjną. Formowano nasypy konstrukcji wału oraz humusowano skarpy  i koronę wału. Prowadzone były roboty drogowe – korytowanie, układanie geowłókniny, warstwa podsypki piaskowej oraz utwardzenie korony wału. Ułożono nawierzchnię przejazdów z płyt drogowych. Wbudowywano krawężniki oraz obrzeża betonowe.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca prowadził prace w zakresie formowania nasypów konstrukcji wału oraz plantowanie skarp i korony wału.
16. WWW nr 44.18 - Wykonywano prace związane z wykonaniem płaszcza żelbetowego. Formowano nasypy konstrukcji wału oraz prowadzono roboty - plantowania skarp i korony. Wykonana była przesłona przeciwfiltracyjna. Prowadzono prace na przepuście wałowym rurowym.
17. WWW nr 45.4 – Prowadzono roboty - plantowania oraz humusowania skarp i korony wału. Wykonywano również umocnienia kamienne skarp.
18. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Marzec 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Prowadzono roboty nawierzchniowe – ściek z asfaltu twardolanego oraz uszczelnienie styków taśmą bitumiczną. Zrealizowane zostało próbne obciążenie obiektu mostowego. Wykonywane były prace drogowe związane z podbudową oraz nawierzchniami właściwymi drogi. Wykonywano również elementy ulic, tj. krawężniki betonowe oraz ścieki uliczne z kostki betonowej. Prowadzono również prace zwiane z instalacjami elektrycznymi.
3. WWW nr 42.3 - Prowadzone były roboty związane z zabezpieczeniem powierzchniowym betonu – antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni podpór oraz ustroju nośnego. Wykonywano nawierzchnię kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych. W ramach elementów wyposażenia mostu wykonywano prace nad studzienkami rewizyjnymi instalacji obcych. Zrealizowano również wpusty deszczowe. Wykonywano roboty ziemne – formowanie i zagęszczanie nasypów oraz roboty drogowe związane z podbudową oraz nawierzchnią drogi. Wykonywano elementy ulic, tj. krawężniki, ścieku uliczne oraz rozścielano ziemię urodzajną i założono trawniki wraz z pielęgnacją.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
5. WWW nr 43 – Wykonywano prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych podpór oraz ustroju nośnego. Prowadzono roboty nawierzchniowe w zakresie kap chodnikowych, wykonania ścieku z asfaltu twardolanego oraz uszczelnienia styków masą bitumiczną. Zrealizowano próbne obciążenie obiektu. Wykonywane były prace drogowe związane z podbudową oraz nawierzchniami właściwymi drogi. Wykonywano elementy ulic, tj. krawężniki betonowe oraz ścieki uliczne z kostki betonowej.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzono prace na obiekcie w zakresie przygotowanie podłoża pod nowy korpus wału oraz formowanie nasypów z dostarczonego gruntu. Układano również matę bentomat wraz z wykonaniem podsypki piaskowej. Prowadzone były prace drogowe w zakresie drogi technologicznej serwisowej oraz drogi eksploatacyjnej w koronie wału. Wykonywano roboty plantowania oraz humusowania skarp i korony wału.
7. WWW nr 44.5 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
8. WWW nr 44.6 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
9. WWW nr 44.7 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
10. WWW nr 44.8 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace w ramach wykonania budowli rurowych – mnich piętrząco-spustowy obiektu oraz przepust rurowy, na którym zakończono roboty żelbetowe. Wykonywano roboty związane z wykonaniem drogi technologicznej serwisowej. Wykonywano również prace w zakresie drenażu. Prowadzono roboty w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonywano prace w zakresie budowli rurowych – wykonano wykop, płytę denną pod studnię, wlot oraz wylot przepustu. Prowadzono również roboty plantowania skarp i korony wału.
Dolny - prowadzono prace nad przepustem rurowym wałowym – zainstalowano igłofiltry, trwały roboty ciesielsko-zbrojarskie.
13. WWW nr 44.15 – Prowadzono prace nad formowaniem nasypu konstrukcji wału, planowaniem oraz humusowaniem skarp i korony nasypów.
14. WWW nr 44.16 – Prowadzono prace związane z formowaniem nasypu konstrukcji wału – zakończono roboty główne, do wykonania pozostały roboty wykończeniowe (przejazdy wałowe). Wykonywane było plantowanie skarp i korony wału oraz ubezpieczenie z bruku na podbudowie betonowej pod drogą AOW. Realizowane były również roboty nawierzchniowe na obiekcie – rozłożono geowłókninę, wykonano warstwę z podsypki piaskowej oraz wbudowano obrzeża  na ławie betonowej.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzone były prace nad zdjęciem warstwy humusu, dogęszczanie podłoża pod budowę wału oraz realizowano nasypy konstrukcji wału. Wykonywano plantowanie oraz humusowanie skarp i korony wału.
16. WWW nr 44.18 - Wykonano nasypy konstrukcji wału oraz prowadzono prace nad plantowaniem i humusowaniem skarp i korony wału. Wykonywano roboty nad przesłoną przeciwfiltracyjną.
17. WWW nr 45.4 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
18. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Luty 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Wykonano punkty pomiarowo – kontrolne w postaci reperów geodezyjnych. Rozpoczęto przygotowania do wykonania umocnienia skarp nasypów płytą ażurową z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą. Wykonano jedną studnię kablową.
3. WWW nr 42.3 - Wykonano punkty pomiarowo – kontrolne w postaci reperów geodezyjnych. Rozpoczęto przygotowania do wykonania studni osadnikowych betonowych. Wykonywane były również przygotowanie powierzchni betonu pod zabezpieczenia antykorozyjne podpór oraz ustroju nośnego. Prowadzono prace nad ułożeniem bentomaty w korpusie wału oraz przygotowaniem podłoża.
4. WWW nr 42.3.1 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
5. WWW nr 43 – Prowadzono prace związane z przygotowaniem powierzchni betonowych podpór oraz ustroju nośnego pod nałożenie powłok antykorozyjnych.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzone były prace nad wykonaniem drenażu francuskiego z tłucznia kamiennego w geowłókninie. Przygotowano również sieć wodociągową oraz kanalizacyjną do wykonania przepięcia. Prowadzone były prace porządkowe na obiekcie.
7. WWW nr 44.5 – Prowadzone były roboty żelbetowe na przepuście w km 1+583,2, tj. wykonano płytę denną przyczółka wlotowego oraz ułożono rury Wipro na odcinku studnia – wlot, zabetonowano również wylot przepustu. Prowadzono również prace nad wykonaniem drenażu francuskiego z tłucznia kamiennego w geowłókninie.
8. WWW nr 44.6 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace nad przepustami wałowymi rurowymi m.in.: zabetonowano wlot oraz wylot przepustu, zabetonowano stropy przepustów. Wykonywano również drenaż francuski z tłucznia kamiennego w geowłókninie. Prowadzone były również prace związane z wykonaniem umocnienia kamiennego skarp pod drogą ekspresową S5.
10. WWW nr 44.8 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace nad murem żelbetowym oporowym. Wykonywano roboty żelbetowe oraz dylatację na tym elemencie. Wykonywano również roboty żelbetowe na przepustach wałowych rurowych: wykonano wykop oraz beton podkładowy pod płytę denną wylotu i fundamentu studni, zabetonowano płytę denną  przyczółka wylotowego oraz fundament oraz płytę denną studni; km 1+146,8 wykonano płyty denne przyczółka wlotowego, wylotowego oraz fundament i płytę denną studni. Zakończono roboty żelbetowe na przepuście w km 1+447.
12. WWW nr 44.10
Górny - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
Dolny - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
13. WWW nr 44.15 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
14. WWW nr 44.16 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
15. WWW nr 44.17 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
16. WWW nr 44.18 - Nie prowadzono prac na tym odcinku.
17. WWW nr 45.4 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.
18. WWW nr 46.2 – Nie prowadzono prac na tym odcinku.

Styczeń 2017

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
3. WWW nr 42.3 - Wykonawca prowadził roboty związane z ułożeniem maty bentomat w korpusie wału wraz z przygotowaniem podłoża. Przygotowano powierzchnie betonowe do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podpór oraz ustroju nośnego.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Wykonawca przygotował powierzchnie betonowe pod wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych podpór oraz ustroju nośnego.
6. WWW nr 44.4 – Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem drenażu francuskiego na odcinku km 0+050 ÷ 0+100. Przygotowany został rurociąg sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do wykonania przepięcia.
7. WWW nr 44.5 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
8. WWW nr 44.6 – Prowadzone były prace nad wykonaniem przepustu rurowego w km wału 0+480 – wykonana została prefabrykacja zbrojenia wlotu i wylotu przepustu.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace na przepuście w km 0+014,4 – wykonano wykopy wraz z odwodnieniem, beton podkładowy oraz płytę denną wlotu i fundament komory. Zakończono prace nad przepustem w km wału 0+201. Trwa również wykonywanie umocnienia kamiennego z kamienia łamanego ”wtopionego” w beton. Wykonywany był drenaż francuski z tłucznia kamiennego.
10. WWW nr 44.8 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
11. WWW nr 44.9 - Wykonawca prowadził roboty betonowe na murze oporowym. Kontynuowano prace nad przepustami wałowymi: w km 1+447- wykonano płytę denną studni, rozpoczęto zbrojenie komory studni oraz przy przepuście w km 1+620,7 wykonano betonowanie II etapu komory studni.
12. WWW nr 44.10
Górny - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
Dolny - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
13. WWW nr 44.15 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
14. WWW nr 44.16 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
16. WWW nr 44.18 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
17. WWW nr 45.4 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Grudzień 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Prowadzono prace nad ułożeniem warstwy odcinającej na płytach przejściowych i na ścianach skrzydeł z geomembrany PEHD. Rozpoczęto wykonywanie zabezpieczenia powierzchni podpór betonowych. Zakończono prace nad drenażem za przyczółkami. Zakończono również układanie bariery ochronnej oraz krawężników kamiennych. Kontynuowane były roboty nad kolektorem odwodnienia, montażem balustrady typu miejskiego, budową ciągu rurowego typu CRu2 oraz gazociągu z rur stalowych. Trwa formowanie i zagęszczanie nasypów na dojazdach do obiektu.
3. WWW nr 42.3 - Zakończono prace związane z budową sieci Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych. Rozpoczęto roboty ułożenia bentomaty w korpusie wału wraz z przygotowaniem podłoża. Rozpoczęły się również roboty ziemne - wykop i zasypanie rowków kotwiących uszczelnienia. Kontynuowano prace związane z układaniem nawierzchni kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z warstwą gruntującą i zamykającą. Zakończono montaż barieroporęczy ochronnych stalowych. Kontynuowano również prace nad wykonaniem umocnienia skarp nasypów płytą ażurową.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Prowadzono roboty nad ułożeniem kolektora odwodnienia oraz montażem balustrad typu miejskiego. Trwały prace nad budową sieci MTKK- wykonywano ciąg rurowy typu CRu2 oraz studnię kablową typu SKO-4g. Kontynuowano roboty nad przebudową gazociągu oraz budową kanalizacji deszczowej. W dalszym ciągu formowane i zagęszczane są nasypy drogi dojazdowej do obiektu.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzono prace związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej na koronie wału – trwa układanie nawierzchni z tłucznia kamiennego.
7. WWW nr 44.5 – Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu – wykonano podwyższenia korpusu pod drogę serwisową. W ramach wykonania drogi eksploatacyjnej na koronie wału prowadzone były prace korytowania i profilowania podłoża oraz układania podsypki piaskowej oraz obrzeży betonowych. Rozpoczęto prace rozścielania ziemi urodzajnej w ramach rekultywacji terenów zajętych pod inwestycję.
8. WWW nr 44.6 – Zakończono prace związane z zasypaniem wykopów wzdłuż muru oporowego.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzono prace na przepuście w km 0+014,4 – wykonano wykopy wraz z odwodnieniem, beton podkładowy oraz płytę denną wlotu i fundament komory. Trwało wykonywanie umocnienia kamiennego z kamienia łamanego ”wtopionego” w beton.
10. WWW nr 44.8 – Prowadzono prace związane z plantowaniem, humusowaniem skarp i korony wału.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Trwały roboty betonowe na murze oporowym. Rozpoczęto prace nad przepustem wałowym w km 1+447- wykonano wykop oraz położono beton podkładowy pod przyczółek wylotowy przepustu.
12. WWW nr 44.10 – Górny - Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
Dolny - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
13. WWW nr 44.15 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
14. WWW nr 44.16 – Prowadzono prace nad wykonaniem ubezpieczenia z bruku na podbudowie betonowej. W ramach robót drogowych prowadzono pracę nad warstwą podbudowy oraz nawierzchni drogi eksploatacyjnej, wbudowywano również krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz plantowaniem skarp i korony nasypu.
16. WWW nr 44.18 - Prowadzono prace związane z wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz plantowaniem skarp i korony wału. Rozpoczęto prace nad wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej.
17. WWW nr 45.4 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Listopad 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Kontynuowano prace związane z wykonaniem przyczółków – zabetonowano skrzydło technologiczne oraz zakończono betonowanie płyt przejściowych. Trwa również montaż kolektorów odwodnienia oraz układanie nawierzchni z żywicy epoksydowo-poliuretanowych na kapach chodnikowych. Ponadto montowane są bariery ochronne oraz balustrady typu miejskiego. Rozpoczęto budowę sieci MTKK – wykonano ciąg rurowy oraz studnie kablowe między obiektami mostowymi. Trwa budowa gazociągu z rur stalowych izolowanych w wykopie oraz w rurach ochronnych stalowych.
3. WWW nr 42.3 - Kontynuowano prace związane z wykonywaniem nawierzchni kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych. Zakończony został montaż barier ochronnych stalowych. W zakresie robót drogowych Wykonawca prowadził roboty ziemne – wykonywano wykopy oraz układano geosyntetyk.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Zakończono roboty związane z wykonaniem drenażu za przyczółkami. Wykonano również balustrady typu miejskiego wraz z powłoką antykorozyjną. Trwa budowa sieci MTKK – ułożono ciąg rurowy oraz studnię kablową pomiędzy obiektami mostowymi. Wykonawca prowadzi też przebudowę gazociągu – trwa budowa gazociągu z rur stalowych izolowanych w wykopie i w rurach ochronnych stalowych.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzono prace związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej na koronie wału – trwa układanie nawierzchni z tłucznia kamiennego.
7. WWW nr 44.5 – Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu – wykonano podwyższenia korpusu pod drogę serwisową. Zakończono prace związane z wykonaniem zjazdu wałowego. Trwa układanie obrzeży betonowych trawnikowych, planowanie skarp i korony wału oraz humusowanie z obsianiem.
8. WWW nr 44.6 – Zakończono prace związane z zasypaniem wykopów wzdłuż muru oporowego.
9. WWW nr 44.7 - prowadzone były prace na przepuście w km 0+014,4 – wykonano prefabrykację zbrojenia przyczółków wlotowego i wylotowego oraz fundamentu komory studni. Trwa również wykonywanie umocnienia kamiennego z kamienia łamanego ”wtopionego” w beton.
10. WWW nr 44.8 – Prowadzono prace związane z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem skarp i korony wału.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z betonowaniem murów oporowych zbrojonych.
12. WWW nr 44.10 – Górny - Wykonawca prowadził prace związane z plantowaniem skarp i korony wału. Dolny - Prowadzono związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
13. WWW nr 44.15 – Wykonawca prowadził prace związane z humusowaniem skarp i korony nasypów z ułożeniem maty przeciwerozyjnej i obsianiem. Trwało również ubezpieczanie i uszczelnianie koryta rowu odwadniającego oraz humusowanie skarp rowu i pasów wzdłuż niego z obsianiem.
14. WWW nr 44.16 – Prowadzono prace nad wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz układaniem obrzeża drogi eksploatacyjnej.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz plantowaniem skarp i korony nasypu.
16. WWW nr 44.18 - Prowadzono prace związane z wykonaniem przypory kamiennej, wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz plantowaniem skarp i korony nasypu.
17. WWW nr 45.4 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Październik 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Kontynuowano prace związane z wykonywaniem nasypów przy obiekcie – wykonano stożek P1 prawy i P2 prawy do poziomu spodu płyt przejściowych oraz zasypkę pod płytę przejściową P1 i P2. Ułożony został beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1 i P2. Po prawej stronie zamontowano deski gzymsowe na ustroju nośnym. Od strony P2 ułożona została warstwa odcinająca  na płytach przejściowych i ścianach skrzydeł.  Rozpoczęto też wykonywanie izolacji przęsła z powłoki asfaltowo-polimerowej. Rozpoczęto wykonanie drenażu za przyczółkami oraz montowanie dylatacji i barier ochronnych. Rozpoczęły się również prace nad projektem próbnego obciążenia konstrukcji. W zakresie robót drogowych trwa formowanie nasypów.
3. WWW nr 42.3 - Kontynuowano prace związane z wykonywaniem stożka P5. Zakończono betonowanie kap chodnikowych na obiekcie. Ponadto kontynuuje się prace nad ułożeniem izolacji z papy zgrzewalnej. Dokończone zostały prace nad instalacją kolektora odwodnienia. Rozpoczęto wykonanie barieroporęczy ochronnej. W całym projektowanym zakresie wykonano krawężnik mostowy kamienny. Kontynuowane są prace nad montażem rur osłonowych oraz studzienek rewizyjnych instalacji obcych w kapach chodnikowych. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na obiekcie. Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu. W zakresie robót drogowych Wykonawca prowadził roboty ziemne – formowano oraz zagęszczano nasypy.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Zakończono betonowanie kap chodnikowych. W trakcie realizacji jest ułożenie izolacji z papy zgrzewalnej. Rozpoczęto prace nad wykonaniem pozornych szczelin dylatacyjnych w kapach chodnikowych. Zakończono układanie krawężnika mostowego kamiennego. Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu. W zakresie robót drogowych wykonano materac z warstwą wyrównawczą pomiędzy obiektami 42.2 i 43, formowano oraz zagęszczano nasypy.
6. WWW nr 44.4 – Prowadzono prace związane z formowanie nasypów. Ponadto wykonywana jest podbudowa oraz warstwa separacyjna z geowłókniny drogi technologicznej serwisowej. Kontynuowane są prace nad wykonaniem zjazdów wałowych.
7. WWW nr 44.5 – Prowadzono prace związane z wykonaniem wykopów oraz formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Prowadzone są też prace przy drodze technologicznej serwisowej – warstwa wyrównawcza oraz separacyjna, podbudowa z kruszywa. W ramach wykonywania drogi eksploatacyjnej na koronie wału trwały prace nad korytowaniem i profilowaniem oraz ułożeniem podsypki piaskowej. Kontynuowane są prace plantowania, humusowania skarp i korony.
8. WWW nr 44.6 – Wykonawca wykonywał prace związane z murem żelbetowym – kontynuowano roboty betonowe oraz rozpoczęto zasypywanie wykopów wzdłuż muru.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace związane z formowaniem nasypów. Kontynuowane były prace nad ułożeniem bentomaty.
10. WWW nr 44.8 – Prowadzono prace związane z korytowaniem i profilowaniem pod drogę technologiczną serwisową. Układane były również krawężniki betonowe. Rozpoczęto prace nad plantowaniem i humusowaniem skarp i korony wału.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z betonowaniem murów oporowych. Kontynuowane są roboty nad przepustem rurowym w km 1+620,7 wału.
12. WWW nr 44.10 – Górny - Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu oraz wykonywaniem przesłony przeciwfiltracyjnej.
Dolny - Prowadzono związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
13. WWW nr 44.15 – Prowadzono prace nad wykonaniem nasypów konstrukcji, plantowaniem oraz humusowaniem skarp i korony nasypów. Kontynuowano również prace nad rowami odwadniającymi- ubezpieczeniem i uszczelnieniem koryta oraz humusowano skarpy rowu i pasów wzdłuż niego.
14. WWW nr 44.16 – Prowadzono prace nad wykonaniem nasypów konstrukcji wału, wykonaniem ubezpieczenia z bruku na podbudowie bentonitowej na odwodnej stronie pod drogą S5 oraz humusowano skarpy oraz koronę nasypów. Kontynuowano prace nad wykonaniem przesłony cementowo-bentonitowej. W zakresie robót nawierzchniowych wykonywane było korytowanie, rozkładanie geowłókniny oraz ułożenie podsypki piaskowej. Wbudowano również krawężnik oraz rozpoczęto wykonanie obrzeży betonowych.
15. WWW nr 44.17 - Prowadzono prace związane z dogęszczaniem podłoża pod korpus wału oraz wykonaniem nasypów konstrukcji wału. Trwa również wykonywanie okładziny z cegły klinkierowej na żelbetowym murze oporowym.
16. WWW nr 44.18 - Prowadzono prace związane ze zdjęciem humusu z powierzchni pod budowę wału (zakończono) oraz wykonywaniem nasypów konstrukcji wału.
17. WWW nr 45.4 – Trwały prace nad wykonywaniem płaszcza żelbetowego – prace wykończeniowe, tj. izolacje, wypełnienie dylatacji.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Wrzesień 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – W bieżącym okresie Wykonawca kontynuował prace związane z wykonywaniem nasypów przy obiekcie – wykonano stożek P1 prawy i P2 prawy do poziomu spodu płyt przejściowych oraz zasypkę pod płytę przejściową P1 i P2. Ułożony został beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1 i P2. Po prawej stronie zamontowano deski gzymsowe na ustroju nośnym. Od strony P2 ułożona została warstwa odcinająca  na płytach przejściowych i ścianach skrzydeł.  Rozpoczęto też wykonywanie izolacji przęsła z powłoki asfaltowo-polimerowej. Rozpoczęto wykonanie drenażu za przyczółkami oraz montowanie dylatacji i barier ochronnych. Rozpoczęły się również prace na projektem próbnego obciążenia konstrukcji.
3. WWW nr 42.3 - W bieżącym okresie Wykonawca kontynuował prace związane z wykonywaniem stożka P5. Zamontowane zostało zbrojenie kapy chodnikowej, rozpoczęto montaż kotew barier ochronnych. Ponadto zakończono układanie warstwy odcinającej na płytach przejściowych. Trwają prace przy wykonywaniu drenażu za przyczółkami – podłączono drenaż do studni P1, planowane jest podłączenie po stronie P5. Rozpoczęto prace przy drenażu poprzecznym pod kapami z geowłókniny obtoczonej grysem. W zakresie wyposażenia mostu – rozpoczęto montaż rur osłonowych oraz studzienek rewizyjnych instalacji obcych w kapach chodnikowych. Wykonywano ponadto podwalinę stożka P1 (strona prawa) oraz P5 (strona prawa). Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu.W zakresie robót drogowych w bieżącym okresie Wykonawca prowadził roboty ziemne – wykonywano wykopy, formowano i zagęszczano nasypy oraz układano geosyntetyk.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – W bieżącym okresie Wykonawca prowadził prace związane z wykonywanie nasypów przy obiekcie – wykonano zasypkę za przyczółkami do poziomu spodu warstwy podkładowej kap chodnikowych na skrzydłach obiektu wraz ze stożkami po stronie prawej do tego samego poziomu. Ułożony został beton podkładowy, trwa betonowanie kap chodnikowych. Trwa montaż kotew barier ochronnych, krawężników mostowych oraz rur osłonowych instalacji obcych. Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu.
6. WWW nr 44.4 – Wykonawca prowadzi prace związane z formowanie nasypów. Ponadto wykonywana jest warstwa wyrównawcza drogi technologicznej serwisowej oraz drenaż francuski w geowłókninie.
7. WWW nr 44.5 – W bieżącym okresie Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Trwa również wykonywanie przepustu wałowego w km 1+583,2 oraz układanie maty bentomat wraz z podsypką piaskową. Prowadzone są też prace przy drodze technologicznej serwisowej – korytowanie i profilowanie podłoża oraz układanie krawężników betonowych.
8. WWW nr 44.6 – W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał prace związane z murem żelbetowym – wykonywano wykopy pod konstrukcję oraz zbrojenie. Trwa również plantowanie skarp i korony wału.
9. WWW nr 44.7 - W bieżącym okresie prowadzone były prace związane z formowaniem nasypów.
10. WWW nr 44.8 – W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Trwa również wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej
11. WWW nr 44.9 - W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z betonowaniem murów oporowych.
12. WWW nr 44.10 - W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu oraz wykonywaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace na przepustach. Zabetonowano fundament komory oraz ułożono rury przepustu w km 0+224,9. Ułożono betony podkładowe i zabetonowano fundament komory przepustu w km 0+813
13. WWW nr 44.15 – W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace związane z wykopami, w tym usunięciem gruntów nienośnych oraz z zasypaniem rowu melioracyjnego (kolizja K1). Dogęszczano również podłoże pod budowę wału, wykonywano nasypy konstrukcji wału oraz plantowano skarpy i koronę nasypu. Zabetonowano również wlot i wylot przepustu P1, trwają prace związane z wykonaniem komory studni.
14. WWW nr 44.16 – W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy przełożeniu i udrożnieniu rowu melioracyjnego W-1.6 (kolizja K2). Trwa wykonywanie przesłony cementowo-bentonitowej, nasypów konstrukcji wału oraz plantowanie i humusowanie skarp i korony nasypu. Na odcinku 0+000 – 0+600 wysiano trawę. W zakresie rowów odwadniających trwa wykonywanie nowej części przełożonego rowu na wys. wału km 3+460 – 3+590 oraz ubezpieczenie i uszczelnianie koryta Potoku Sołtysowickiego. Prowadzone jest również korytowanie drogi eksploatacyjnej, rozkładanie geowłókniny, wykonywanie podsypki piaskowej oraz wbudowywany jest krawężnik betonowy. Zakończona została przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
15. WWW nr 44.17 - W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z dogęszczaniem podłoża pod korpus wału oraz wykonaniem nasypów konstrukcji wału. trwa również wykonywanie okładziny z cegły klinkierowej na żelbetowym murze oporowym.
16. WWW nr 44.18 - W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane ze zdjęciem humusu z powierzchni pod budowę wału oraz wykonywaniem nasypów konstrukcji wału. Wykonano również II etap komory studni.
17. WWW nr 45.4 – Trwają prace nad wykonywaniem płaszcza żelbetowego na ściance szczelnej oraz betonowaniem murów oporowych.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Sierpień 2016

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Kontynuowano prace związane z wykonywaniem stożków P1 i P2. Wykonano zasypkę pod płytę przejściową P2. Zabetonowane zostały ścianki zapleczne P1 i P3. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przęsła w zakresie powierzchni szczelnie zamkniętych oraz konstrukcji przęsła i na kapach chodnikowych. Ułożona została warstwa odcinająca na płytach przejściowych i na ściankach skrzydeł oraz izolacja płyt przejściowych. Wykonano kolektor odwodnienia za przyczółkiem P2 od strony południowej. W zakresie robót drogowych trwa formowanie i zagęszczanie nasypów. Zakończono układanie geosyntetyku.
3. WWW nr 42.3 - Prowadzono prace związane z wykonaniem nasypów przy obiekcie. Trwa montaż kotew talerzowych oraz zbrojenia kap chodnikowych. Układana jest także stabilizacja na płycie przejściowej P5. Zamontowane zostały deski gzymsowe na ustroju nośnym obiektu. Zakończono zabezpieczanie powierzchni betonowych podziemnych części podpór, skrzydeł, płyt przejściowych i koryt odwodnienia oraz ułożono warstwę odcinającą przy przyczółkach P1 i P5. Wykonana została izolacja z papy zgrzewalnej płyt przejściowych. Wykonano  również drenaż za przyczółkiem P5. Zamontowane zostały elementy odwodnienia za przyczółkiem P5 oraz krawężnik na ustroju nośnym. W zakresie robót drogowych trwają roboty ziemne - wykopy, formowanie i zagęszczanie nasypów oraz układanie geosyntetyku
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Zamontowano deski gzymsowe na ustroju nośnym obiektu. Wykonywano również zabezpieczenie powierzchni betonowych izolacją: powłokową epoksydowo-bitumiczną. Zakończono prace przy drenażu poprzecznym pod kapami z geowłókniny otoczonej grysem. Trwają również prace przy wykonywaniu dylatacji – zamontowana została dylatacja jednomodułowa, trwa przygotowanie do zabetonowania. Zamontowany został krawężnik na ustroju nośnym. W zakresie robót drogowych Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem i zagęszczaniem nasypów. Zakończono układanie geosyntetyku
6. WWW nr 44.4 – Wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem drogi technologicznej serwisowej –korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni i układanie warstwy wyrównawczej oraz krawężników betonowych. Prowadzone są również prace przy drodze eksploatacyjnej na koronie wału – korytowanie i profilowanie podłoża, układanie podsypki piaskowej, geowłókniny, podbudowy z  kruszywa i obrzeży betonowych.
7. WWW nr 44.5 – Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Trwało również wykonywanie przepustów wałowych, zakończono przepusty w km 0+461,7 i 0+225,2 wału. Ponadto wykonano bentomatę w km 0+900 do 1+100 wału oraz drenaż francuski w km 0+270 do 0+460 wału.
8. WWW nr 44.6 – Wykonywano prace związane z wykopami. Zakończono prace przy drenażu francuskim.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję i pod korpus wału. Trwa również formowanie nasypów z dostarczonego gruntu. Zakończono wykonywanie  przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej, w trakcie jest układanie bentomaty w korpusie wału wraz z wykonaniem podsypki piaskowej.
10. WWW nr 44.8 – Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału oraz formowanie nasypów z dostarczonego gruntu. Trwało betonowanie murów oporowych zbrojonych oraz mnichów piętrząco-spustowych.
12. WWW nr 44.10 - Dolny - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
Górny – Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) pod nowy korpus wału oraz formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
13. WWW nr 44.15 – Wykonawca zakończył likwidację obiektów wojskowych (kolizja K10). Prowadzono również prace związane ze zdjęciem humusu z powierzchni terenu pod budowę wału, dogęszczeniem podłoża, wykonaniem nasypów konstrukcji wału i plantowaniem skarp i korony. Wykonywano również przesłonę przeciwfiltracyjną cementowo-bentonitową. Prowadzone były prace nad zabezpieczeniem i przebudową sieci elektroenergetycznych w obrębie kolizji K12, K13 i K17.
14. WWW nr 44.16 – zakończono prace przy rozbiórce części nawierzchni betonowej (kolizja K21). Wykonywano przesłonę bentonitowo-cementową. Ponadto dogęszczano istniejący nasyp korpusu wału, wykonywano nowy nasyp korpusu wału oraz plantowano skarpy i koronę nasypu. Trwały prace przy wykonywaniu ubezpieczenia z bruku na podbudowie betonowej.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem nasypów konstrukcji wału.
16. WWW nr 44.18 - Wykonawca prowadził prace związane ze zdjęciem humusu z powierzchni pod budowę wału, dogęszczaniem podłoża pod budowę wału oraz wykonywaniem nasypów konstrukcji wału.
17. WWW nr 45.4 – Trwały prace nad wykonywaniem płaszcza żelbetowego na ściance szczelnej.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Lipiec 2016r.

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Wykonawca kontynuował prace związane z montażem i scalaniem konstrukcji stalowej. Prowadzone były prace antykorozyjne styków montażowych, wykonano montaż wpustów, rur osłonowych stalowych pod kapą chodnikową na stronie prawej, wsporników pod gazociąg oraz rur ze stali nierdzewnej pod instalację oświetleniową. Na podporze P2 wykonano zasypkę stożka oraz przyczółka do poziomu płyt przejściowych. Ułożono beton wyrównawczy pod płytę przejściową na podporze P2. Wykonano zbrojenie oraz ułożono beton płyty przejściowej na podporze P2.
3. WWW nr 42.3 - Zakończono rozbiórkę podparcia ustroju nośnego obiektu oraz deskowania poprzecznic. Ułożono izolację z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi wraz z warstwą ochronną. Wykonano zasypki za przyczółkiem do poziomu płyt przejściowych. Ułożono beton płyt przejściowych, wykonano korytka dla drenażu izolacji płyty pomostowej wraz z wykonaniem hydroizolacji tych elementów. Zakończono montaż wpustów mostowych, sączków  odwodnieniowych oraz ustawiono krawężnik granitowy od strony dolnej wody. Dostarczono dylatacje modułowe obiektu oraz przygotowano wnęki do osadzenia dylatacji.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Wykonawca kontynuował prace związane z rozbiórką deskowania i podpór ustroju nośnego. Ponadto wykonano oporniki pod umocnienie stożków na podporze P1 i P3 strony prawej oraz ścianki zapleczne na podporze P1, P3. Ułożono beton wyrównawczy pod płytę przejściową na podporze P1. Wykonano zbrojenie oraz ułożono beton płyty przejściowej na podporze P1. Wykonano izolację zgrzewalną w obrębie kap chodnikowych. Wyciągnięto ścianki szczelne na podporze P1 i P3. Rozpoczęto wykonywanie materaca z kruszywa.
6. WWW nr 44.4 – Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej na koronę wału - wykonywano korytowanie i profilowanie podłoża pod wykonanie nawierzchni drogi eksploatacyjnej oraz układano podsypkę piaskową i obrzeża betonowe trawnikowe na podbudowie betonowej.
7. WWW nr 44.5 – Wykonawca wykonywał prace związane z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję, przygotowaniem podłoża podstawy pod nowy korpus wału i formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu wraz z ułożeniem geotkaniny zbrojącej na odcinkach w podstawie korpusu wału oraz wykonaniem nasypu-materaca ziemnego. Prowadzone były też prace nad wykonaniem przepustów rurowych z rur żelbetowych „Wipro”.
8. WWW nr 44.6 – Wykonawca wykonywał prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału. Trwają również roboty przy wykonywaniu żelbetowego muru oporowego – wykonywano wykop pod konstrukcję oraz betonowanie. Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace związane z wykopaniem gruntu po zdjęciu humusu i rozbiórką istniejącego wału oraz formowanie nasypów nowego wału. Trwało wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej.
10. WWW nr 44.8 – Wykonawca prowadził prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję oraz z powierzchni pod korpus wału. Wykonywany był również przepust wałowy z rur żelbetowych.
12. WWW nr 44.10 - Dolny - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
Górny – Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) pod nowy korpus wału, przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału oraz formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Zakończono roboty związane z wykonaniem muru żelbetowego na podłożu betonowym.
13. WWW nr 44.15 – Prowadzono prace związane ze zdjęciem warstwy humusu z powierzchni pod budowę wału, dogęszczaniem podłoża i wykonywaniem nasypów konstrukcji wału. Trwają również roboty nad wykonaniem przepustów P1 i P2.
14. WWW nr 44.16 – Wykonywano prace związane z dogęszczaniem istniejącego nasypu korpusu wału i podłoża pod jego rozbudowę, wykonaniem nasypów konstrukcji wału oraz plantowaniem skarp i korony. Wykonywano też żelbetowy mur oporowy oraz ubezpieczenie z bruku na podbudowie betonowej. Zakończone zostały prace przy nasypie wzdłuż Potoku Sołtysowickiego.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem nasypów konstrukcji wału.
16. WWW nr 44.18 - Wykonawca prowadził prace związane ze zdjęciem humusu z powierzchni pod budowę wału, dogęszczeniem podłoża pod budowę wału oraz wykonywaniem nasypów konstrukcji wału. Kontynuowano też prace nad wykonaniem przepustu P1.
17. WWW nr 45.4 – Trwają prace nad przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału. Zabite zostały ścianki szczelne z grodzic stalowych i trwa wykonywanie płaszcza żelbetowego ponad koroną wału.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Czerwiec 2016r.

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Wykonawca kontynuował prace związane z montażem i scalaniem stalowej konstrukcji mostu. Zamontowane zostały elementy płyty pomostowej i cięgna prętowe. Ponadto kontynuowano prace związane z rozbiórką przyczółków żelbetowych i skrzydeł z fundamentami istniejącego mostu.
3. WWW nr 42.3 - Wykonawca zakończył prace związane z konstruowaniem zbrojenia płyty pomostowej. Zabetonowana została płyta pomostowa ustroju nośnego wraz z poprzecznicami. Z uwagi na pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonu zdemontowano deskowania i podpory tymczasowe ustroju. Montowane również były kotwy talerzowe, sączki mostowe odwodnienia izolacji oraz wpusty mostowe krawężnikowe. Ponadto prowadzono prace związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz mechanicznym rozebraniem podbudowy z kruszywa kamiennego. Wykonywano również wykopy w gruntach nieskalistych i układano geosyntetyk.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Wykonawca zakończył prace związane z konstruowaniem zbrojenia płyty pomostowej. Zabetonowana została płyta pomostowa ustroju nośnego wraz z poprzecznicami. Z uwagi na pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonu zdemontowano deskowania i podpory tymczasowe ustroju.
6. WWW nr 44.4 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
7. WWW nr 44.5 – Wykonawca wykonywał prace związane z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję
i formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu wraz z ułożeniem geotkaniny zbrojącej na odcinkach w podstawie korpusu wału oraz wykonaniem nasypu-materaca ziemnego. Prowadzone były też prace nad wykonaniem przepustu rurowego.
8. WWW nr 44.6 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace związane z usuwaniem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję i z powierzchni pod korpus wału oraz przygotowaniem podłoża podstawy pod nowy korpus wału poprzez zagęszczenie i zrowkowanie powierzchni. Formowano również nasypy z dostarczonego gruntu.
10. WWW nr 44.8 – Wykonawca prowadził prace związane z usuwaniem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję oraz przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej oraz usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję i z powierzchni pod korpus wału.
12. WWW nr 44.10 - Dolny - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
Górny – Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) pod nowy korpus wału. Trwały również prace nad wykonaniem muru żelbetowego.
13. WWW nr 44.15 – Wykonawca prowadził prace związane z dogęszczeniem podłoża pod budowę wału oraz wykonaniem nasypów konstrukcji wału. Trwała też rozbiórka altanek ogródków działkowych.
14. WWW nr 44.16 – Dogęszczano istniejący nasyp korpusu wału i podłoża pod jego rozbudowę oraz wykonywano nasypy konstrukcji wału. Trwały prace nad wykonaniem żelbetowego muru oporowego wraz z okładziną z cegły klinkierowej oraz przepustu wałowego.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca prowadził prace związane ze zdjęciem warstwy humusu z powierzchni istniejącego wału oraz pod jego rozbudowę. Wykonywano również żelbetowy mur oporowy wraz z okładziną z cegły klinkierowej.
16. WWW nr 44.18 - Wykonawca kontynuował prace nad wykonaniem przepustu P1. Prowadzone były również roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu z powierzchni terenu pod budowę wału oraz wykonaniem nasypów konstrukcji wału.
17. WWW nr 45.4 – Trwały prace nad formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Maj 2016r.

Postęp robót na obiektach Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

1. WWW nr 19 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
2. WWW nr 42.2 – Wykonawca prowadził prace związane z montażem i scalaniem stalowej konstrukcji łukowej. Kontynuowano również przygotowywanie podłoża pod materac z geosyntetyku, kruszywa i zasypywanie wykopów fundamentowych gruntem przy przyczółku P1.
3. WWW nr 42.3 - Wykonawca prowadził prace związane z konstruowaniem zbrojenia płyty pomostowej. Zakończono wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej. Rozpoczęto osadzanie wpustów mostowych krawężnikowych. Kontynuowano prace związane z budową kanalizacji deszczowej i systemu odprowadzania wód opadowych.
4. WWW nr 42.3.1 - Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
5. WWW nr 43 – Wykonawca zakończył montaż belek prefabrykowanych oraz prowadził prace związane z układaniem deskowania pomiędzy belkami i konstruowaniem zbrojenia płyty pomostowej.
6. WWW nr 44.4 – Wykonawca prowadził prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału. formowane były też nasypy z dostarczonego gruntu. Prowadzono prace w zakresie wykonania drenażu francuskiego z tłucznia kamiennego pod pętlą nawrotną. Zakończono demontaż rurociągów i żeliwnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
7. WWW nr 44.5 – Wykonawca wykonywał prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu wraz z ułożeniem geotkaniny zbrojącej na odcinkach w podstawie korpusu wału oraz wykonaniem nasypu-materaca ziemnego. Prowadzone były też prace nad wykonaniem przepustu rurowego z rur żelbetowych. Zakończono betonowanie żelbetowego muru oporowego oraz prowadzono prace związane z zasypaniem wykopu.
8. WWW nr 44.6 – Wykonawca zakończył usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję oraz przygotowanie podłoża podstawy pod nowy korpus wału poprzez zagęszczenie i zrowkowanie powierzchni.
9. WWW nr 44.7 - Prowadzone były prace związane z usuwaniem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję oraz przygotowaniem podłoża podstawy pod nowy korpus wału poprzez zagęszczenie i zrowkowanie powierzchni. Formowano również nasypy z dostarczonego gruntu.
10. WWW nr 44.8 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
11. WWW nr 44.9 - Prowadzono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej. Betonowano również elementy przepustu rurowego z rur żelbetowych. Zakończono demontaż rurociągów stalowych i ujęć wody z kręgów betonowych.
12. WWW nr 44.10 - Dolny - Wykonawca prowadził prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału i formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Zakończono też rozbiórkę istniejących przepustów wałowych.
Górny – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
13. WWW nr 44.15 – Wykonawca prowadził prace związane z wykopami, w tym usunięciem gruntów nienośnych, dogęszczeniem podłoża pod budowę wału i wykonaniem nasypów konstrukcji wału z ukształtowaniem zjazdów i przejazdów. Prowadzono karczowanie krzewów oraz skupisk drzew. Trwała rozbiórka altanek ogródków działkowych.
14. WWW nr 44.16 – Wykonawca prowadził prace związane z wykopami, w tym usunięciam gruntów nienośnych, usunięciem odpadów oraz zdjęciem warstwy humusu z powierzchni istniejącego wału oraz pod jego rozbudowę. Ponadto prowadzono prace w zakresie licowania żelbetowego muru oporowego klinkierem. Dogęszczano istniejący nasyp korpusu wału i podłoże pod jego rozbudowę. Wykonywano nasypy konstrukcji wału i ubezpieczenie z bruku na podbudowie betonowej. Prowadzono też prace zbrojarskie przy wykonaniu przepustu.
15. WWW nr 44.17 - Wykonawca zakończył roboty żelbetowe przy wykonaniu muru oporowego oraz rozpoczął licowanie muru klinkierem.
16. WWW nr 44.18 - Wykonawca kontynuował prace nad wykonaniem przypory kamiennej oraz przepustu.
17. WWW nr 45.4 – Wykonawca prowadził roboty w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję oraz przygotowania podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału. Formowano również nasypy z dostarczonego gruntu.
18. WWW nr 46.2 – Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.

Kwiecień 2016r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Wykonawca prowadził prace związane zasypywaniem wykopów fundamentowych wraz z dostarczeniem i zagęszczeniem gruntu. Ponadto zabezpieczono powierzchnie betonowe podziemnych części podpór i skrzydeł izolacją powłokową, epoksydowo-bitumiczną, wykonanywano mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm wraz z wywozem na składowisko oraz układano geosyntetyk (dł. ok 61 m) wraz z kruszywem 0/63. Prowadzone były również prace związane z montażem konstrukcji stalowej.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Zamontowane zostały belki prefabrykowane strunobetonowe płyty pomostowej. Ponadto rozpoczęto układanie zbrojenia poprzecznic skrajnych, pośrednich i środkowej.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem nasypów przy obiekcie z wyprofilowaniem stożków gruntem przepuszczalnym wraz z dostarczeniem i zagęszczeniem.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonawca wykonywał prace związane z wykonaniem wykopu pod konstrukcję muru oporowego, betonowaniem murów oporowych zbrojonych o wysokości H=1,5 m oraz zasypywaniem wykopów wzdłuż muru.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)  
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Wykonawca prowadził prace w zakresie formowania nasypów z dostarczonego gruntu (w tym zjazdy, przejazdy oraz pętla nawrotna).
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Wykonawca prowadził roboty związane z rozbiórką konstrukcji elementów drewnianych, blaszanych, stalowych, betonowych-podbudowy i umocnień betonowych.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Dolny - Wykonawca prowadził prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału i formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Wykonawca prowadził prace związane z wykopami, w tym usunięciem gruntów nienośnych, dogęszczeniem podłoża pod budowę wału i wykonaniem nasypów konstrukcji wału z ukształtowaniem zjazdów i przejazdów. Ponadto prowadzono prace w zakresie montażu ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej typu K10.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Wykonawca prowadził prace związane z dogęszczeniem istniejącego nasypu korpusu wału i podłoża pod jego rozbudowę, wykonaniem nasypów konstrukcji wału z ukształtowaniem zjazdów i przejazdów oraz wykonaniem ubezpieczenia z bruku na podbudowie betonowej. Ponadto prowadzono prace w zakresie wykonania żelbetowego muru oporowego i wykopami, w tym usunięciem gruntów nienośnych. Zakończono również montaż stalowej rury ochronnej DN600 dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN400.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Wykonawca wykonał prace związane z wykonywaniem przepustu P1 w km 1+126.2, śr. 800 mm, dł. 12,1 m.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Wykonawca prowadził roboty w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Marzec 2016r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Wykonawca prowadził prace związane ze zdjęciem humusu z powierzchni terenu pod budowę oraz zasypaniem wykopów fundamentowych wraz z dostarczeniem i zagęszczeniem gruntu. Ponadto wykonany został beton przyczółków wraz z doinjektowaniem styku faz betonowania oraz zabezpieczenie powierzchni betonowych izolacją powłokową. Wykonana została również kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne oraz wylot do odbiornika.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Wykonano montaż łożysk garnkowych na podporach P1-P5. Wykonano posadowienie pod podparcie rusztowania ustroju nośnego oraz rusztowanie wraz z częścią deskowania. Zakończono produkcję belek prefabrykowanych.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Prowadzono prace związane wykopem pełnym suchodołu, zasypaniem wykopów fundamentowych oraz wykonaniem nasypów przy obiekcie. Ponadto zabezpieczono powierzchnie betonowe izolacją powłokową i ułożono łożyska garnkowe.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem wykopu pod drenaż, bentomatę oraz pozostały grunt po zdjęciu humusu. Ponadto wykonano drenaż francuski z tłucznia kamiennego frakcji 10-80 mm w geowłókninie.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonywano wykop pod konstrukcję muru oporowego oraz wykonanie ław fundamentowych i murów oporowych.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)  
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Prowadzono prace w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), przygotowania podłoża pod nowy korpus wału oraz formowania nasypów z dostarczonego gruntu. Wykonano również oczep żelbetowy na ściance szczelnej oraz przepust rurowy wałowy z rur żelbetowych.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Wykonywano roboty związane z rozbiórką konstrukcji elementów drewnianych, blaszanych, stalowych, betonowych-podbudowy i umocnień betonowych oraz zabiciem ścianki szczelnej z grodzic oraz zabetonowaniem oczepu na ściankach.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Dolny – wykonywano prace związane z wykopem pod drenaż oraz rozbiórką istniejących wałów p. pow. ziemnych na styku z nowymi wałami.
Górny – Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac.
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Ułożono rury osłonowe z PCW, prowadzono prace związane z budową linii kablowej niskiego napięcia układanej w rowie i w rurach.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Prowadzono prace związane ze zdjęciem warstwy humusu z powierzchni istniejącego wału oraz dogęszczenie konstrukcji istniejącego  wału i wykonanie nasypów konstrukcji nowego wału. Zasypano przekładaną część Potoku Sołtysowickiego kolidującego z wałem. Wykonano żelbetowy mur oporowy z okładziną z cegły klinkierowej oraz ubezpieczenie z bruku na podbudowie betonowej. Prowadzone były prace związane z wykonaniem przepustu P3, ułożeniem rury przepustowej metodą wykopu otwartego i dwutorowego rurociągu kablowego oraz zaciągnięcie rurociągu kablowego do rury przepustowej wraz z zabezpieczeniem istn. sieci telekomunikacyjnej.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Wykonano prace związane z budową muru oporowego przy ul. Fryzjerskiej oraz roboty związane z budową przepustu P1 oraz przepustu P2.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
Prowadzono roboty w zakresie budowy przepustu P1, P2 oraz wykonania przypory kamiennej.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Prowadzono roboty w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenach zajętych pod inwestycję oraz przygotowania podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału. Ponadto prowadzone były prace związane z ułożeniem sieci telekomunikacyjnej po nowej trasie, zabezpieczeniem istn. sieci telekomunikacyjnej rurą dwudzielną wraz z jej uszczelnieniem.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Luty 2016r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Wykonawca prowadził prace związane z budową kanalizacji deszczowej i systemu odprowadzania wód opadowych (budowa kanalizacji z rur PP oraz robotami ziemnymi, osadzenie studni rewizyjnych prefabrykowanych).
W zakresie mostowym skuto pale wielkośrednicowe oraz wykonano próbne obciążenie pali wielkośrednicowych na podporze P1, P2. Ułożono mieszankę betonową fundamentu na podporze P1, P2. Wykonano izolację cienką oraz zasypkę fundamentów do poziomu góry fundamentów. Rozpoczęto deskowanie i zbrojenie przyczółka podpory P2.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem półmateraca geosyntetycznego w podstawie nasypu (odcinki próbne przy obiekcie mostowym). Dokonano również rozbiórki przepustu zlokalizowanego pod drogą DW342 w km 1+060 projektowanej drogi docelowej. W zakresie mostowym ułożono beton głowic filarów F3, F4 oraz beton ciosów podłożyskowych F3, F4, P5. Przygotowano ciosy do montażu łożysk. Prowadzono zasypki fundamentów oraz zasypkę za przyczółkami  P1, P5. Dokonano montażu podparcia ustroju nośnego w osiach 1, 5. Prowadzono prace związane z przygotowaniem podłoża pod podparcie ustroju nośnego w osiach 2, 3, 4.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Wykonawca ułożył beton przyczółka P3 oraz fundamentu P2. Wykonano izolację cienką oraz zasypkę fundamentów P1, P2, P3 do poziomu góry fundamentu. Rozpoczęto deskowanie i zbrojenie przyczółka P1 oraz filara P2.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przepustu z rur żelbetowych śr. 1000 mm dł. 13 m oraz przepustu z rur żelbetowych śr. 600 mm dł. 22 m – prace zakończono. Ponadto prowadzone były prace związane z formowaniem nasypów (skarpowanie).
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonawca wykonywał prace związane z formowaniem nasypów wałowych wraz z ułożeniem geotkaniny w podstawie nasypu i wykonaniem materaca z kruszywa. Ponadto prowadzone były prace związane z wykonaniem zbrojenia przepustu z rur żelbetowych w km 0+225,2. Wykonawca prowadził także prace związane z wykopami pod konstrukcję żelbetowego muru oporowego, wykonaniem ław fundamentowych z betonu niezbrojonego pod murem oraz betonowanie samego muru żelbetowego.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)  
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Wykonawca prowadził prace w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz prace przy przepustach z rur żelbetowych  w km 0+903,6, w km 1+124,6, w km 1+628,4.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Wykonawca prowadził roboty związane z zabiciem ścianki szczelnej z grodzic oraz zabetonowaniem oczepu na ściankach. Prace związane z zabijaniem ścianek zakończono.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Dolny – Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz przygotowaniem podłoża. Prowadzono również prace archeologiczne na odkrytych stanowiskach.
Górny - Wykonawca prowadził roboty związane z przebudową sieci wodociągowej (wykonanie sieci wodociągowej z rur PE, montaż stalowej rury ochronnej, demontaż starych rurociągów oraz montaż i demontaż rurociągu tymczasowego).
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Wykonawca prowadził prace związane z wycinką drzew oraz krzewów na obszarze ogródków działkowych „Podgrodzie”, „Aster” oraz „Grudka”. Prace związane z wycinką zakończono (pozostało karczowanie). Ponadto prowadzone były prace związane z wykonaniem ogrodzenia tymczasowego na terenie ogródków działkowych.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Wykonawca prowadził prace związane ze zdjęciem warstwy humusu z powierzchni istniejącego wału oraz dogęszczenie konstrukcji istniejącego  wału i wykonanie nasypów konstrukcji nowego wału.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Wykonawca wykonał prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem muru oporowego z betonu przy ul. Fryzjerskiej oraz roboty związane z wykonaniem przepustu P1 w km 1+126,2 oraz przepustu P2 w km 1+474,8.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
Wykonawca prowadził roboty w zakresie budowy przepustu P1 w km 0+200 wału, P2 w km 1+095,5 wału oraz wykonania przypory kamiennej.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Styczeń 2016r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Zakończono wbijanie ścianki szczelnej SC1 na podporze P1 oraz rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej SC2 na podporze P2. Zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych na podporze P1 (etap I) oraz P2.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Prowadzono roboty związane ze zbrojeniem oraz deskowaniem podpór. Ułożono beton podpory P5, oraz głowic podpór F2, F3, F4. Wykonano ciosy podłożyskowe podpór P1, F2, F3. Wykonano izolacje pionowych powierzchni fundamentów oraz wykonano zasypkę fundamentów P1, F3, F4, P5.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych na podporze P2. Wbito ściankę szczelną na podporze P1, F2, P3. Wykonano stężenie ścianki szczelnej na podporze P1 i P3. Wykonano wykop pod beton wyrównawczy na podporze P1, P3. Ułożono beton wyrównawczy na podporze P1, P3. Skuto pale wielkośrednicowe i przeprowadzono próbne obciążenie pali na podporze P1, P3. Ułożono beton fundamentu P3. Wykonano wykop pod stężenie ścianki szczelnej na podporze F2.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przepustu z rur żelbetowych. Ponadto prowadzone były prace związane z wykonaniem przesłony cementowo-bentonitowej ciągłej. Wykonawca prowadził roboty związane z zabezpieczeniem i przebudową sieci elektroenergetycznych oraz przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonawca wykonywał prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału oraz prace związane z wykonaniem żelbetowego muru oporowego na początkowym odcinku wału (wykopy, beton podkładowy, zbrojenie).
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)  
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Wykonawca prowadził prace w zakresie wykonania rozbiórki wału istniejącego na styku z projektowanym wałem oraz prace przy wykonaniu przepustów wałowych z rur żelbetowych w km wału 0+903,6 oraz w km wału 1+124,6. Wykonawca prowadził też prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Wykonawca prowadził roboty związane z zabiciem ścianki szczelnej.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Dolny – Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
Górny - Wykonawca prowadził roboty związane z wykonaniem żelbetowej konstrukcji  muru żelbetowego .
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Wykonawca wykonał prace polegające na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu, budowie przepustów P1 oraz P2. Ponadto wykonywane były prace związane z wykonaniem żelbetowego muru oporowego.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
Wykonawca prowadził roboty w zakresie budowy przepustu P1 w km 0+200 wału oraz P2 w km 1+095,5 wału.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem zabezpieczenia i przebudową sieci telekomunikacyjnych.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Grudzień 2015r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Zakończono wbijanie ścianki szczelnej na podporze P1 oraz rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej na podporze P2. Zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych na podporze P1 (etap I) oraz P2.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty związane ze zbrojeniem oraz deskowaniem podpór. Ułożono beton podpór F3, F4 bez głowic oraz przyczółka P1. Wykonano prefabrykowane zbrojenie głowic podpór pośrednich oraz prowadzono prace nad zbrojeniem przyczółka P5. Przygotowano pierwomontaże deskowania głowic podpór pośrednich.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych na podporze P2. Wbito ściankę szczelną na podporze P1, F2, P3. Wykonano stężenie ścianki szczelnej na podporze P1 i P3. Wykonano wykop pod beton wyrównawczy na podporze P1, P3. Ułożono beton wyrównawczy na podporze P1, P3. Przeprowadzono próbne obciążenie pali na podporze P1, P3. Ułożono beton fundamentu P3. Wykonano wykop pod stężenie ścianki szczelnej na podporze F2.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Prowadzono prace związane z modernizacją i odbudową istniejących rowów melioracyjnych, wykonaniem drenażu francuskiego (wykopy, ułożenie geosyntetyku, ułożenie kruszywa). Prowadzono prace związane z formowaniem nasypów, wykonaniem przepustu, przebudową sieci elektroenergetycznych.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonawca wykonywał prace związane usunięciem warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm oraz prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału. Wykonawca prowadził też prace związane z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)   
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Prowadzono prace w zakresie wykonania przepustów wałowych.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Wykonawca prowadził roboty związane z zabiciem ścianki szczelnej z grodzic G62, H=6m.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Dolny – Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
Górny - Wykonawca prowadził roboty związane z wykonaniem żelbetowej konstrukcji  muru żelbetowego  o wysokości 4.4 m z betonu C25/30.
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Prowadzono prace związane z montażem stalowej rury ochronnej dla gazociągu wysokiego ciśnienia.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Kontynuowano prace polegające na zdjęciu humusu, budowie przepustów. Wykonywano ściankę szczelną.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
Zakończono prace związane z wykonaniem ścianki szczelnej.
Wykonawca kontynuował budowę przepustów wałowych.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Listopad 2015r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Zakończono rozbiórkę starego Mostu Widawskiego. Prowadzono roboty przy ściankach szczelnych S1, S2, S3. Rozebrano nasyp drogowy od strony Wrocławia oraz Trzebnicy, wykonano platformy robocze dla wykonywania pali na podporach P1, P2. Rozpoczęto wykonywanie pali wielkośrednicowych na podporze P2. Rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej Sc1 na podporze P1.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Prowadzono prace w zakresie robót przygotowawczych polegających na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu, mechanicznym rozebraniu nawierzchni oraz mechanicznym rozebraniu podbudowy. Wykonywano prace związane z budową przepustu pod istniejącą drogą (łącznik ul. Pęgowska – nasyp kolejowy). W zakresie mostowym prowadzono roboty związane ze zbrojeniem oraz deskowaniem oczepów palowych i podpór. Ułożono beton fundamentów P1, F2, F3, F4, P5 oraz podpory F2. Trwały prace nad zbrojeniem i deskowaniem przyczółka P1 oraz podpór F2, F3, F4. Wykonywano izolację pionową fundamentów oraz zasypkę fundamentów.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Rozebrano nasyp drogowy w obrębie Estakady Psarskiej. Zakończono wykonywanie wykopów pod platformy robocze oraz wykonano platformy robocze dla wykonywania pali P1, F2, P3. Wykonano pale wielkośrednicowe podpory P3, P1 oraz rozpoczęto na podporze F2. Wykonano stężenie ścianki szczelnej Sc1 na podporze P3 i rozpoczęto wbijanie ścianki Sc2 na podporze P3.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Prowadzono prace związane z modernizacją i odbudową istniejących rowów melioracyjnych, wykonaniem drenażu francuskiego (wykopy, ułożenie geosyntetyku, ułożenie kruszywa). Prowadzone były również prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału oraz z formowaniem nasypów z dostarczonego gruntu. Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przepustu z rur żelbetowych. Prowadzone były prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonywano przesłonę przeciwfiltracyjną bentonitowo – cementową. Wykonywano prace związane usunięciem warstwy ziemi urodzajnej oraz prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowy korpus wału i wykonaniem wykopu pozostałego po zdjęciu humusu. Wykonane zostały prace związane z zabezpieczeniem i przebudową sieci telekomunikacyjnych.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)   
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Prowadzono prace w zakresie wykonania przepustów wałowych. wykonane zostały prace związane z rozbiórką istniejących przepustów – szt. 6.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Prowadzono roboty związane z wykonaniem przepustu rurowego wałowego - Kanał Psarski – beton podkładowy pod ułożenie rur.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Dolny - Prowadzono prace związane z wykonaniem przepustu wałowego. Zakończone zostały prace związane z kolizjami teletechnicznymi oraz elektroenergetycznymi.
Górny - Prowadzono prace związane z wykonaniem przepustu Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem żelbetowej konstrukcji  muru
.
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Prowadzono prace w zakresie wykonania przepustu wałowego.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Prowadzono prace związane z montażem stalowej rury ochronnej dla gazociągu wysokiego ciśnienia.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Prowadzono prace polegające na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu, budowie przepustów P1 oraz P2. Wykonywane były prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace w zakresie wciskania ścianek szczelnych z grodzic stalowych. Wykonywano również roboty w zakresie budowy przepustu P2.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Październik 2015r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Wykonawca prowadził prace w zakresie robót przygotowawczych związanych ze zdjęciem warstwy humusu, rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebraniem krawężników, rozebraniem barier energochłonnych, rozebraniem ogrodzenia siatkowego oraz zjazdu o nawierzchni gruntowej. Wykonawca zainstalował urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery oraz wprowadził zamienną organizację ruchu przekładając ruch na objazd tymczasowy. Rozpoczęto rozbiórkę starego Mostu Widawskiego - płyty pomostowej wraz z dźwigarami pomostu, dźwigara łukowego ze stężeniami i wieszakami oraz podpór obiektu. Wykonano ściankę szczelną w ramach zabezpieczenia objazdu tymczasowego oraz wykopu.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Wykonawca prowadził prace w zakresie robót przygotowawczych - zdjęcie warstwy humusu, frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz rozebranie nawierzchni na ul. Pęgowskiej. Ponadto wykonywano inne prace rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rozebranie barier energochłonnych. Rozebrano zjazdy z nawierzchni szutrowej oraz gruntowej. Zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery energochłonne. Prowadzono prace związane wykonaniem kanalizacji deszczowej – osadzenie studni osadnikowej i separatora. W zakresie mostowym prace związane z wykonywaniem pali wielkośrednicowych, wykonano próbne obciążenie pali, ułożono beton podkładowy wszystkich fundamentów. Rozpoczęto prace zbrojarskie na kolejnych podporach.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Roboty mostowe: wykonano rozbiórkę starego obiektu ramowego wraz z dojazdami. Przygotowano drogę dojazdową oraz platformy robocze dla wykonywania pali wielkośrednicowych. Wykonano zabezpieczenie wykopu w postaci ścianek szczelnych, kotwienie ścianki szczelnej.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Wykonawca prowadził prace w zakresie usunięcia humusu na terenach zajętych pod inwestycję oraz korpus wału. Prowadzone były prace związane z modernizacją i odbudową istniejących rowów melioracyjnych, wykonaniem drenażu francuskiego (wykopy, ułożenie geosyntetyku, ułożenie kruszywa) oraz przygotowanie podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału. Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem przepustów Prowadzone były prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Zakończone zostały prace związane z wbiciem ścianki szczelnej przy moście Sołtysowyckim. Ponadto Wykonawca wykonywał przesłonę przeciwfiltracyjną bentonitowo – cementową.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)   
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Prowadzono prace w zakresie wykonania przepustu rurowego wałowego - Kanał Psarski.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Prowadzono roboty związane z wykonaniem przepustu rurowego wałowego - Kanał Psarski – beton podkładowy pod ułożenie rur.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Prowadzono prace związane z robotami przygotowawczymi pod przepust wałowy. Prowadzone były również roboty związane z kolizjami teletechnicznymi oraz elektroenergetycznymi Prowadzono prace związane z wykonaniem przepustu w km 1+566.6. Rozpoczęto roboty związane z przebudową istniejącego wodociągu.
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace w zakresie wykonania przepustu wałowego.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
W zakresie prac przygotowawczych wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu. W zakresie budowy wału wykonano prace polegające na zdjęciu warstwy humusu, budowie przepustów P1 oraz P2.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
W zakresie prac przygotowawczych wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu. Wykonawca prowadził również prace w zakresie wykonania ścianek szczelnych. Prowadzono roboty w zakresie przepustu P2.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Wrzesień 2015r.

  Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (obiekt WWW nr 19)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)
Wykonawca prowadził prace w zakresie robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonawca wykonywał warstwę wzmacniającą z piasku stabilizowanego cementem oraz prace związane z ułożeniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie. Wykonane zostały warstwy bitumiczne. Przed wykonywaniem warstw bitumicznych wykonywano mechaniczne czyszczenie podłoża jeśli wymagane oraz skropienie emulsją asfaltową. Zamontowano również bariery energochłonne.
  Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3)
Wykonawca prowadził prace w zakresie robót przygotowawczych i ziemnych polegających na wykonaniu wykopów w gruntach. Wykonawca prowadził prace związane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Wykonawca ponadto wykonał nawierzchnie z betonu asfaltowego w obrębie całego objazdu tymczasowego. Wykonano również mur gabionowy. Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu oraz zainstalował urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap związany z przełożeniem ruchu w obrębie całego objazdu tymczasowego. Wykonawca wykonywał prace w zakresie zdjęcia warstwy humusu ze starego nasypu drogowego w ciągu ulicy Pęgowskiej. W części mostowej były prowadzone prace w zakresie robót palowych na podporach P1 i F2. W obrębie podpór F3, F4, P5 dokonano rozbiórki nasypu dojazdowego do starego mostu  pęgowskiego oraz wykonano platformy robocze dla wykonywania pali fundamentowych na tych podporach.
  Przebudowa mostu kolejowego Pęgowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW nr 43)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psie Pole - nowy wał (obiekt WWW nr 44.4)
Wykonawca prowadził prace w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 30 cm na terenach zajętych pod inwestycję oraz korpus wału. Ponadto Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem drenażu francuskiego (wykopy, ułożenie geosyntetyku, ułożenie kruszywa) oraz przygotowanie podłoża pod nowy korpus wału poprzez dogęszczenie i zrowkowanie powierzchni podstawy wału. Wykonawca prowadził prace związane z zabezpieczeniem i przebudową sieci elektroenergetycznych. W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził także prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
  Kłokoczyce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.5)
Wykonawca prowadził prace związane z wbiciem ścianki szczelnej z grodzić G62 (H=7m) przy moście Sołtysowickim.
  Krzyżanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.6)   
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Psary - nowy wał (obiekt WWW nr 44.7)
Wykonawca prowadził prace w zakresie wykonania przepustu rurowego wałowego z rur żelbetowych - Kanał Psarski.
  Psary - wał wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)
Wykonawca prowadził prace w zakresie zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej – demontaż słupów linii napowietrznej SN, demontaż przewodów nieizolowanych, montaż i stawianie nowych słupów linii SN.
  Szymanów - nowy wał (obiekt WWW nr 44.9)
Wykonawca prowadził roboty związane z wykonaniem przepustu rurowego wałowego z rur żelbetowych - Kanał Psarski – beton podkładowy pod ułożenie rur.
  Szewce - nowy wał (obiekt WWW nr 44.10)
Wykonawca prowadził prace związane z robotami przygotowawczymi pod przepust rurowy wałowy z rur żelbetowych. Wykonawca prowadził prace związane z robotami ziemnymi (wykop) oraz pracami przygotowawczymi pod wykonanie przesłony cementowo-bentonitowej. Wykonywano roboty związane z wykonaniem przepustu w km 1+566,6. Wykonawca prowadził również prace związane z wykonaniem przesłony cementowo bentonitowej. Prowadzono roboty związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej.
  Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (obiekt WWW nr 44.15)
Wykonawca prowadził prace w zakresie wykonania przepustu P3 w km 2+552 wału, przepustu P4 w km 2+775 wału, przepustu P5 w km 2+940 wału, przepustu P6 na wys. km 3+009 wału.
  Polanowice - nowy wał (obiekt WWW nr 44.16)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie - nowy wał (obiekt WWW nr 44.17)
Wykonawca prowadził prace w zakresie zdjęcia warstwy humusu, wykonywania ścianek szczelnych przy przepuście P1 oraz przy umocnieniu brzegu rz. Widawy.
  Świniary - modernizacja wału (obiekt WWW nr 44.18)
Wykonawca prowadził prace w zakresie zdjęcia warstwy humusu, dogęszczenia podłoża pod budowę wału. Rozpoczęto wykonywanie przepustu P1 oraz przepustu P2.
  Krzyżanowice - modernizacja wału (obiekt WWW nr 45.4)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.
  Pracze Widawskie -rozbiórka wału (obiekt WWW nr 46.2)
Zgodnie z harmonogramem nie prowadzono prac na obiekcie.

Kwiecień 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 19 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni i krzewów. Rozpoczą usuwanie karczów oraz zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW 42.2 W okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW 42.3 Wykonwaca rozpoczął zdjęcie warstwy humusu z terenu inwestycji.
WWW 42.3.1 Wykonwaca rozpoczął zdjęcie warstwy humusu z terenu inwestycji.
WWW 43 W okresie sprawozdawczym, nie prowadzono prac na obiekcie.
WWW nr 44.4 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem. Wykonawca rozpoczą zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW nr 44.5 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem. Wykonawca rozpoczą zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW nr 44.6 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni i krzewów.
WWW nr 44.7 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni i krzewów. Wykonawca rozpoczą zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW 44.8 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem. Wykonawca rozpoczą zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW 44.9 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni i krzewów. Wykonawca rozpoczą zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW 44.10 Wykonawca rozpoczą zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW 44.15 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni i krzewów.
WWW 44.16 Wykonawca zakończył wycinkę, trwa karczowanie pni i krzewów.
WWW 44.17 Wykonawca zakończył wycinkę, trwa karczowanie pni i krzewów.
WWW 44.18 Wykonawca zakończył wycinkę, karczowanie pni i krzewów. Wykonał zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW nr 45.4 Wykonawca zakończył wycinkę, karczowanie pni i krzewów. Wykonał zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 
WWW nr 46.2 Wykonawca zakończył wycinkę, karczowanie pni wraz z usunięciem. Wykonał zabezpieczenia tymczasowe drzew nieprzewidzianych do wycinki. 

Marzec 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 19 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 42.2 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 42.3 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 42.3.1 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 43 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.4 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW nr 44.5 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW nr 44.6 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 44.7 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 44.8 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW 44.9 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 44.10 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 44.15 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 44.16 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW 44.17 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW 44.18 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW nr 45.4 Wykonawca nie prowadził prac na danym odcinku.
WWW nr 46.2 Wykonawca zakończył usuwanie karczy.

Luty 2015r.

Obiekt  Postęp prac
WWW nr 19 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 42.2 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW 42.3 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW 42.3.1 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW 43 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW nr 44.4 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 44.5 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 44.6 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 44.7 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 44.8 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 44.9 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 44.10 Wykonawca zakończył wycinkę oraz karczowanie pni wraz z usunięciem.
WWW 44.15 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 44.16 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 44.17 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW 44.18 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 45.4 Wykonawca jest w trakcie wycinki i karczowania pni.
WWW nr 46.2 Wykonawca zakończył wycinkę, trwa karczowanie pni.

Styczeń 2015r.
Postęp robót:

Wykonawca przystąpił do realizacji prac zgodnie z Wymaganiami ogólnymi kontraktu oraz przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót. Rozpoczęła się mobilizacja sprzętu oraz personelu. Wykonawca przystąpił do wycinek drzew i zakrzaczeń.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: